1.7.17

Is-serp tal-bronż


Ħelishom mill-madmad tal-iskjavitu, mexa magħhom fid-deżeret, ħa ħsiebhom, provdielhom x’jieklu u x’jixorbu, u wegħdhom art li tnixxi ħalib u għasel.

Wieħed jistenna li jkunu rikonoxxenti u grati lejh, imma le, il-poplu Lhudi ma hediex igemgem kontra Alla tagħhom. Id-dgergir tagħhom kien ifisser nuqqas ta’ fiduċja fit-tjieba t’Alla. Ma emmnuhx. Ma afdawhx. Mhux ta’ b’xejn Alla kkastigahom billi bagħtilhom sriep valenużi. (Ara Numri 21:4-9.)

Meta ammettew il-ħażen tagħhom talbu lil Mosè jidħol għalihom. Il-profeta mara jitlob għal poplu. Alla qal lil Mosè jgħolli serp tal-bronż fuq qasba biex jekk xi ħadd jingidem, iħares lejh u jfieq.

Forsi xi wħud minnhom qalu, ‘Superstizzjoni! Bla sens! Kif tista’ tispjega li bniedem li qed imut avvelinat, jekk iħares lejn serp tal-bronż, ifieq?’ Madankollu dawk li kienu stinata u pprovaw iddewwu lilhom nfushom kif jidhrilhom huma, mietu. Iżda kien hemm irraġuna mod ieħor, ‘Ladarba hekk qal Alla, jien inħares!’ Dawk li ħarsu lejn is-serp tal-bronż għaddielhom u baqgħu ħajjin għax Alla jonora lil dawk li jemmnuh.

B’istess mod, għall-fejqan ta’ ruħna Alla jridna nħarsu bil-fidi lejn Ibnu msallab. Forsi wieħed jgħid, ‘Jien nipprova ngħix tajjeb u jekk niżbalja, inpatti għal dnubieti.’ Imma din l-attitudni turi nuqqas ta’ fiduċja fil-Kelma t’Alla u fi Kristu. Kemm hu aħjar tgħid, ‘Jien nemmen li l-Bniedem li kien imdenel mas-salib hu Bin Alla, u Alla jridni nemmen fih. Għalhekk jien nafda s-salvazzjoni ta’ ruħi f’idejh.’

Dan il-bniedem isib il-maħfra u l-paċi m’Alla. Għax ‘kif Mose għolla s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ jitgħolla Bin il-bniedem, biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem’ (Ġwanni 3:14-15).