1.2.18

Nitlob ‘l Alla BissGħaliex għandi nitlob 'l Alla biss? Nistiednek tikkonsidra sewwa dawn il-punti:
  1. Fl-Iskrittura Mqaddsa insibu għexieren ta' talbiet (is-salmi u ħafna oħrajn). L-Ispirtu s-Santu tahomlna biex ikunu mudell u ġwida għalina. Ilkoll huma indirizzati 'l Alla; lanqas waħda m’hemm indirizzata lill-qaddisin fis-sema.
  2. Meta Marija kienet hawn fid-dinja, hi kienet titlob ‘l Alla. Pietru, Ġakbu, Ġwanni u l-bkija tal-appostli kienu miġburin ma’ Marija u dixxipli oħra biex jitolbu. Huma talbu lil Mulej (Atti 1:14, 24). Tajjeb nikkoppjaw l-eżempju ta' Marija u nitolbu ‘l Alla bħalha.
  3. L-Iskrittura tgħallimna kif nesprimu x-xirka tal-qaddisin. Tgħidilna biex nitolbu għall-qaddisin (Efesin 6:18), jiġifieri biex nitolbu għal xulxin, imma ma tgħidilniex biex nindirizzaw talbna lill-qaddisin fis-sema.
  4. Alla jisma’ t-talb tal-poplu tiegħu għax hu omnixjeni. Alla jisimgħek mis-sema. Alla jaf x’hemm qalbek; il-qaddisin fis-sema ma jafux. “Għax int, int waħdek, tagħraf qalb ulied il-bnedmin kollha” (1 Slaten 8:39).
  5. Timmaġinax li Alla huwa mqit jew żorr. Tista’ tersaq lejh fit-talb bil-kunfidenza għax “il-Mulej ħanin u kollu mogħdrija; idum biex jagħdab u ta’ tjieba kbira” (Salmi 145:8).
  6. Jekk tafda fi Kristu għas-salvazzjoni, int sirt iben jew bint adottiva t’Alla, u irċivejt l-Ispirtu ta’ addozzjoni li bih tgħajjat, "Abba, Missier." Ġesù wegħdna li jekk nitolbu naqilgħu, għax jekk il-ġenituri umani jwieġbu għar-rikjesti ta’ wliedhom, “kemm iżjed Missierkom li hu fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil dawk li jitolbuh?” (Mattew 7:7-11).
  7. Il-Mulej Ġesù Kristu għallem lid-dixxipli kif għandhom jitolbu. Ġesù qalilhom biex jindirizzaw talbhom lil “Missierna li inti fis-smewwiet.” Jekk nobdu lill-Imgħallem infallibli, żgur ma niżbaljawx.
  8. Ħalli mela nemmnu l-wegħda u nisimgħu l-istedina t’Alla, “Intom issejjħuli u tiġu titolbuni u jien nismagħkom” (Ġerimija 29:12).
X'se tkun id-deċiżjoni tiegħek fid-dawl tal-Kelma t'Alla?