1.2.18

Għaliex għandi nitlob ‘l Alla biss?

  1. Fl-Iskrittura Mqaddsa insibu għexieren ta' talbiet (is-salmi u ħafna oħrajn). L-Ispirtu s-Santu tahomlna biex ikunu mudell u ġwida għalina. Ilkoll huma indirizzati 'l Alla; lanqas waħda m’hemm indirizzata lill-qaddisin fis-sema.
  2. Meta Marija kienet hawn fid-dinja, hi kienet titlob ‘l Alla. Pietru, Ġakbu, Ġwanni u l-bkija tal-appostli kienu miġburin ma’ Marija u dixxipli oħra biex jitolbu. Huma talbu lil Mulej (Atti 1:14, 24). Tajjeb nikkoppjaw l-eżempju ta' Marija u nitolbu ‘l Alla bħalha.
  3. L-Iskrittura tgħallimna kif nesprimu x-xirka tal-qaddisin. Tgħidilna biex nitolbu għall-qaddisin (Efesin 6:18), jiġifieri biex nitolbu għal xulxin, imma ma tgħidilniex biex nindirizzaw talbna lill-qaddisin fis-sema.
  4. Alla jisma’ t-talb tal-poplu tiegħu għax hu omnixjeni. Alla jisimgħek mis-sema. Alla jaf x’hemm qalbek; il-qaddisin fis-sema ma jafux. “Għax int, int waħdek, tagħraf qalb ulied il-bnedmin kollha” (1 Slaten 8:39).
  5. Timmaġinax li Alla huwa mqit jew żorr. Tista’ tersaq lejh fit-talb bil-kunfidenza għax “il-Mulej ħanin u kollu mogħdrija; idum biex jagħdab u ta’ tjieba kbira” (Salmi 145:8).
  6. Jekk tafda fi Kristu għas-salvazzjoni, int sirt iben jew bint adottiva t’Alla, u irċivejt l-Ispirtu ta’ addozzjoni li bih tgħajjat, "Abba, Missier." Ġesù wegħdna li jekk nitolbu naqilgħu, għax jekk il-ġenituri umani jwieġbu għar-rikjesti ta’ wliedhom, “kemm iżjed Missierkom li hu fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil dawk li jitolbuh?” (Mattew 7:7-11).
  7. Il-Mulej Ġesù Kristu għallem lid-dixxipli kif għandhom jitolbu. Ġesù qalilhom biex jindirizzaw talbhom lil “Missierna li inti fis-smewwiet.” Jekk nobdu lill-Imgħallem infallibli, żgur ma niżbaljawx.
  8. Ħalli mela nemmnu l-wegħda u nisimgħu l-istedina t’Alla, “Intom issejjħuli u tiġu titolbuni u jien nismagħkom” (Ġerimija 29:12).

1.1.18

Facebook

Bħal kull biċċa għodda oħra, facebook jista’ jintuża sewwa jew ħażin, għall-ġid jew għad-deni. Kif nistgħu nużaw facebook tajjeb?

PUBBLIKU

Jeħtieġ inżommu f’moħħna li facebook huwa forum pubbliku. Dak li tikteb u tixxerja qed jarah kulħadd. Ċerta informazzjoni u ritratti huma privati jew jappartjenu għall-familja jew grupp limitat. Għaliex għandek turi ritratt ta’ tfal kważi għarwenin ma’ Malta kollha - fejn hu r-rispett għal uliedek? Għalfejn għandek tgħid lil kulħadd li qegħdin fuq btala, u allura tinforma l-ħallelin li fid-dar m’hemm ħadd? Xi dritt għandek ixxandar informazzjoni fuq persuni oħra mingħajr il-permess tagħhom?

INFORMAZZJONI

Nużaw facebook sewwa jekk bih naqsmu informazzjoni utli u ta’ għajnuna għall-ħaddieħor. Mhux frugħat u frivolità. Mhux malizzja jew tqasqis fuq in-nies. Mhux għall-ftaħir u għall-‘likes’. Personalment nuża facebook l-aktar biex nagħti informazzjoni dwar is-saħħa tat-tfal u biex naqsam kelma tajba mill-evanġelju.

VIZZJU

Facebook jaf ikun ‘addictive’. Kif tqum filgħodu ddur għall-mobile u tiċċekkja facebook. Matul il-ġurnata ma tafx kemm-il darba tintilef fih. Filgħaxija, facebook ikun l-aħħar ħaġa li tara qabel tagħlaq għajnejk. Din hi addiction! Anki jekk biss tqis il-ħin li qed taħli fil-vojt!

SOĊJALI

Facebook huwa meqjus bħala forma ta’ ‘social media’ – suppost huwa soċjali, suppost iqarrbek lejn l-oħrajn. Qatt rajt familja miġbura ma’ mejda f’ristorant u kulħadd mitluf fid-dinja tiegħu? Donnhom ma jafux ‘il xulxin. Facebook jaf ikun ħajt anti-soċjali li jifred il-familja. Għalkemm jissejjaħ 'face-book,' bih tikkomunika minn wara l-kwinti, mingħajr ħadd ma jara wiċċek. Kemm ikun aħjar li nitfu l-gadgets, u nħarsu lejn xulxin u ngħidu kelma mal-għeżież u l-ħbieb tagħna.

Ikun jaqblilna nużaw anqas il-facebook elettroniku, u nużaw aktar il-facebook spiritwali – billi nfittxu wiċċ Alla fit-talb, u nisimgħu kelmtu fil-ktieb, il-Bibbja Mqaddsa.

8.12.17

Il-Kunċizzjoni

Fit-8 ta’ Diċembru l-Knisja Kattolika tiċċelebra l-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. L-Insara Ortodossi u Protestanti ma josservawhiex, l-aktar għax il-Bibbja ma ssemmi xejn li Marija kienet imnissla mingħajr dnub.

Madankollu dawk kollha li jemmnu l-Bibbja ma jistgħux jinsew lil Marija. Kien permezz tagħha, l-omm verġni, li Alla bagħat ’l Ibnu fid-dinja. Alla għamel ħwejjeġ kbar max-xebba ta’ Nażaret, u għal dejjem ulied Alla isejħulha hienja.

Nistgħu nitgħallmu ħafna minnha. Marija għarfet lil Alla bħala s-Salvatur tagħha meta qalet, ‘L-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-salvatur tiegħi.’ Aħna jeħtieġ nagħmlu bħala. Irridu nduru lejn il-Mulej, nammettu ħtijietna u nafdaw ruħna f’idejh, għax l-Iskrittura tistedinna, ‘Alla hekk ħabb id-dinja li ta ’l Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem.’

M’hemm ebda Salvatur ħliefu. L-appostlu Pietru qal ċar u tond li ‘f’ħadd ħliefu m’hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema m’hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvati’ (Atti 4:12).

L-isem uniku mogħti minn Alla li bih nistgħu neħilsu mill-Infern huwa isem il-Mulej Ġesù. Hu waħdu Alla u bniedem. Hu biss il-Messija. Hu waħdu xerred demmu fuq is-salib biex ipatti għall-ħtijiet ta’ niesu.

Marija ma mititx għal dnubietna; kien Kristu li bil-mewt tiegħu kiseb il-fidwa ta' Marija u ta' dawk kollha li jemmnu fih. Jekk bħal Marija nafdaw is-salvazzjoni tagħna f’idejn il-Mulej, imbagħad ma’ Marija kull wieħed minna jista' jgħid ukoll, ‘L-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi.’

3.12.17

Kif naf li Alla jħobbni?

Kif naf li Alla jħobbni? Forsi għax dejjem tiġini tajba? Għax dejjem iħarisni minn kull ħsara u qatt ma jmissni l-inkwiet? Naf li jħobbni għax ma jonqosni jew għax jien b'saħħti?

Il-barkiet kotrana tiegħu huma xhieda tal-imħabba t'Alla: ix-xemx, ix-xita, il-ġid, l-ikel, l-ilbies, il-kenn tad-dar, is-saħħa tal-ġisem, is-saħħa u l-fejqan, il-ħbiberiji u l-għożża tal-familja; dawn huma lkoll sinjali tat-tjieba tiegħu.

Imma x’naqbad ngħid meta jogħġbu joftomni minnhom? X’ngħid meta fil-providenza tiegħu jżurni bil-mard, it-tbatija jew l-inkwiet. X'nagħmel fiċ-ċirkostanzi ħżiena? Niddubitah, ingerger u nistaqsi fejn hu Alla?

Le! Anzi aktar naħrab lejh bħalma tifel fin-niket tiegħu jiġri lejn dirgħajn missieru. Nibqa' nafda f'Alla Sovran, is-Sid li hu fil-kontroll sħiħ ta’ kollox. Fin-niket tiegħi nistqarr, 'Il-Mulej ta, u l-Mulej ħa; imbierek ikun isem il-Mulej' (Ġob 1:21). Iva, anki jekk ma nifhem xejn, nibqa' nemmen fis-sħiħ li 'kollox jaħdem flimkien għall-ġid ta’ dawk li jħobbu ‘l Alla.' Jien konvint li xejn u ħadd 'ma jifridna mill-imħabbba t’Alla li hi fi Kristu Ġesù' (Rumani 8:28, 39).

Fuq kollox, kull dubju jisparixxi bħan-nida ta’ filgħodu meta nħares lejn is-salib ta' Kristu. Alla għoġbu jiftaħli għajnejja biex nagħraf min kien u x’għamel Ġesù għalija – Alla bagħat 'l Ibnu l-Maħbub biex jifdini b'demmu u jaddottani fil-familja tiegħu.

'B’dan dehret l-imħabba t’Alla għalina, għax Alla bagħat ’il Ibnu waħdieni fid-dinja biex ikollna l-ħajja bih. F’dan qiegħda l-imħabba: mhux għax aħna ħabbejna 'l Alla, imma għax hu ħabbna, u bagħat ’il Ibnu biex ikun il-mezz tal-maħfra għal dnubietna' (1 Gwanni 4:9-10).

Meta nħares lejn Kristu msallab jien nittawwal fond fil-qalb ħanina t’Alla. Hemm nilmaħ l-imħabba tal-għaġeb t'Alla għalija, u ruħi ssib is-sliem.

1.12.17

L-Aqwa Mħabba

Ninkwieta u nitnikket meta nisma’ dwar l-abort fuq il-media lokali. Hemm min qed jistinka sabiex, bis-sewwa jew bid-dnewwa, l-abort jiġi legaliżżat f’Malta.

Il-Mulej Ġesù qal li m’hemmx imħabba akbar minn din milli wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu (Ġw 15:13). Xebbaħ lilu nnifsu ma’ ragħaj, u qal li r-Ragħaj it-Tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu (Ġw 10:11). L-appostlu Ġwanni jgħidilna li minn hekk għarafna x’inhi l-imħabba: Ġesù Kristu ta ħajtu għalina (1 Ġw 3:16).

L-imħabba tagħti; imħabba akbar tagħti aktar; l-akbar imħabba tagħti kollox – l-akbar imħabba tagħti saħansitra ħajjitha għall-ġid ta’ ħaddieħor.

Xi ngħidu mela għal min minflok jagħti, jieħu – jieħu saħansitra l-ħajja ta’ ħaddieħor? X’kontradizzjoni meta l-ġenituri, li huma msejjħin biex jagħtu l-ħajja, jagħżlu li jisirquha lil uliedhom! Fejn hi l-imħabba f’soċjetà li minflok tindokra l-ħajja tal-aktar dgħajfa u vulnerabbli, issejjaħ “dritt” il-qtil tal-innoċenti?

Missier Qaddis, il-Fonti u s-Sid tal-ħajja, nitolbuk biex b’id waħda trażżen dan il-ħażen minn pajjiżna; u bl-id l-oħra ssawwab xita ta’ mħabba fuq din l-art niexfa u għatxana, biex minflok il-mewt, twarrad bil-ġenerożità bħal ta’ Sidna Ġesù Kristu.

* * *

Nixtieq noffrilek dan il-ktejjeb b'xejn.