23.2.19

Ħtija Tiegħi


Nixtieq nagħmel żewġ osservazzjonijiet dwar l-att penitenżjali tal-bidu tal-quddiesa, meta s-saċerdot jitlob flimkien mal-poplu:

“Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox, u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, u billi ħallejt dmirijieti; ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġli u ‘l-Qaddisin kollha, u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.”

1.

Huwa sewwa li nammettu m’Alla li dnibna kontrih. Dan huwa l-ewwel pass li jwassalna għar-rikonċiljazzjoni, kif tgħallem l-Iskrittura: “Min jaħbi ħtijietu ma jiksibx ġid, imma min jistqarrhom u jaqtagħhom jaqla' l-ħniena” (Pro. 28:13).

Naturalment kulħadd jista’ jirrepeti din it-talba b’ilsienu, u saħansitra jħabbat fuq sidru, imma b’daqshekk ma jfissirx li jkun tassew niedem. Jista’ jkun hemm baħar jaqsam bejn il-kliem u l-qalb. Alla mhux impressjonat bil-formalità, imma qalb sobgħiena u maqsuma, żgur ma jwarrabhiex.

2.

Interessanti kif, wara l-istaqarrija ta’ dnubietu, f’din it-talba l-penitent idawwar ħarstu minn Alla u jappella lil Marija, l-anġli, il-qaddisin fis-sema u fl-art, biex jitolbu lil Mulej għalih. M’hemm xejn ħażin tistaqsi lil ħaddieħor jitlob għalik (almenu sakemm dak li jkun jista’ jisimgħek). Imma ċertament dan mhux biżżejjed. Jeħtieġ li l-midneb jitlob hu lil Alla.

Ladarba l-ħtija hi tiegħu, il-penitent għandu jitlob hu ħniena ‘l Alla. Jitlob kemm jitlob ħaddieħor għalih, fl-aħħar mill-aħħar hu biss u ħadd ħliefu, ma jista’ jindem u jappella lil Mulej jaħfirlu.

Mhux biss. Hu jeħtieġ idur lejn Alla. Mhux lejn Marija. Mhux lejn l-anġli. Mhux lejn il-qaddisin. Mhux lejn l-aħwa Nsara. Lejh, għax ’l Alla offenda bi dnubietu, u l-liġi tiegħu kiser. Fl-istess ħin il-midneb jagħmel il-qalb u jdur lejh għax Alla għandu qalbu tajba u ħanina, u infatti Alla stess jistiednu jmur għandu għall-maħfra ...

“Ħalli l-ħażin jitlaq triqtu, u r-raġel tal-ħażen ħsibijietu: u ħa jerġa’ lejn il-Mulej, u hu jħenn għalih; u lejn Alla tagħna, għax hu mimli bil-maħfra” (Isaija 55:7).

Jekk illum b’onestà tammetti quddiem Alla, ‘Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi,’ kun af li Alla hu diġa’ dispost li jaħfirlek. Is-salib ta’ Ibnu hu l-prova tal-imħabba t’Alla. Dur mela lejh bil-fidi u żgur tikseb il-maħfra sħiħa ta’ dnubietek.

6.1.19

Ippruvaw u araw kemm hu tajjeb il-Mulej


"Ippruvaw u araw kemm hu tajjeb il-Mulej; hieni l-bniedem li jistkenn fih" (Salm 34:8).

F’dan is-salm, bħal fis-salmi l-oħra, u fil-fatt fil-Bibbja kollha, għandna deskrizzjoni tat-tjieba tal-Mulej. Mill-Iskrittura nitgħallmu dwar Alla, il-grazzja, il-ħniena u l-imħabba ħelwa tiegħu; u fuq kollox nitgħallmu dwar Ġesù Kristu, l-esebizzjoni tal-qalb tajba t'Alla.

Imma fl-aħħar mill-aħħar, dan it-tagħrif jibqa’ astratt, teoretiku u inutli, jekk ma nesperjenzawhx personalment.

Jekk nistaqsi lil marti kif ġie l-ikel, hi tista’ tiddeskrivili t-tomgħa, l-kulur u t-texture tiegħu; imma jkun aħjar jekk tgħidli, ‘Hawn ħa, duqu!’ L-istess jagħmel is-salmista. Ippruvaw, jgħidilna, duqu u araw kemm hu tajjeb il-Mulej. Jien ukoll irrid intenni din l-istedina.

Jekk il-kuxjenza tiegħek hija imtaqqla bil-ħtija tad-dnub, ejja għandu bil-fidi, duq u ara kemm hu tajjeb il-Mulej. Alla jaħfirlek fuq il-merti tas-salib ta’ Ibnu Ġesù. Alla jagħtik il-libertà u għanja ġdida ta' ferħ fuq fommok.

Jekk bħall-iben il-ħali, inti tbegħdet minn dar Missierek, u llum tirrealiżża li d-dinja toffri biss frugħa, u qalbek vojta tixxennaq għall-imħabba  ġenwina; ejja lura, duq u ara kemm hu tajjeb il-Mulej. Hu jilqgħek lura fi ħdanu u jgħannqek miegħu.

Jekk tħossok taqta’ qalbek, jekk tħossok waħdek, jekk tħossok beżgħan, jekk qalbek mdallmna bin-niket; ejja għandu, duq u ara kemm hu tajjeb il-Mulej. Hu jkun it-tama tiegħek; hu jkun miegħek kulfejn tmur u ma jitilqek qatt; hu jsir il-qawwa u l-kuraġġ tiegħek; hu jkun id-dawl u l-ferħ ta’ ħajtek.

Iva, ħabib, ipprova u ara kemm hu tajjeb il-Mulej. Hieni inti meta tistkenn fih!

29.12.18

Meta jonqosni l-kuraġġ


X’jista’ jagħmlilna l-ħila fil-bidu ta’ sena ġdida, bl-inkwiet, l-inċertezzi u l-isfidi li ġġib magħha? Il-kuraġġ insibuh fil-Mulej Ġesù, kif nitgħallmu minn dan ir-rakkont fil-Vanġelu.
'Darba fost l-oħrajn tela' fuq id-dgħajsa mad-dixxipli tiegħu u qalilhom: ‘Ejjew naqsmu għax-xatt l-ieħor tal-għadira.’ U qadfu 'l barra. Huma u sejrin, marret għajnu bih. U qam riefnu kbir fuq l-għadira, id-dgħajsa bdiet timtela bl-ilma, u sabu ruħhom f'qagħda mwiegħra. Għalhekk resqu lejh, qajjmuh u qalulu: ‘Mgħallem, Mgħallem, se nintilfu!’ Hu qam, ordna lir-riħ u lill-mewġ imqalleb, u dawn siktu u waqgħet il-kalma. U qal lid-dixxipli: ‘Fejn hi l-fidi tagħkom?’ Qabadhom il-biża', u mistagħġba bdew jgħidu lil xulxin: ‘Dan min hu, mela, biex jordna saħansitra lill-irjieħ u lill-baħar u huma jisimgħu minnu!’’ (Luqa 8:22-25).
Hi ħaġa naturali li nibżgħu meta nkunu mhedda minn forzi akbar minna. Hekk ġralhom id-dixxipli. Twerwru, avolja xi wħud minnhom kienu sajjieda ta’ esperjenza. Is-sens ta’ paniku jinstema’ fl-appell tagħhom, ‘Mgħallem, mgħallem, mitlufin aħna.’ Qatgħu qalbhom; tilfu kull tama; naqsilhom il-kuraġġ. Anki aħna, xi darba jew oħra, ħassejna l-istess.

Din l-attitudni ma tagħmilx ġieħ lil Sidna. Jekk aħna dixxipli ta’ Ġesù Kristu, ir-rispons tagħna m’għandhux ikun ‘naturali.’ Infatti Ġesù jistaqsina, ‘Fejn hi l-fidi tagħkom?’ Qed inħarsu biss lejn ir-riħ? Lejn il-mewġ? Lejn l-ilma dieħel fid-dgħajsa? Insejna li fid-dgħajsa magħna hemm l-Imgħallem, is-Sid tas-sema u l-art?

Forsi twieġeb, ‘Iva, Ġesù qiegħed fid-dgħajsa, imma rieqed!’

Rieqed?! Mhux aħjar nistaqsu fejn hi l-fidi tagħna? Ma nafux li dan il-bniedem huwa l-Iben t’Alla, u li ‘hu qabel il-ħwejjeġ kollha, u bih il-ħwejjeġ kollha huma miżmumin flimkien’ (Kolossin 1:17)? Ma nafux li kull setgħa hi mogħtija lilu fis-sema u fl-art? (Mattew 28:18)? Ma nafux li hu ‘jżomm il-ħwejjeġ kollha bil-kelma tas-setgħa tiegħu’ (Lhud 1:3)?

Ħbieb, matul is-sena li ġejja nistgħu ngħaddu minn mumenti u żminijiet diffiċli. Jekk inħarsu biss lejn iċ-ċirkostanzi mwiera u lejn id-dgħufija tagħna, se nitwerwru u naqtgħu qalbna. Jeħtieġ inkunu nies ta’ fidi. Jeħtieġ inħarsu lejn l-Imgħallem tagħna. Huwa fil-kontroll perfett ta’ kollox. Hu qiegħed iżomm f'idejh mhux biss id-dgħajsa ċkejkna tagħna, imma l-baħar u d-dinja kollha. Ejjew nadurah u nafdaw fih.

1.12.18

X'tixtieq: il-paċi m'Alla jew il-flus u s-saħħa?


1.

Jekk tixtieq il-flus u s-saħħa aktar mill-paċi m’Alla, aħseb ftit fuq l-għażla tiegħek. Għaliex trid dawn il-ħwejjeġ? Forsi timmaġina li aktar ma jkollok ġid materjali aktar se tkun ferħan? Jew taħseb li tista’ tkun hieni biss meta tkun b’saħħtek? Hemm minn għandu flus aktar milli jesa’ ġildu, u għandu saħħa biex ibiegħ, u xorta waħda huwa indannat. Ġesù wissiena li “imqar jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu” (Luqa 12:15). Ħabib, inti tixtieq il-ferħ, imma qed tfittxu f’post żbaljat. Qed tiġri wara r-riħ. Il-pjaċiri ta’ din id-dinja huma għal mument biss. Qalbek mhux se ssib mistrieħ jekk mhux fil-Ħallieq tiegħek.

2.

Jekk tixtieq il-paċi m’Alla, imma s’issa għadek miksur miegħu, agħmel kuraġġ! Tassew, dnubietek joffendu lil Alla li ħalqek u qed iżommok ħaj. Dnubietek jifirduk minnu. Madankollu l-Mulej Ġesù kien mibgħut apposta għalhekk; ġie biex iħabbeb il-midneb m’Alla. Bil-mewt fuq is-salib u l-qawmien tiegħu, Ġesù jneħħi minn nofs id-dnubiet ta’ dawk kollha li jafdaw fih. Ħalli f’idejh. Emmen fih. Għax l-Iskrittura tgħid, “Issa li aħna ġġustifikati bil-fidi, għandna s-sliem ma' Alla, permezz ta' Sidna Ġesù Kristu” (Rumani 5:1). Alla jgħodd bħala ġusti u jaħfer lil dawk kollha li għandhom fidi f’Ġesù. Alla jeħlishom minn kull kastig. Alla jilqagħhom fi ħdanu. Ħabib, is-sliem m’Alla issibu biss permezz tal-Mulej Ġesù.

3.

Jekk diġa’ tġawdi s-sliem m’Alla permezz ta’ Kristu, inti taf mill-esperjenza li m’hemm xejn oħla minn hekk. Forsi inti sinjur jew fqir, b’saħħtek jew marid, magħruf jew minsi minn kulħadd. Hu x’inhu, l-aqwa li Alla hu Missierek. Qalbek ma tixtieq xejn minn din id-dinja għajr lilu, u t-tama tiegħek għall-futur hi biss li tkun ħdejh biex tgawdih u tadurah għal dejjem. “Lil min għandi fis-sema ħliefek? U meta għandi lilek, x'jonqosni fuq l-art?” (Salm 73:5).

28.10.18

Skeletri, Fatati u Sħaħar


Halloween! Min jogħġbu u min le; min ma jara xejn ħażin fih u min ma jara xejn ħlief ħażin! Imma x'nistgħu nitgħallmu minn din il-festa?

Halloween

L-isem ġej minn ‘hallow’ (saints) u ‘een’ (eve); allura jfisser lejlet il-festa tal-qaddisin kollha, li fit-tradizzjoni Kattolika taħbat fl-1ta’ Novembru. Illum post il-qaddisin ħaduh l-iħirsa, is-sħaħar u kull ħaġa makabra oħra.

Qtates suwed, brimb u friefet il-lejl

Dawn huma ħlejjaq meraviljużi t’Alla; is-superstizzjoni biss tibdilhom f’annimali tal-biża’ jew xorti ħażina.

Qargħa ħamra

Mimlija vitamini, u tajba mmens għas-soppa (anki għat-trabi), jew għal xi torta bħalma kienet tagħmel ommi.

Il-ħelu (tat-‘trick or treat’)

Tajjeb, m’hemmx x’tgħid, u mhux it-tfal biss iħobbuh. Aktar minn 25g zokkor kuljum jagħmel ħsara għas-saħħa u jwassal għat-taħsir fis-snien. Moderazzjoni!

Iħirsa

Mal-mewt l-ispirtu tal-bniedem imur lejn Alla, u l-ġisem jirritorna lejn l-art. L-erwieħ tal-mejtin qaddisa qegħdin mal-Mulej, u l-erwieħ tal-ħżiena qegħdin fl-infern. L-erwieħ m’humiex iħufu magħna fid-dinja.

Sħaħar

Is-sħaħar (u fortune tellers u mediums) jippretendu li jaqraw ix-xorti, li għandhom qawwiet maġiċi, u li jagħmlu kuntatt mal-mejtin. Bil-qerq tagħhom irrovinaw il-ħajja ta’ tant nies li jikkonsultaw magħhom. Il-Bibbja twissina biex naħarbuhom (Lev. 19:31; Isa. 8:19-20).

Ix-xitan u d-demonji

Ix-xitan hu anġlu li rribella kontra l-Ħallieq, u miegħu waqgħu kotra ta’ anġli, li saru demonji. Ix-xitan hu malinn u brikkun – ma jidhirx bil-qrun u denbu twil – imma jidher sabiħ, bħala anġlu tad-dawl, u jqarraq b’tant nies billi jżommhom 'il bogħod mill-verità tal-evanġelju permezz ta’ reliġjonijiet foloz.

Dracula u l-vampiri

Il-karattru ta’ Dracula kien ivvintat minn kittieb Irlandiż fis-Seklu Dsatax, u sar popolari permezz tal-films ta’ Hollywood.

Għadam, twiebet u oqbra

Ifakkruna fir-realtà kerha tal-mewt. Alla ta l-ħajja lill-bniedem. Bid-dnub ġibna l-mewt fuqna. Il-Mulej Ġesù rebaħ fuq il-mewt. Fl-aħħar jum Ġesù se jqajjem il-bnedmin kollha; lil dawk li jkunu għamlu t-tajjeb iqumu għall-ħajja, imma dawk li jkunu għamlu l-ħażin iqumu għall-kundanna.

Dlam

Id-dlam huwa n-nuqqas tad-dawl, u jissimbolizza l-errur u l-ħażen. Ġesù biss jista’ jeħlisna minnu. Hu qal: “Jiena d-dawl tad-dinja. Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja” (Ġw 8:12).