6.6.19

L-Aħħar Talba


Żewġt irġiel kienu għexu ħajja mill-agħar. Issa kienu waslu fi tmiem ħajjithom. Ftit ħin ieħor u kienu se jidhru quddiem Alla għall-ġudizzju.

Din kienet l-aħħar opportunità għalihom biex ikellmu lil Ġesù u jitolbuh kulma jixtiequ.

L-ewwel wieħed ma kellu ebda rimors għall-ħażen li kien għamel. Kien dispjaċut biss li ħajtu kienet waslet fit-tmiem. Ma kellu ebda interess f'Ġesù imma talbu biex jeħilsu mill-mewt. Ried biss jerġa lura għall-ħajja ta’ qabel u jkompli jgawdi l-pjaċiri tad-dinja.

Ġesù ma wiġbux. Ir-raġel miet u ntilef.

It-tieni wieħed, konxju ta’ ħtijietu u l-periklu li kien fih, inħakem mill-biża t'Alla. Emmen li Ġesù hu l-Messija, is-Sultan li se jirrenja għal dejjem. Għalkemm in-nies madwara ċaħduh u għajjruh, hu ried li jkun ma' Ġesù.  Talbu jiftakar fih.

Ġesù semgħu. Illum qiegħed il-ġenna jgawdi s-Sultan.

Din hi l-istorja taż-żewġ ħallelin li kienu msallbin ħdejn Ġesù. Din hi l-istorja tiegħi u tiegħek. Għax aħna wkoll dnibna kontra Alla. Aħna wkoll qegħdin fuq l-għatba tal-eternità. Aħna wkoll irridu nagħżlu bejn il-dnub u l-indiema; u bejn il-pjaċiri tad-dinja u l-Mulej Ġesù.

X’se tkun l-għażla tiegħek? X’se titolbu lil Ġesù llum?

28.5.19

Il-Qrar


X’kienet tkun tiswa għalina l-maħfra li l-Mulej Ġesù kiseb b’mewtu kieku l-ġrajja tas-salib baqgħet mistura? Għalhekk, meta deher lid-dixxipli wara l-qawmien, Ġesù afda f’idejhom il-missjoni biex, bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, iwasslu l-ħniena t’Alla lid-dinja. Qalilhom: “Lil min taħfru d-dnubiet, jinħafrulhom, u lil min iżżommuhom, jinżammu” (Ġwanni 20:23).

Il-Mulej, li waħdu jista’ jaħfer id-dnub, ta lid-dixxipli l-inkarigu biex jaħfru! Imma kif? X’kien ir-rwol tal-appostli u d-dixxipli f’din il-missjoni? It-tweġiba korretta ma nsibuhiex fl-opinjoni umana jew it-tradizzjoni, imma fil-Kelma t’Alla. L-istess Skrittura li tgħallimna li l-appostli kienu jafħru d-dnubiet, tgħidilna wkoll kif kienu jagħmlu dan.

L-evanġelju skont San Luqa wkoll isemmi l-missjoni li Ġesù ħalla f’idejn l-appostli, imma jżid jgħidilna kif kellhom jaħfru. “Hekk hu miktub, u hekk kien jinħtieġ illi Kristu jbati, u li jqum mill-imwiet fit-tielet jum, u li l-indiema u l-maħfra tad-dnubiet tixxandar f’ismu fost il-ġnus kollha, ibda minn Ġerusalem. U intom xhud ta’ dawn il-ħwejjeġ” (Luqa 24:46-48). Mela l-Appostli xandru l-indiema u l-maħfra f’isem Kristu, u tant nies kisbu l-ħelsien minn ħtijiethom meta laqgħu l-Kelma.

L-Atti tal-Appostli jikkonferma dan il-fatt. Pietru prietka li “dawk kollha li jemmnu fih jaqilghu l-maħfra ta’ dnubiethom b’ismu” (Atti 10:43). L-appostlu Pawlu jesprimi l-istess konvinzjoni. “Permezz ta’ dan il-bniedem, il-maħfra tad-dnubiet hi mxandra lilkom, u bih dawk kollha li jemmnu huma ġġustifikati” (Atti 13:38-39).

L-appostli ħafru billi xandru l-evanġelju. Lil dawk li ma emmnux, l-appostli wissewhom li għadhom mitlufin, imma lil dawk li emmnu, assigurawhom li huma tassew maħfura. L-Appostlu Ġwanni jgħidilhom, “dnubietkom huma maħfura minħabba ismu” (1 Ġwanni 2:12).

Forsi wieħed iwieġeb, ‘Tassew, Alla jaħfer il-bniedem meta jisma’ l-evanġelju u jemmen fi Kristu. Imma xi ngħidu għad-dnubiet li jagħmel wara l-konverżjoni? Ma kellhomx ukoll ir-rwol l-appostli li jisimgħu l-qrariet tal-Insara, jagħtuhom l-assuluzzjoni u penitenza bi tpattija?”

Għal darb’ oħra tajjeb infittxu fil-paġni tat-Testment il-Ġdid it-tweġiba korretta. Imkien ma naqraw li l-appostli pprattikaw il-qrar, jew għallmu lill-Insara biex imorru jqerru għandhom jew għand xi saċerdot. Lanqas insibu l-appostli jagħtu l-assoluzzjoni jew penitenza.

Ma jfissirx li l-Insara ma kinux iqerru. Apparti li kienu jammettu ma xulxin ħtijiethom, u jaħfru wieħed lill-ieħor (Ġakbu 5:16; Efesin 4:32), l-Insara appellaw direttament lil Alla l-Missier għall-maħfra tiegħu. Hekk għallimhom l-Mulej Ġesù meta qalilhom jitolbu: “Missierna li inti fis-smewwiet ... aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina” (Mattew 6:9-12). Alla li jaf kollox, saħansitra l-qalb tal-bniedem, żgur jisma’ t-talb ta’ wliedu u jaħfrilhom.

X’se tkun l-għażla tiegħek? Tista’ tfittex il-maħfra billi tqerr għand saċerdot u tagħmel il-penitenzi, avolja din il-prattika mhix mgħallma fl-Iskrittura. Jew inkella, tista’ tobdi l-Kelma t’Alla, tindem u temmen fi Kristu biex issib il-paċi m’Alla. Imbagħad, matul il-mixja tiegħek bħala dixxiplu, fittex ta’ kuljum il-maħfra tal-Missier fit-talb. Fost l-għażliet kollha li se tagħmel f’ħajtek, din hi waħda mill-kbar nett.

30.4.19

Il-Ħaddiem Kristjan


Il-fidi fil-Mulej Ġesù iġġib bidla sħiħa fl-attitudni tal-bniedem f’kull sfera ta’ ħajtu, inkluż kif iħares lejn ix-xogħol. Se nislet tlett prinċipji mill-Iskrittura dwar il-ħaddiem Kristjan.

1. IL-KRISTJAN JAQDI LIL ĠESÙ

“Kulma tagħmlu, agħmluh bil-qalb, qisu lill-Mulej u mhux lill-bnedmin billi tafu li mingħand il-Mulej tieħdu l-ħlas tal-wirt, għax intom taqdu ’l Sidna Kristu” (Kolossin 3:23-24).

Il-Kristjan huwa impjegat tal-Mulej. Sewwa jekk jaħdem għal rasu, iħaddem jew impjegat, il-Kristjan iqis lil Ġesù bħala Sidu, u għalhekk jaħdem bil-qalb biex jogħġob lilu. Il-Kristjan ma jfittix li jkun moqdi hu, imma li jservi b’imħabba lil ħaddieħor, fuq l-eżempju ta' Ġesù stess.

2. IL-KRISTJAN JAĦDEM B’ONESTÀ

“Min seraq ħa ma jisraqx aktar imma ħa jitħabat, billi jaħdem b’idejh stess il-ħaġa tajba, biex ikollu x’jagħti lil min hu fil-bżonn” (Efesin 4:28).

Mhux talli ma jibqax ħsiebu kif ipappieha minn fuq dahar ħaddieħor, jew kif se jakkwista aktar bis-serq u diżonestà, anżi l-Kristjan jaħdem biex jaqla x’jiekol hu, jipprovdi għall-familja tiegħu, u biex ikun ġeneruż ma’ ħaddieħor.

3. IL-KRISTJAN JAF IKUN KUNTENT

“Qisu li ħajjitkom tkun bla regħba u kunu kuntenti b’dak li għandkom, għax hu qal: Ma nħallik qatt, u lanqas nitilqek” (Lhud 13:5).

Hawn min għandu bil-wisq aktar milli jeħtieġ u xorta waħda mhux kuntent. Il-regħba, dik il-kilba għal aktar u aktar, ma tħallihx kwiet. Il-Kristjan jikseb sodisfazzjon ġenwin minn ħidmietu, jaf jistinka u jaf jistrieħ, u jaf igawdi ftott ħidmietu. Il-preżenza tal-Mulej f’ħajtu tagħmel id-differenza kollha.

* * *

Nistiednek tisma’ dan il-messaġġ fuq YouTube:

4.4.19

Napuljun u Marengo


Djalogu bejn l-Imperatur Napuljun Bonaparti u ż-żiemel tiegħu Marengo

Miktub minn ibni John ta' 11-il sena.

N (Napuljun): Bonjour, Marengo.
M (Marengo): Bongu, Imperatur Napuljun Bonaparti.
N: Nispera li rqadt sewwa għax illum se nattakkaw ir-Renju ta’ Napli.
M: Jien kieku irqadt sewwa ħafna, imma ma tantx għandi aptit niġġieled dalgħodu.
N: Int tagħmel kif ngħdlek jien u daqshekk.
M: Daqs kemm għandek Imperu kbir!
N: Veru, għandi imperu kbir, u wara din il-battalja se jkolli Imperu akbar!
M: Jaħasra Sidi, aħseb ftit kemm se jmutu nies, u kemm tfal se jispiċċaw mingħajr missier.
N: Ma naħseb xejn. Jien kemm se jkolli Imperu kbir biss naħseb.
M: Iva, se jkollok imperu akbar, imma biex dan iseħħ se jmutu ħafna nies.
N: Ħaqqhom għax huma jridu jiġġieldu kontra l-Kbir Napuljun. Lili ħadd ma jirbaħli.
M: (minn taħt l-ilsien): U mhux hekk tgħid!
N: Ejja, daqshekk paroli, tlaqna nattakkaw.
M: Kif tgħidli, Sidi.

Ġimgħa wara ...

N: Qed tara Marengo, irbaħtilhom.
M: Prosit. Issa kuntent b’dak li għandek?
N: Le. Issa rrid nirbaħ ir-Russja!
M: (minn taħt l-ilsien): Brrrr ... idea stupida.

* * * 

Żewġ Kummenti

1. Napuljun mhux waħdu. Ir-rgħiba - dik il-kilba għal aktar u aktar li ma tissodisfa ruħha b'xejn - hi miżrugħa f'qalb il-bniedem. Kemm hawn fostna li jaħdmu bla hedu u jistinkaw biex jiksbu aktar flus - avolja għandhom biżżejjed; avolja jfottu fit-taxxi u n-negożju; avolja jgħaffġu fuq ħaddieħor; avolja qajla jgawdu l-familja tagħhom?

2. Bil-flus tista' tixtri ħafna ħwejjeġ imma ma tixtrix l-ferħ fil-qalb, u wisq anqas il-ħajja. Trid jew ma tridx ikollok titlaq kollox warajk. "Xi jkun jiswielu l-bniedem," wissiena l-Imgħallem, "jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu" (Mt 16:26)? Kemm hu isbaħ tgħix b'fiduċja f'Alla, tgawdi l-ħobża ta' kuljum li jipprovdilek, tkun ġeneruż ma' ħaddierħor, u wara tmur tgawdi l-ħajja eterna mixtrija bid-demm ta' Ibnu.

L-Iskrittura dwar l-Flus

It-tjieba fiha qligħ kbir, tassew, għal min hu kuntent b'dak li għandu; għax aħna xejn ma ġibna fid-dinja, u xejn ma nistgħu nieħdu magħna; sakemm għandna x'nieklu u x'nilbsu, dan għandu jkun biżżejjed għalina. Imma dawk li jridu jistagħnu jaqgħu fit-tiġrib u fix-xibka u f'ħafna xewqat bla sens u ta' ħsara li jitfgħu lill-bnedmin fil-qerda u t-telfien. Għax ir-regħba għall-flus hi l-għerq ta' kull ħażen; kien ħtija ta' din ir-regħba li xi wħud ħarġu barra mit-triq tal-fidi u nfnew b'niket kbir...

Lil dawk li huma għonja bil-ġid ta' din l-art widdibhom biex ma jitkabbrux u ma jqegħdux it-tama tagħhom f'għana li ma tistax torbot fuqu, imma li għandhom jittamaw f'Alla li jagħtina kollox bix-xaba' biex ingawdu bih; għidilhom jagħmlu l-ġid, jistagħnu b'opri tajba, li jkunu ġenerużi u jaqsmu ma' l-oħrajn. Hekk ikunu qegħdin jaħżnu għalihom infushom teżor sabiħ għal li ġej, biex bih jiksbu l-ħajja, il-ħajja vera. (1 Tim 6:6ff).

* * *

Nistiednek ukoll tisma' dan il-messaġġ - Il-Kristjan u l-Prosperità fuq YouTube.

30.3.19

Ġesù Biss il-Medjatur


Id-dnub jifridna minn Alla. Neħtieġu medjatur, wieħed li jneħħilna kull ħtija u jirrikonċiljana m’Alla. Għandna bżonn lil xi ħadd li jaqbad idejna u idejn Alla, u jpoġġihom flimkien. Nizzuħajr ‘l Alla li provdielna medjatur bħal dan, kif jgħallimna fl-Iskrittura Mqaddsa:

“Għax wieħed hu Alla, u wieħed hu l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, il-Bniedem Kristu Ġesù, li ta lilu nnifsu bħala prezz tal-fidwa għal kulħadd; u x-xhieda ta' dan ngħatat f'waqtha” (1 Tim 2:5-6).

Daqskemm nemmnu f’Alla wieħed, daqshekk ieħor nemmnu li hemm medjatur wieħed. Mhux tnejn, tlieta jew aktar. “Wieħed hu l-medjatur,” tiddikjara l-Iskrittura. Pont wieħed hemm li jgħaqqad l-art mas-sema, u jħabbeb il-midneb mal-Ħallieq. Dan il-medjatur uniku huwa l-Bniedem Kristu Ġesù.

Ġesù biss jikkwalifika għal dan il-ministeru, għal diversi raġunijiet:

1. Ġesù huwa bniedem, u għalhekk jista’ jkun ir-rapreżentat tagħna l-bnedmin quddiem Alla. Għalhekk ‘Verbum Dei caro factum est’ – hu li minn natura tiegħu huwa tassew Alla, sar wieħed bħalna, minbarra d-dnub, biex isir ir-rapreżentant tagħna fis-sema.

2. Ġesù huwa l-Kristu, il-Messija, midluk u magħżul minn Alla biex ikun is-salvatur tad-dinja. Ta’ dan hemm xhieda l-Ispirtu s-Santu li niżel fuqu fil-magħmudija, u li permezz tiegħu wettaq mirakli bla għadd biex jagħti prova li hu l-mibgħut t’Alla.

3. Ġesù huwa l-Feddej, li ħallas b’demmu għall-ħelsien tal-poplu tiegħu. Din hi raġuni oħra għall-inkarnazzjoni. Kellu bżonn isir bniedem tad-demm u l-laħam, biex wara li jgħix ħajja perfetta, ikun jista’ joffri lilu nnifsu b’sagrfiċċju fuq l-għuda tas-salib bi tpattija għad-dnubiet. Ġesù “ta lilu nnifsu bħala prezz tal-fidwa għal kulħadd.”

Dan, ħabib, huwa l-Medjatur. Mhux diffiċli tagħrfu: huwa dak li darba miet, imma li issa hu ħaj għal dejjem; li f’idejh għandu l-marki tal-imsiemer; li l-anġli u l-qaddisin fis-sema ma jehdewx jadurawh.

Dan il-Medjatur, Ġesù, hu twajjeb u ħanin ma’ dawk kollha li jersqu lejh. Meta kien fuq l-art ma warrabx lil dawk li ġew għandu imma laqagħhom b’idejh miftuħa. L-istess għadu jagħmel illum, issa li qiegħed fuq il-leminja t’Alla l-Missier. L-istedina tiegħu tibqa’ tidwi sal-aħħar tad-dinja, “Ejjew għandi” (Mt 11:28). Il-wegħda tiegħu żżomm sħiħ, “Min jiġi għandi ma nkeċċihx 'il barra” (Ġw 6:37).

Ħabib, nitolbok, ilqa’ l-istedina ta’ Ġesù, emmen il-wegħda tiegħu, u bħal Marija u l-qaddisin l-oħra kollha, afda kompletament fih, il-Medjatur waħdieni u perfett, għas-salvazzjoni ta’ ruħek.

* * *

Isma' messaġġ fuq YouTube