Posts

Il-bniedem jipproponi

Image
Il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi, kienu jgħidu missirijietna. Din is-silta mill-Vanġelu ta’ San Mark turina kif Alla kapaċi jħarbat il-pjanijiet ta’ nies ħżiena u jdawwarhom għall-glorja tiegħu.

'Wara jumejn kienet il-festa tal-għid u tal-ażżmi, u l-qassisin il-kbar u l-iskribi bdew ifittxu kif jaqbduh bil-qerq u joqtluh. Imma qalu, “Mhux nhar ta’ festa, li ma jkunx hemm xi rewwixta tal-poplu”' (Mark 14:1-2).

Jidher ċar li l-għedewwa ta’ Sidna kellhom il-ħsieb li jonsbu lil Ġesù u jeħilsu minnu baxx baxx. Għalhekk iddeċidew li jħallu l-festi jgħaddu, u imbagħad iwettqu l-pjan tagħhom meta l-pelleġġrini jkunu rritornaw lejn darhom.

Imma Alla fil-providenza tiegħu qalbilhom kollox. It-tradiment ta’ Ġesù seħħ qabel ma’ ħasbu l-qassisin il-kbar. Il-mewt ta’ Sidna seħħet f’dak il-jum meta Ġerusalemm kienet iffollata bin-nies, u l-festa tal-għid kienet fl-aqwa tagħha.

Għax Alla ried li is-simboliżmu tal-ħaruf tal-għid iseħħ fis-sagrifiċċju ta’ Ibnu, il-Ħaruf t’Alla, għall-fidwa …

Grazzja u Sliem

Image
Qalbna tixxennaq għas-sliem. Mhux biss li ma jkollniex ġlied u nkwiet ma’ ħaddieħor, u li ngħix f’armonija flimkien, imma wkoll li fina nħossu sens ta’ trankwilità u kuntentizza. Forsi bla ma nirrealiżżaw, l-akbar bżonn li għandna għall-paċi huwa li nkunu sewwa m’Alla, il-Ħallieq tagħna.

Għalhekk hi tant sininfikanti l-benedizzjoni li jagħti l-Appostlu Pawlu fil-bidu tal-ittri tiegħu. “Grazzja lilkom u sliem mingħand Alla Missierna u Sidna Ġesù Kristu.”

Ninnotaw, l-ewwelnett, x’inhu s-sors tas-sliem. Il-paċi ta’ vera tiġi mingħand Alla l-Missier. Hu Alla tas-sliem (Fil 4:9). Jekk tassew irridu nesperjenzaw is-sliem m’hemm ebda post ieħor fejn insibuh. Hi ħasra li tant nies jitbiegħdu minn Alla għax jaħsbu li jaqblilhom. Il-qalb umana ma ssib mistrieħ imkien ħlief fil-Ħallieq tagħha.

Ninnotaw ukoll li qabel is-sliem, l-Appostlu jsemmi l-grazzja. Ma jistax ikollna s-sliem jekk mhux bi grazzja minn Alla. Grazzja tfisser favur jew pjaċir. Fil-ħniena u t-tjieba tiegħu, Alla jiffrankalna l-…

X’Se Toffri lil Alla?

Image
Jekk int Nisrani, kont taf li int saċerdot? Sew jekk inti raġel jew mara, u hi x’inhi l-età tiegħek, ladarba inti membru fil-knisja ta’ Kristu, inti tassew qassis għal Alla. Hekk tgħallimna l-Iskrittura.

L-Appostlu Pietru jgħid li l-Insara kollha huma saċerdozju. “Intom ukoll, bħal ġebel ħaj, intom mibnijin bini spiritwali, bħal saċerdozju qaddis, biex toffru sagrifiċċji spiritwali li jogħġbu ’l Alla b’Ġesù Kristu ... Intom ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu miksub biex ixxandru t-tifhir ta’ dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb” (1 Pietru 2:5, 9).

L-Appostlu Ġwanni jfaħħar lil Sidna Ġesù għax għamilna qassisin. “Lilu li ħabbna, u li ħallna minn dnubietna f’demmu stess, u għamilna saltna, qassisin għal Alla u Missieru; lilu glorja u qawwa għal dejjem ta’ dejjem. Ammen ... Int kont maqtul, u fdejtna għal Alla b’demmek minn kull tribù, u lsien, u poplu, u ġens, u għamiltna għal Alla tagħna slaten u qassisin” (Rivelazzjoni 1:5-6; 5:9-10).

Ladarba aħn…

Fejn insib il-mistrieħ?

Image
It-taqlib u l-inċertezzi tal-ħajja jnisslu fina biża’ u ansjetà. Nixtiequ kieku nisguraw il-futur tagħna. Imma kif?

M’hemm xejn ta’ din id-dinja li jibqa’. Kollox jiqdiem, jinsteraq, jinkiser u jitmermer. Anke dak li jirnexxielek żżomm sal-aħħar, fl-aħħar ikollok tħallih warajk. Il-bnedmin sikwit jiddiżappunatawk, u dawk li jħobbuk fedelement, xi darba jew oħra jitilquk jew titlaqhom int.

Dan nafuh sew, imma ħafna minna jagħżlu li jinjoraw ir-realtà kiefra, u jgħixu bħallikieku kollox se jibqa’ għal dejjem. Illum jew għada din l-illużjon tinfaqa’ bħal bużżieqa.

Fejn, mela, nista’ nsib mistrieħ f’din id-dinja mgerfxa? Fuq min xe nserraħ it-tama għall-ġejjieni? Fejn se nqiegħed riġlejja fis-sod biex ma naqax? Min se jeħlisni mill-frugħa u mill-ħtija? U fejn se nsib kenn fil-maltemp?

Hemm tweġiba waħda sodisfaċenti. Alla!

     F'Alla biss il-mistrieħ ta' ruħi,
     għax mingħandu tiġini t-tama.
     Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi,
     hu l-kenn tiegħi; xejn ma jċaqlaq…

Il-ferħ t'Alla

Image
Kuntrarju għal dak li jimmaġinaw xi wħud, Alla mhux imqit jew imdejjaq. Alla hu ferħan! L-Iskrittura tiddeskrivih bħala ‘Alla l-imbierek’. Il-kelma ‘imbierek’ tfisser ferħan. Alla hu tassew kuntent, u mill-hena tiegħu għandu l-pjaċir iferraħ lil poplu tiegħu. ‘Iva, nifraħ nagħmlilhom il-ġid’ (Ġer 23:41).

Għalhekk meta bagħat lill-Ibnu fid-dinja, l-anġlu ġab ‘aħbarijiet tajba ta’ ferħ kbir li jkunu għall-poplu kollu’ (Luqa 2:10). Ġesù stess talab għad-dixxipli tiegħu, ‘biex huma jkollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi’ (Ġwanni 17:13). Ġesù jaqsam il-ferħ tiegħu magħhom, anke meta dan kien ifisser għalih il-passjoni u l-mewt tas-salib biex jiksbilhom l-fidwa.

Mhux biss, wara li qam mill-mewt u tela’ lura lejn is-sema, il-Mulej bagħat l-Ispirtu s-Santu biex jgħammar fihom, u biex jipproduċi f’ħajjithom l-frott tal-imħabba, il-ferħ u s-sliem. Daħħalhom fis-saltna tiegħu, saltna ta’ ‘ġustizzja, u sliem, u ferħ fl-Ispirtu s-Santu’ (Rumani 14:17).

Mhux ta’ b’xejn li d-dixxipli tiegħu jgħidu mil…

Jien favur il-Ħajja

Image
Jien nemmen li t-tarbija fil-ġuf jistħoqqilha rispett, protezzjoni u mħabba, u mhux is-sikkina tal-abort, għal tlett raġunijiet ...

1. Bħala tabib mediku naf li tarbija fil-ġuf hi ħajja umana

Ix-xjenza tgħallimna li l-ħajja umana, mnissla mill-omm u l-missier, u distinta minnhom, tibda mal-konċepiment. Meta b’ultrasound nittawlu fil-ġuf, anki ftit ġimgħat wara l-konċepiment, naraw ir-ras, il-ġisem, id-dirgħajn u r-riġlejn jiċċaqilqu, naraw il-moħħ u l-qalb tħabbat. Din hi tarbija, bid-DNA, blood group, u fingerprints tagħha. Ejja nkunu ċari: meta nitkellmu dwar l-abort, qed nitkellmu dwar il-qtil ta’ ħajja umana, il-qtil ta’ tarbija! Kull tabib hu msejjaħ biex ijħares il-ħajja, mhux joqtolha. Għalhekk jien kontra l-abort.

2. Bħala bniedem jien għandi sens ta’ ġustizzja

Jien għandi dritt għal ħajja, l-istess inti, u kull bniedem ieħor, inkluż t-tarbija fil-ġuf. Jien ma rridx min jagħmilli ħsara jew joqtolni intortament, u allura jien m'għandhiex nagħmel ħsara lil ħadd. Kif nixtieq…

L-aħħar 24 siegħa ta' ħajtek

Image
Staqsejt fuq facebook il-mistoqsija, ‘Kieku tkun taf li fadallek biss 24 siegħa ħajja, x'tagħmel?’

Predominanti fost it-tweġibiet kienet l-imħabba lejn il-familja, speċjalment lejn it-tfal. Dan is-sentiment qawwi deher fi kliem bħal, 'inqatta' kull sekonda mat-tfal tiegħi sal-aħħar nifs' ...'infakkarhom kemm inħobbhom' ... ‘ngħannaqhom miegħi sal-aħħar’.

M’għandix dubju li l-isbaħ rigal t’Alla f’din il-ħajja hi l-imħabba tal-familja. Għalkemm ma nafux meta, nafu li xi darba se nitilqu mid-dinja. Bid-dmugħ f’għajnejna jkollna nsellmulhom għall-aħħar darba u nħalluhom. Illum iċ-ċans tagħna li nuru mħabbitna lill-għeżież tagħna.

Imma lanqas l-familja ma tista’ tagħtina tama li tmur ‘l hemm mill-qabar.

Xi wħud wieġbu, forsi b’umoriżmu, li jindafru jieklu gelati, donuts, ċikkulata u jixorbu l-inbid u l-whisky. Kultant niċċajtaw għax inħossuna skomdi nitkellmu bis-serjetà dwar il-brevità ta’ ħajjitna u dak li hemm jistenniena wara.

Kien hemm oħrajn li tkellmu dwar k…