1.8.17

It-tfal jgħallmuna

Aħna l-kbar suppost ngħallmu liż-żgħar; jekk noqgħodu attenti t-tfal ukoll għandhom x’jgħallmuna. Infatti l-Imgħallem qalilna li jekk ma nsirux bħalhom b’xejn ma nidħlu fis-saltna tas-smewwiet. X’għandhom it-tfal li hu daqshekk indispensabbli?

Kont qed nitkellem mat-tifla fil-ħin tal-irqad. Is-suġġett kien dwar il-ġenna.

‘Lil min tixtieq tara l-aktar meta tmur il-ġenna?’ staqsejtha.

‘Lil Ġesù,’ weġbitni.

‘X’se tgħidlu lil Ġesù meta tarah?’ komplejt jien.

‘Nagħtih hug kbira.’

‘Imma x’se tgħidlu?’ insistejt jien.

‘Inħobbok Ġesù!’

‘U Ġesù x’se jgħidlek?’

‘Inħobbok Elizabeth!’ wiġbitni bi tbissima.

‘Kif se jurik li jħobbok?’

It-tifla ma tkellmitx.

‘Elizabeth,’ għidtilha jien, ‘Forsi Ġesù jurik idejh. Min jaf għadhomx jidhru l-marki tal-imsiemer? Dawk il-feriti jfissru li Ġesù kien msammar mas-salib biex ipatti għal dnubietek u jsalvak.’

Elizabeth baqgħet kwieta.

Ksirt is-silenzju, ‘Ma min aktar trid tiltaqa’ fil-ġenna?’

It-tifla weġbitni dritt: ‘Jien irrid noqgħod ma’ Ġesù għal dejjem!’

Forsi din hi waħda mill-leżżjonijet li jridna nitgħallmu mit-tfal - li jkollna qalb sempliċi, tixxennaq għalih, u li ma kull taħbita ttenni, “Min għandi fis-sema ħliefek? U m’hemm ħadd fl-art li nixtiequ ħliefek” (Salm 73:25).

1.7.17

Is-serp tal-bronż

Ħelisom mill-madmad tal-iskjavitu, mexa magħhom fid-deżeret, ħa ħsiebhom, provdielhom x’jieklu u x’jixorbu, u wegħdhom art li tnixxi ħalib u għasel.

Wieħed jistenna li jkunu rikonoxxenti u grati lejh, imma le, il-poplu Lhudi ma hediex igemgem kontra Alla tagħhom. Id-dgergir tagħhom kien ifisser nuqqas ta’ fiduċja fit-tjieba t’Alla. Ma emmnuhx. Ma afdawhx. Mhux ta’ b’xejn Alla kkastigahom billi bagħtilhom sriep valenużi. (Ara Numri 21:4-9.)

Meta ammettew il-ħażen tagħhom talbu lil Mosè jidħol għalihom. Il-profeta mara jitlob għal poplu. Alla qal lil Mosè jgħolli serp tal-bronż fuq qasba biex jekk xi ħadd jingidem, iħares lejh u jfieq.

Forsi xi wħud minnhom qalu, ‘Superstizzjoni! Bla sens! Kif tista’ tispjega li bniedem li qed imut avvelinat, jekk iħares lejn serp tal-bronż, ifieq?’ Madankollu dawk li kienu stinata u pprovaw iddewwu lilhom nfushom kif jidhrilhom huma, mietu. Iżda kien hemm irraġuna mod ieħor, ‘Ladarba hekk qal Alla, jien inħares!’ Dawk li ħarsu lejn is-serp tal-bronż għaddielhom u baqgħu ħajjin għax Alla jonora lil dawk li jemmnuh.

B’istess mod, għall-fejqan ta’ ruħna Alla jridna nħarsu bil-fidi lejn Ibnu msallab. Forsi wieħed jgħid, ‘Jien nipprova ngħix tajjeb u jekk niżbalja, inpatti għal dnubieti.’ Imma din l-attitudni turi nuqqas ta’ fiduċja fil-Kelma t’Alla u fi Kristu. Kemm hu aħjar tgħid, ‘Jien nemmen li l-Bniedem li kien imdenel mas-salib hu Bin Alla, u Alla jridni nemmen fih. Għalhekk jien nafda s-salvazzjoni ta’ ruħi f’idejh.’

Dan il-bniedem isib il-maħfra u l-paċi m’Alla. Għax ‘kif Mose għolla s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ jitgħolla Bin il-bniedem, biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem’ (Ġwanni 3:14-15).

1.6.17

X'iridu l-Maltin?

Aktar minn kollox Malta teħtieġ l-evanġelju. L-interess politiku huwa straordinarju. Kieku jaħasra il-Maltin juru kwart tal-interess f’Alla inkunu l-aktar pajjiż spiritwali fid-dinja. Imma le, il-Maltin jaduraw alla ieħor: il-flus u l-materjaliżmu.

Jgħidu li bil-flus tagħmel triq fil-baħar. Iridu li jiżdiedu l-pagi u l-pensjonijiet, u jitnaqqsu l-kontijiet u t-taxxi. Imbagħad ma jkun jonqosna xejn! Intejbu l-ekonomija u nsibu ruħna fil-genna tal-art, mhux hekk? Hekk jaħsbu ħafna Maltin, u l-oħrajn li ma jaħsbux, jassumu li hu hekk ukoll. Min għandu jrid iktar u isbaħ (speċjalment isbaħ minn tan-neighbour). Min m’għandux wisq, joħlom u jistinka biex ikollu. Il-Maltin qed ifittxu s-salvazzjoni u l-ħajja fil-karti tal-ewro. Il-flus huma fiċ-ċentru tal-qalb ta’ ħafna Maltin; Alla huwa mwarrab fil-ġenb.

X’għandu jkun ir-rispons tagħna l-Insara? Ejja ma ninġarrux mill-kurrent bħall-bqija tal-Maltin. Aħna dorna mill-idoli – mhux l-istatwi tal-qaddisin biss imma mill-mentalità materjalista - biex inservu u nqimu ‘l Alla ħaj u veru. Ħalli ma mmorrux lura min fejn ġejna.

Irridu naħdmu biex ngħixu, iva. Imma irridu ngħixu mhux biex nieklu u niffangaw fil-pjaċiri tad-dinja, iżda biex inwettqu l-missjoni li Kristu fada lilna l-knisja tiegħu. Morru mela, qalilna, fid-dinja kollha - iva, f’Malta wkoll, f’Ħal Luqa, fl-Imsida, il-Kottonera, in-Naxxar, H’Attard, ir-Rabat Għawdex, u f’kull għorfa u f’kull rokna ta’ pajjiżna, biex inħabbru l-evanġelju lil kull maħluq.

Il-politiċi ġennew nażżjon b’wegħdi ta’ aktar flus u ġid; imma aħna għandna x’noffru ġid li ma jinsteraqx u ma jitħassarx. Huma jfittxu l-ħobż li jintemm, aħna għandna x’noffru l-Ħobż tal-ħajja li niżel mis-sema u li jagħti l-ħajja eterna. Sidna bagħtna f’salib it-toroq nistiednu lil kulħadd għall-festa tiegħu. L-iktar li jistgħu jwiegħdu l-politiċi hu ħelsien mill-faqar u l-inġustiżżji – u dan hu tajjeb. Iżda l-akbar problema tal-bniedem huwa l-faqar spiritwali u d-dejn li għandu m’Alla. Wara kollox jekk bniedem jakkwista d-dinja kollha, x’jiswa’, għiduli, jekk imbagħad jitlef ruħu?

Aħna nistgħu noffru l-ħelsien tassew - mid-dnub, mill-frugħa, mill-kundanna. Aħna għandna x’noffru l-maħfra, ħajja bis-sens u l-ferħ tal-Mulej. Jekk tassew inħobbu lil ħutna Maltin ħalli aħna l-Insara nagħtuhom dak li tant jeħtieġu, l-Aħbar it-Tajba ta’ Ġesù Kristu, għax qajla jistgħu jirċevuha mingħand ħaddieħor.

1.5.17

Kollox mitmum!

Ftit mumenti qabel radd ruħu, il-Mulej Ġesù qal: ‘Kollox mitmum!’ (Ġwanni 19:30). X’ried ifisser b’din il-kelma? Ġesù ma riedx jgħid sempliċiment li l-ħajja tiegħu kienet waslet fi tmiemha, imma li kien laħaq l-iskop li għalih ġie fid-dinja.

‘Kollox mitmum’ hi għajta trijonfanti, bħal gwerrier li wara li jkun issielet, fl-aħħar jgħajjat, ‘Vittorja!’ jew bħall-artist li meta jlesti l-kapolavur tiegħu, jħares lejn il-pittura u jgħid, ‘Sabiħa!’ Hekk ukoll, wara li wettaq fis-sħiħ l-missjoni li fdalu l-Missier, Ġesù iddikjara, ‘Kollox mitmum!’

Għalhekk l-Iskrittura tgħidilna li Kristu, “wara li offra sagrifiċċju wieħed għad-dnubiet, qagħad għal dejjem fuq in-naħa tal-lemin ta' Alla” (Lhud 10:12). L-Iskrittura ma tgħidx li Kristu qed joffri, imma li offra, azzjoni li seħħet fil-passat. Infatti Ġesù qagħad bilqiegħda fis-sema għax is-sagrifiċċju hu diġà offrut darba għal dejjem fuq is-salib.

Minħabba f’dan is-sagrifiċċju Alla l-Missier jaħfer id-dnubiet tal-poplu tiegħu. ‘Fi dnubiethom u ħtijiethom ma niftakarhomx aktar’ (Lhud 10:17). Alla żgur iżomm il-wegħda tiegħu; il-poplu tiegħu huma għal dejjem maħfurin.

X’ngħidu mela? Jeħtieġ li jsiru aktar offerti għad-dnubiet? Hemm bżonn nagħmel xi penitenzi jien, inġedded is-saġrifiċċju ta’ Kristu, jew inbati fil-purgatorju biex nitnaddaf minn dnubieti? Il-Bibbja twieġeb ċar: ‘Issa, fejn hemm il-maħfra tad-dnubiet, ma hemmx għalfejn issir aktar l-offerta għad-dnubiet’ (Lhud 10:18). M’hemmx bżonn aktar offerti, u Alla ma jilqax aktar offerti, għax is-saġrifiċċju perfett ta' Kristu huwa biżżejjed u effettiv.

Kollox mitmum! Temminha din il-kelma ta’ Kristu? Qed tafda fih u fis-sagrifiċċju tiegħu biss għall-maħfra sħiħa ta’ dnubietek?

Mulej, semmagħlna l-eku tal-għajta trijonfanti tiegħek. Inti wettaqt ir-rieda tal-Missier sal-aħħar nifs ta’ ħajtek. Bl-ubbidjenza perfetta li waslitek sas-salib, inti ksibt il-fidwa sħiħa tagħna. Mhux f’għemil idejna, imma biss fis-sagrifiċċju waħdieni tiegħek nafdaw għall-maħfra ta’ dnubietna. Ammen.

7.4.17

Id-Duluri

Liema omm ma titnikkitx meta tara lil uliedha jsofru? Kemm kien akbar id-dulur ta’ Marija taħt is-salib tara lil Ġesù jbati intortament!

Marija kienet taf tajjeb li binha qatt m’għamel ebda ħażen u kemm ġid u tjieba kien juri ma’ kulħadd. Sewwa kien ħabbar Xmun li sejf kellu jinfdilha ruħha. Issa Marija kienet qed tħoss ix-xafra tgħawwar f’qalbha.

Min jaf jekk sa dakinhar Marija kinitx tapprezza li ‘l hemm mill-krudiltà u l-ħruxija tal-għedewwa tiegħu, kien Alla l-Missier li bagħat lil Ibnu biex jagħti ħajtu b’fidwa għal ħafna? Jew kif kien ħabbar il-profeta li “l-Mulej xeħet fuqu l-ħażen tagħna lkoll” (Isaija 53:6)?

L-anġlu kien ħabbar lil Marija li għal saltnatu ma jkunx hemm tmiem. Is-salib ma’ kienx it-tmiem ta’ kollox. Is-salib kien l-mezz li bih Kristu kiseb għalih poplu, mifdi b’demmu, biex igawdi u jigglorifika ‘l Alla għal dejjem. Is-saltna eterna ta’ Kristu hi msejsa fuq is-salib.

Isem Marija jfisser imrar. Imma l-imrar kien għal mument wieħed biss. Ftit jiem wara Ġesù qam mill-mewt, u mal-qawmien Ġesù ġab il-maħfra, tama, ferħ u ħajja eterna għal Marija u għall-poplu tiegħu kollu.

Jekk Marija, li kellha l-unur uniku li tkun omm il-Messija, ma kinitx eżenti mid-dulur u l-imrar matul ħajjitha, ma nistgħux nippretendu li kollox jiġina ward u żahar f’din id-dinja. Jekk nissejħu b’isem Kristu, se nbatu miegħu. Imma l-imrar tagħna għad jinbidel fi ħlewwa, ferħ u gratitudni eterna għas-Salvatur tagħna, il-Mulej Ġesù Kristu.

1.4.17

Is-salib: il-pulptu t'Alla

Is-salib huwa l-pulptu t’Alla li minnu jiprietka b’leħen qawwi il-messaġġ tiegħu lill-umanità.

Bis-salib Alla jwissina kemm hu ikraħ id-dnub. Il-konsegwenzi tad-dnub huma gravi u fatali. Jekk ma ħafirhiex lil Ibnu l-maħbub, kemm anqas nistgħu naħarbu aħna mill-mewt fl-infern jekk nibqgħu mtaqqla bid-dnubiet u l-ħażen tagħna. Alla hu perfettament ġust, u l-ħlas tad-dnub huwa l-mewt.

Bis-salib Alla jxandar l-imħabba u l-ħniena tiegħu. Dak li miet fuq is-salib bagħtu Alla stess biex iħallas id-dejn tad-dnubiet ta’ ħaddieħor. Ġesù ma kellu ebda dnub tiegħu nnifsu; hu tgħabba bid-dnubiet tal-poplu tiegħu, u bata u miet biex jeħlishom mill-kastig li kien jistħoqqilhom huma.

Bis-salib Alla jipproklama l-aħbar it-tajba lid-dinja, it-triq unika li twassal għall-ħajja. Kristu m’għadux aktar imdendel mal-għuda. Wara li miet u difnuh, mat-tielet jum Kristu qam minn bejn l-imwiet. Is-sagrifiċċju waħdieni tiegħu kien milqugħ minn Alla. M’hemm ebda saġrifiċċju ieħor għat-tpattija tad-dnubiet. Illum Kristu huwa ħaj u merfugħ fil-glorja tas-sema. Hu jsalva għalkollox lil dawk kollha li bih jersqu lejn Alla.

Ħabib, mill-pulptu tal-Kalvarju isma’ t-twissija t’Alla u ibża’; isma’ l-istedina tiegħu u afda s-salvazzjoni ta’ ruħek f’idejn Kristu. Imbagħad tisma’ mis-salib id-dikjarazzjoni ħelwa tal-Missier, “Bi mħabba ta' dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa tiegħi rfajt għalik” (Ġer. 31:3).