Posts

Il-Mahfra tad-Dnubiet

Image
Din hi l-wegħda t'Alla għalina: "Dawk kollha li jemmnu fi Kristu jaqilgħu l-maħfra ta’ dnubiethom b’ismu" (Atti 10:43).

Id-dnub huwa l-ksur tal-Liġi t’Alla; għalhekk Alla biss jista’ jaħfru. Meta David dineb serjament, reġa’ sab il-paċi meta stqarr lil Alla. “Jien għidt, ‘Nistqarr ħtijieti lill-Mulej’; u int ħfirtli l-ħażen ta’ dnubi” (Salm 32:5).

It-tradizzjoni umana għawġet it-tagħlim tal-Bibbja fuq il-maħfra. Illum, il-qassis Kattoliku jgħid li għandu l-qawwa ta’ l-assuluzzjoni, jiġifieri li bħala mħallef jaħfer f’isem Alla. Meta kont żgħir għallmuni li Ġesù waqqaf is-sagrament tal-qrar meta qal lill-appostli: “Lil min taħfru d-dnubiet jinħafrulhom; u lil min iżżommuhom, jinżammu” (Ġwanni 20:23).

Jidher ċar li Ġesù tahom is-setgħa li jaħfru. Imma kif? Bil-konfessjonarju jew b’xi mod ieħor? L-Atti ta’ l-Appostli u l-bqija tat-Testment il-Ġdid ma jħalluna f’ebda dubju. Imkien ma naqraw li l-Appostli kienu jqaraw, jagħtu l-assuluzzjoni jew it-tewba. Huma pridkaw l-Evanġelju…

Jien hu t-Triq il-Verità u l-Hajja

Image
Nistiednek tikkonsidra sewwa l-istqarrija tal-Mulej Ġesù meta qal, "Jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja."
Jien it-Triq
Xi ħadd qal, “Bħalma wieħed jista’ jitla’ fuq il-bejt ta’ dar permezz ta’ sellum jew qasba jew taraġ jew ħabel, hekk diversi huma t-toroq u l-mezzi biex tilħaq ‘l Alla. Kull reliġjon fid-dinja turi waħda minn dawn il-mezzi.” Ħafna Maltin jaħsbuha l-istess.
Is-Sur Bianco Faċċjol qalilna hekk: “L-importanti ma tobgħod lil ħadd u tgħix ħajja tajba.” Kieku sew jaħasra, iżda min minna jgħix ħajja perfettament tajba? Kburi bit-tjieba u l-qdusija tiegħu, is-Sur Faċċjol baqa’ ma ntebaħx li taħt qoxortu hu wkoll infettat bid-dnub u l-ħażen. Lil dawn in-nies taparsi ġusti, il-Mulej m’għandu xejn x’joffrilhom, għax, kif qal: “Ma ġejtx insejjaħ lin-nies sewwa, iżda lill-midinbin.”
Is-Sinjura Merit Gift-Scheme għandha xeħta iżjed reliġjuża. Tittama li bl-opri tajba u b’atti reliġjużi takkwista biżżejjed punti biex tagħmel tajjeb għal dnubietha u timmerita post fil-Ġenna. Taħ…

Ma nibża’ minn ebda ħsara

Image
Meta kont żgħir ommi kienet tibgħatni għand Gerita biex nixtrilha kwart kunserva jew biex inġib il-ħobż. Il-ħanut tal-merċa ta' Gerita kien f'tarf it-triq tagħna, wara l-knisja ta' San Franġisk, ir-Rabat, Għawdex.

Kont nieħu gost immur għajr għal dan il-mingħul ta' kelb ta' waħda mill-ġierien tagħna. Kont ngħaddi minn naħa l-oħra tat-triq, imma xorta waħda, kif nersaq fil-qrib kien jibda jinbaħ għalija bla ħniena. X'biża'! Nitlaq niġri ma stajtx għax kont naf li jekk naħrab niġri l-kelb kien jagħmel għal warajja. Kont nimxi b'pass mgħaġġel, taparsi mhux qed nagħti każu, imma fil-fatt kont inkun imwerwer.

Darba minnhom missieri staqsieni biex immur miegħu s'għand Gerita. Hekk kif tlaqna tlabtu biex jerfagħni fuq spallejh. Missieri kien raġel b'saħħtu, jaħdem fir-raba', tant li kien jiflaħ xkora tal-ġwies ta' 50 kilo fuq spalltu. Lili kien jerfagħni bla ebda sforz. Meta wasalna fil-qrib, il-kelb bħas-soltu beda jinbaħ kemm kellu saħħa. Imma…

Il-Ġimgha, is-Sibt u l-Ħadd

Image
Tlett ijiem kruċjali fl-istorja tad-dinja.
Il-Ġimgħa, Kristu miet bi tpattija għad-dnubiet tal-poplu tiegħu.
Is-Sibt, il-ġisem mejjet ta’ Kristu kien fil-qabar.
Kmieni l-Ħadd filgħodu, il-Mulej Ġesù qam rebbieħ minn bejn l-imwiet.
Fi tlett ijiem Kristu kiseb il-fidwa tal-poplu tiegħu.

Din l-grajja hi l-Evanġelju, il-Bxara t-Tajba, l-isbaħ aħbar li qatt ixxandret fid-dinja. Lil dawk li jafdaw fi Kristu, Alla jaħfrilhom u jħarishom matul ħajjithom biex fl-aħħar jilqagħhom fl-hena tal-Ġenna.

F'dawk it-tlett ijiem id-dixxipli kellhom esperjenzi varji ...
Il-Ġimgħa tfixklu u ħarbu.
Is-Sibt tnikktu, beżgħu u staħbew.
Il-Ħadd ferħu u taw qima lill-Mulej Ġesù.

Matul l-pellegrinaġġ tagħna, se jkollna “Ġimgħat” u “Sibtijiet” ... imma llum l-Ħadd, Jum il-Qawmien, ejja nifirħu fih u nagħtu qima lill-Feddej tagħna, Sidna Ġesù.

Kristu miet għal dnubietna skont l-Iskrittura ... kien midfun u reġa’ qam it-tielet jum skont l-Iskrittura (1 Korintin 15:3).

7. Missier, f’Idejk Nerħi l-Ispirtu Tiegħi

Image
Is-Seba' Kelmiet minn fuq is-Salib: Il-Seba' Kelma

U kien issa madwar is-sitt siegħa u waqgħet dalma fuq l-art kollha sad-disa’ siegħa. U x-xemx iddallmet u l-velu tat-tempju ċċarrat min-nofs. U meta Ġesù għajjat b’leħen qawwi, qal: ‘Missier, f’idejk nerħi l-ispirtu tiegħi.’ U malli qal hekk, radd ruħu (Luqa 23:44-46).

L-aħħar kelmiet ta’ Ġesù, ‘Missier, f’idejk nerħi l-ispirtu tiegħi,’ hi talba li tesprimi fiduċja sħiħa f’Missieru. Kien b’fiduċja f’Alla li Ġesù niżel Ġerusalemm meta kien jaf sew li se jaqbduh, isawtuh u jsallbuh. Fada fil-Missier meta fil-ġnien talbu biex tkun magħmula r-rieda tiegħu u ħa f’idejh il-kalċi mqiegħed quddiemu. Esprima l-fiduċja tiegħu f’Alla billi baqa’ b’fommu sieket meta izzikawh li Alla kien jeħilsu kieku tassew kien jafda fih. Fl-aħħar nett, bl-istess mod kif għex, Kristu miet b’dipendenza sħiħa fuq Alla. ‘Missier, f’idejk nerħi l-ispirtu tiegħu.’ Ma kinitx inutli l-fiduċja tiegħu anke jekk wasslitu għal tant tbatija, għajb u għall-mewt fuq sa…

6. Kollox Mitmum

Image
Is-Seba' Kelmiet minn fuq is-Salib: Is-Sitt Kelma

Kif Ġesù ħa l-ħall, qal: ‘Kollox hu mitmum!’ Mbagħad mejjel rasu u radd ruħu (Ġwanni 19:30).

Ġesù għex ħajja perfetta, obda l-liġi t’Alla bla ebda nuqqas, wettaq il-ministeru tax-xandir tal-evanġelju, għamel is-sinjali mirakolużi, u fl-aħħar waslet ukoll is-siegħa meta minn jeddu offra ħajtu b’fidwa għal ħafna nies. Ftit mumenti qabel miet, il-Mulej Ġesù għajjat: ‘Kollox mitmum!’ X’ried ifisser b’din il-kelma? Mhux sempliċiment li l-ħajja tiegħu kienet waslet fi tmiemha. ‘Kollox mitmum’ hi għajta trijonfanti, bħal gwerrier li wara li jkun issielet, fl-aħħar jiddikjara, ‘Irbaħt!’ jew bħal dak li jixxabbat biex jilħaq il-quċċata tal-ogħla muntanja, u hemm fuq jgħajjat, ‘Wasalt,’ jew artist, li meta penġa l-isbaħ kapulavur tiegħu, jħares lejn il-pittura u jiddikjara, ‘Togħġobni!’ Hekk ukoll Kristu, wara li wettaq fis-sħiħ l-għan li għalih ġie fid-dinja, u għamel sal-aħħar ir-rieda tal-Missier li bagħtu, meta ra li kien wettaq kollox, Ġe…

5. Għandi l-Għatx

Image
Is-Seba' Kelmiet minn fuq is-Salib: Il-Ħames Kelma

Wara dan, Ġesù, billi issa kien jaf li kollox kien mitmum, biex isseħħ l-Iskrittura, qal: ‘Għandi l-għatx!’ Kien hemm bieqja mimlija bil-ħall; huma xarrbu sponża bil-ħall, waħħluha ma’ qasba tal-issopu, u ressquhielu lejn ħalqu (Ġwanni 19:28-29).

Din il-kelma, ‘Għandi l-għatx,’ hi xhieda tal-umanità ta’ Kristu. Tassew, hu l-Iben etern t’Alla, Alla veru minn Alla veru, imma daqshekk ieħor Ġesù sar tassew bniedem bħalna f’kollox minbarra fid-dnub, u bħala bniedem Ġesù esperjenza t-tbatija wkoll. Kien ilu madwar sitt sigħat espost bla ma xorob imqar qatra ilma, u minħabba t-telf tad-demm, Ġesù kien niexef qoxqox. Kien qed joqrob sew lejn it-tmiem ta’ ħajtu. Lissen dawn il-kelmiet u ġabulu ftit ilma mħallat bil-ħall, u resquhulu lejn xofftejh bi sponża. Anke f’dan il-mument ta’ tbatija jidher raġġ ta’ glorja. Mingħajr ma kienu jafu, is-suldati Rumani kienu qed iwettqu l-profeziji miktuba fuqu fis-Salmi. ‘Ħalqi niexef bħal xaqqufa, lsien…