Posts

Il-Wegħda tal-Evanġelju

Image
X’wegħdna Alla fl-Evanġelju?

Forsi li nkunu dejjem b’saħħitna? Li nsiru sinjuri? Garanzija ta’ prosperità?

Alla berikna matul ħajjitna bis-saħħa fiżika, għalkemm kellna sehem fit-tbatija u l-mard ukoll. Fil-futur il-problemi mhux se jonqsu għax ġisimna qed jixjieħ u jeqdiem.

Alla tana wkoll x'nieklu, x'nilbsu u saqaf fuq rasna, u ta' dan nirringrazzjawh bil-ferħ. Imma qalbna ma tintrabatx mal-għana li jgħaddi u jispiċċa fix-xejn.

Fl-evanġelju Alla wegħdna ħafna aħjar minn hekk!

Alla wegħdna li jagħtina lil Ibnu Ġesù! Din hi l-wegħda tal-Evanġelju! "Alla, skont il-wegħda tiegħu, ġieb għal Iżrael salvatur, li hu Ġesù" (Atti 13:23).

L-aħwa, jekk għandna lil Ġesù ma jonqosna xejn – għax fih għandna l-maħfra ta' dnubietna u l-ħbiberija m’Alla. Kristu wkoll wegħdna li għad jerġa' jiġi u jeħodna miegħu biex ingawduh għal dejjem.

Sadanittant nidħqu u nibku, ngawdu u nbatu, niċċelebraw u nagħmlu l-viżtu, niżfnu u ninxteħtu f’qiegħ ta’ sodda, jew kif tgħid l-Iskrittura, &…

Lest biex tiltaqa' m'Allla?

Image
Il-Bibbja twissina li hu maqtugħ għall-bnedmin li jmutu darba biss, iżda wara jsir il-ġudizzju. X’se tkun is-sentenza tal-Imħallef Divin fuqek – se jsibek ġust jew ħati? Se jdaħħlek il-ġenna jew jixtħek fl-infern?

Forsi tgħidli, Isma’, jien m’inix perfett imma lanqas ma jien bniedem ħażin tafx!

Ġesù mhux hekk jaħsibha fuqna: M’hemm ħadd tajjeb ħlief wieħed, li hu Alla. Qalilna ċar u tond: Intom ħżiena!

Mhux biss, il-Liġi t’Alla, bħal x-ray, tikxef il-qagħda ta’ ruħna. Ħalli l-Liġi tiflik, u ara jekk intix sewwa m’Alla jew le.

Ġieli gdibt? Tgħidli, Gdibt għall-bzonn, u f’affarijiet zgħar. Kollox sew, imma jibqa’ il-fatt li għall-bzonn jew għalxejn, gdibt; fi ħwejjeġ kbar jew ħwejjeġ żgħar, inti gdibt. Min jigdeb Alla jsejjaħlu giddieb.

Ġieli sraqt? Tgħidli, Affarijiet zgħar. Fit-taxxa u l-VAT? Tgħidli, Għamilt bħalma jagħmel kulħadd. Taħseb li Alla se jiskużak għax sraqt bħal ħaddieħor? Jekk sraqt int ħalliel.

Qatt għamilt adulterju? Qabel twieġeb, ftakar x’qalilna Ġesù li jekk biss tħares l…

Iħarsu lejja, lejn min huma nifdu

Image
Tant ħwejjeġ jiġbulna l-attenzjoni, imma m'hemmx xejn isbaħ milli nħarsu lejn Dak li darba kien imsammar u minfud. L-Iskrittura tagħtina dawn il-ħames kwadri ...

1.

“Nifduli jdejja u riġlejja” (Salm 22:16).
David jantiċipa t-tislib tal-Messija - idejh u riġlejh imsammra mas-salib.

2.

“Hu kien miġruh minħabba ħtijietna” (Iżaija 53:5).
Iżaija jagħtina r-raġuni għaliex Ġesù kien minfud - il-Messija ħa l-kastig minflok niesu.

3.

Il-Mulej Alla jgħid, “Iħarsu lejja, lejn min huma nifdu” (Zakkarija 12:10).
Żakkarija jidentifika l-Messija bħala l-Mulej; il-bniedem li kien minfud huwa wkoll Alla.

4.

“Wieħed mis-suldati nifidlu ġenbu bil-lanza” (Ġwanni 19:34).
Ġwanni jagħti xhieda tal-avveniment storiku; Ġesù kien imsallab, miet u ġenbu kien minfud. Dak li kien imħabbar minn qabel, seħħ.

5.

“Ara, ġej mas-sħab; u tarah kull għajn u dawk ukoll li nifduh” (Rivelazzjoni 1:7).
Ġwanni jipprofettizza x'għad iseħħ fil-futur: Dak li darba kien minfud se jerġa’ jiġi fil-glorja.
U Inti?
Ħares lejh, ħabib, lejn dak…

Il-Mahfra tad-Dnubiet

Image
Din hi l-wegħda t'Alla għalina: "Dawk kollha li jemmnu fi Kristu jaqilgħu l-maħfra ta’ dnubiethom b’ismu" (Atti 10:43).

Id-dnub huwa l-ksur tal-Liġi t’Alla; għalhekk Alla biss jista’ jaħfru. Meta David dineb serjament, reġa’ sab il-paċi meta stqarr lil Alla. “Jien għidt, ‘Nistqarr ħtijieti lill-Mulej’; u int ħfirtli l-ħażen ta’ dnubi” (Salm 32:5).

It-tradizzjoni umana għawġet it-tagħlim tal-Bibbja fuq il-maħfra. Illum, il-qassis Kattoliku jgħid li għandu l-qawwa ta’ l-assuluzzjoni, jiġifieri li bħala mħallef jaħfer f’isem Alla. Meta kont żgħir għallmuni li Ġesù waqqaf is-sagrament tal-qrar meta qal lill-appostli: “Lil min taħfru d-dnubiet jinħafrulhom; u lil min iżżommuhom, jinżammu” (Ġwanni 20:23).

Jidher ċar li Ġesù tahom is-setgħa li jaħfru. Imma kif? Bil-konfessjonarju jew b’xi mod ieħor? L-Atti ta’ l-Appostli u l-bqija tat-Testment il-Ġdid ma jħalluna f’ebda dubju. Imkien ma naqraw li l-Appostli kienu jqaraw, jagħtu l-assuluzzjoni jew it-tewba. Huma pridkaw l-Evanġelju…

Jien hu t-Triq il-Verità u l-Hajja

Image
Nistiednek tikkonsidra sewwa l-istqarrija tal-Mulej Ġesù meta qal, "Jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja."
Jien it-Triq
Xi ħadd qal, “Bħalma wieħed jista’ jitla’ fuq il-bejt ta’ dar permezz ta’ sellum jew qasba jew taraġ jew ħabel, hekk diversi huma t-toroq u l-mezzi biex tilħaq ‘l Alla. Kull reliġjon fid-dinja turi waħda minn dawn il-mezzi.” Ħafna Maltin jaħsbuha l-istess.
Is-Sur Bianco Faċċjol qalilna hekk: “L-importanti ma tobgħod lil ħadd u tgħix ħajja tajba.” Kieku sew jaħasra, iżda min minna jgħix ħajja perfettament tajba? Kburi bit-tjieba u l-qdusija tiegħu, is-Sur Faċċjol baqa’ ma ntebaħx li taħt qoxortu hu wkoll infettat bid-dnub u l-ħażen. Lil dawn in-nies taparsi ġusti, il-Mulej m’għandu xejn x’joffrilhom, għax, kif qal: “Ma ġejtx insejjaħ lin-nies sewwa, iżda lill-midinbin.”
Is-Sinjura Merit Gift-Scheme għandha xeħta iżjed reliġjuża. Tittama li bl-opri tajba u b’atti reliġjużi takkwista biżżejjed punti biex tagħmel tajjeb għal dnubietha u timmerita post fil-Ġenna. Taħ…

Ma nibża’ minn ebda ħsara

Image
Meta kont żgħir ommi kienet tibgħatni għand Gerita biex nixtrilha kwart kunserva jew biex inġib il-ħobż. Il-ħanut tal-merċa ta' Gerita kien f'tarf it-triq tagħna, wara l-knisja ta' San Franġisk, ir-Rabat, Għawdex.

Kont nieħu gost immur għajr għal dan il-mingħul ta' kelb ta' waħda mill-ġierien tagħna. Kont ngħaddi minn naħa l-oħra tat-triq, imma xorta waħda, kif nersaq fil-qrib kien jibda jinbaħ għalija bla ħniena. X'biża'! Nitlaq niġri ma stajtx għax kont naf li jekk naħrab niġri l-kelb kien jagħmel għal warajja. Kont nimxi b'pass mgħaġġel, taparsi mhux qed nagħti każu, imma fil-fatt kont inkun imwerwer.

Darba minnhom missieri staqsieni biex immur miegħu s'għand Gerita. Hekk kif tlaqna tlabtu biex jerfagħni fuq spallejh. Missieri kien raġel b'saħħtu, jaħdem fir-raba', tant li kien jiflaħ xkora tal-ġwies ta' 50 kilo fuq spalltu. Lili kien jerfagħni bla ebda sforz. Meta wasalna fil-qrib, il-kelb bħas-soltu beda jinbaħ kemm kellu saħħa. Imma…

Il-Ġimgha, is-Sibt u l-Ħadd

Image
Tlett ijiem kruċjali fl-istorja tad-dinja.
Il-Ġimgħa, Kristu miet bi tpattija għad-dnubiet tal-poplu tiegħu.
Is-Sibt, il-ġisem mejjet ta’ Kristu kien fil-qabar.
Kmieni l-Ħadd filgħodu, il-Mulej Ġesù qam rebbieħ minn bejn l-imwiet.
Fi tlett ijiem Kristu kiseb il-fidwa tal-poplu tiegħu.

Din l-grajja hi l-Evanġelju, il-Bxara t-Tajba, l-isbaħ aħbar li qatt ixxandret fid-dinja. Lil dawk li jafdaw fi Kristu, Alla jaħfrilhom u jħarishom matul ħajjithom biex fl-aħħar jilqagħhom fl-hena tal-Ġenna.

F'dawk it-tlett ijiem id-dixxipli kellhom esperjenzi varji ...
Il-Ġimgħa tfixklu u ħarbu.
Is-Sibt tnikktu, beżgħu u staħbew.
Il-Ħadd ferħu u taw qima lill-Mulej Ġesù.

Matul l-pellegrinaġġ tagħna, se jkollna “Ġimgħat” u “Sibtijiet” ... imma llum l-Ħadd, Jum il-Qawmien, ejja nifirħu fih u nagħtu qima lill-Feddej tagħna, Sidna Ġesù.

Kristu miet għal dnubietna skont l-Iskrittura ... kien midfun u reġa’ qam it-tielet jum skont l-Iskrittura (1 Korintin 15:3).