28.9.17

It-Teżor tal-Knisja


Ħames mitt sena ilu l-patri Agostinjan, Martin Luteru, waħħal dokument magħruf bħala l-95 Teżi, mal-bieb tal-knisja ta’ Wittenberg, fil-Ġermanja. Kienet stedina għal diskussjoni dwar it-tagħlim u l-prattika tal-knisja, speċjalment dwar l-indulġenzi.

F’dak iż-żmien patri ieħor, Johann Tetzel, kien qed idur f’dawk l-inħawi jiprietka fuq l-indulgenzi. Kien qed jistieden in-nies jiksbu ittri ta’ indulġenzi biex tinħafrilhom il-piena ta’ dnubiethom, u b’hekk jiffrankaw it-torment tal-purgatorju. Il-knisja kapaċi tagħti dawn l-indulġenzi, qalilhom, għax għandha l-awtorità tapplika t-teżor tal-merti ta’ Kristu u l-qaddisin.

Luteru kien inkwetat dwar dan kollu. Kiteb il-95 Teżi biex isejjaħ il-knisja lura lejn it-tagħlim tal-Iskrittura. Waħda mit-teżijiet kienet tgħid hekk: ‘It-teżor veru tal-knisja hu l-Evanġelju Mqaddes tal-glorja u l-grazzja t’Alla.’

X’għandha l-knisja ta’ valur uniku? Mhux ir-rikkezzi materjali – il-katedrali u knejjes kbar, bl-opri tal-arti u dehbijiet. Dawn kollha jintemmu maż-żmien. (Il-flus mill-bejgħ tal-indulgenzi kienu sejrin għall-bini tal-bażilika ta’ San Pietru f’Ruma).

It-teżor tal-knisja huwa l-evanġelju. Għax bil-kelma tal-evanġelju l-Ispirtu t’Alla jagħti l-ħajja u d-don tal-fidi, li bija l-midneb jaqbad ma’ Kristu għas-salvazzjoni ta’ ruħu. Bl-evanġelju l-mitluf jinstab, il-ħati jinħafer, id-dlam jinbidel f’dawl, il-biża jinbidel f’ferħ, u d-disprament jinbidel fit-tama tal-ħajja ta’ dejjem.

Il-knisja messha tgħożż id-depożitu imprezzabbli tal-fidi afdat lilha minn Alla. Għandha dmir sagrosant tiddefendih sal-mewt minn kull tibdil u tbagħbis; b’fedeltà u impenn obbligata xxandru mad-dinja kollha. Il-knisja tgħix bl-evanġelju. Jekk titilfu, il-knisja tkun tilfet kollox!

Dak li jgħodd għall-knisja jgħodd ukoll għall kull wieħed u waħda minna. X’inhu t-teżor li qalbi tixxennaq għalih? Għaraft l-evanġelju kif mgħallem fl-Iskrittura Mqaddsa? Smajtha s-sejħa ta’ Kristu? Dort lejh b’indiema? Qed nafda fih biss s-salvazzjoni ta’ ruħi? Qiegħed nimxi warajh f’ubbidjenza?

Dawn huma l-mistoqsijiet li jeħtieġ inwieġbu quddiem Alla. Min jinjora l-evanġelju hu fqir u fallut, anki jekk jippossedi d-dinja kollha. Wara mewt ma jieħu xejn miegħu għajr tagħbija ta’ dnubiet għat-telfien ta’ dejjem. Mill-banda l-oħra, huwa tassew sinjur fil-grazza minn jisma’ l-messaġġ tal-evanġelju u bil-fidi jħaddan lil Kristu.

Ħabib, inti x’għamilt bl-evanġelju ta’ Kristu? L-evanġelju huwa t-teżor veru tiegħek?

1.9.17

Sola Scriptura

Bil-frażi Latina Sola Scriptura (L-Iskrittura Biss) irridu nfissru li l-Bibbja hi l-unika regola infallibbli għall-Kristjani.

1. L-Iskrittura hi r-regola, jew il-gwida, li tgħallimna x’għandna nemmnu u kif għandna ngħixu f’relazzjoni sewwa m’Alla. 

2. L-Iskrittura hi infallibbli (ma tistax tiżbalja) għax hi mogħtija b’ispirazzjoni minn Alla; il-Kelma ħierġa minn fomm il-Mulej. Ta’ min joqgħod fuqha għax l-Awtur tagħha, Alla għaref u fidil, la jiżbalja u lanqas jigdeb.

3. Hi l-unika regola għax it-tagħlim tal-Iskrittura hu biżżejjed nagħrfu kif insalvaw u ngħixu ħajja li togħġob ‘l Alla. M’hemmx informazzjoni oħra neċessarja għas-salvazzjoni nieqsa mill-Bibbja u li għandna nfittxu band’ oħra. “L-Iskrittura Mqaddsa tista’ tagħmlek għaref għas-salvazzjoni permezz tal-fidi, li hi fi Kristu Ġesù. L-Iskrittura kollha hi mogħtija b’ispirazzjoni minn Alla, u tiswa’ għat-tagħlim, għaċ-ċanfir, għat-twiddib, għat-taħriġ fil-ħaqq, biex il-bniedem t’Alla jkun perfett, imrawwem għal kull għemil tajjeb” (2 Timotju 3:15-17).

Imma dan kollu jista’ jiftihem u jintuża ħażin. Ejja mela ngħidu wkoll x’ma tfissirx Sola Scriptura.

1. Il-Bibbja ma tinkludix dak kollu li għamel u għallem Ġesù. Fi tmiem l-evanġelju, Ġwanni jammetti li hemm ħafna ħwejjeġ li ma kitibx (Ġwanni 21:25). Madankollu l-kwistjoni mhix jekk għandniex kull informazzjoni fuq Kristu (wara kollox lanqas it-tradizzjoni ma twasslilna tagħrif sħiħ!), imma jekk dak li hemm miktub hux suffiċjenti biex nagħrfu r-rieda t’Alla. Ġwanni jassigurana li hu biżżejjed avolja ma kitibx kull ħaġa (Ġwanni 20:30, 31). L-Iskrittura Mqaddsa “tista’ tagħmlek għaref għas-salvazzjoni.” Biex nissodisfa l-għatx m’għandix bżonn l-ilma kollu; biżżejjed għalija tazza jew tnejn. Alla ma għarrafniex kollox, għarrafna biżżejjed biex jissodisfa ruħna.

2. Lanqas irridu ngħidu li Alla kellem lill-bniedem bil-Kelma miktuba biss. Waqt li kien qed jirrivela l-pjan tas-salvazzjoni, Alla tkellem b’ħafna mezzi bil-profeti u l-appostli, u b’fomm Ibnu stess. Fl-istess waqt l-Ispirtu t’Alla mexxa nies qaddisa biex jiktbu preċiż l-messaġġ li Hu ried jibqa’ għall-ġenerazzjonijiet ta’ wara. Illum m’hawnx aktar appostli u profeti, u Kristu tela’ lura s-sema; jibqagħlna biss il-Kelma miktuba.

3. Sola Scriptura ma tiċħadx l-awtorità tal-knisja li tgħallem ir-rivelazzjoni t’Alla. Il-mexxejja fil-knisja huma l-għotja t’Alla għalina biex jgħinuna nifhmu u napplikaw il-Kelma. Mhux għaqli minn iwarrab l-għotjiet t’Alla u jiżola ruħu mill-bqija tal-knisja preżenti u ta’ l-imgħoddi. Inżidu ngħidu li l-mexxejja għandhom ikunu suġġetti għall-Kelma. Xogħolhom iżżommu safja l-Kelma t’Alla, mhux jivvintaw regoli u duttrini ġodda.

4. Lanqas niċħdu kull tradizzjoni. Il-knisja ta’ Kristu ma tistax tikber u tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra mingħajr it-tradizzjoni. Il-kelma “tradizzjoni” sempliċiment tfisser tagħlim mgħoddi minn persuna għal oħra. Għalhekk l-appostlu jgħid lill-Kristjani, “Ħuti, żommu sħiħ, u żommu t-tagħlim (it-tradizzjonijiet) li tgħallimtu, sew bil-kliem, u kemm bl-ittri tagħna” (2 Tessalonkin 2:15). Il-fidi Kristjana tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra bit-tagħlim ta’ nies fidili għall-messaġġ appostoliku (2 Timotju 2:2). Nemmnu fit-tradizzjoni, jiġifieri li l-messaġġ ta’ Kristu għandu jkun mxandar bil-fomm u bil-kitba; imma ma nemmnux f’kull tradizzjoni, għax mhux kull tagħlim jaqbel jew joriġina fil-Kelma t’Alla.

5. Fl-aħħarnett, b’Sola Scriptura m’aħniex ngħidu li l-Bibbja se tkun mifhuma dejjem tajjeb, u allura awtomatikament se jkun hawn unità sħiħa bejn l-Kristjani. Kristu tkellem ċar u xorta ma fehmuhx. L-Iskrittura hi ċara biżżejjed iżda minħabba l-għażż, l-injoranza, l-preġudizzji u d-dnub tagħna jinbtu fost l-aħwa ħafna ideat żbaljati. It-tort tagħna, mhux tal-Bibbja.

1.8.17

It-tfal jgħallmuna

Aħna l-kbar suppost ngħallmu liż-żgħar; jekk noqgħodu attenti t-tfal ukoll għandhom x’jgħallmuna. Infatti l-Imgħallem qalilna li jekk ma nsirux bħalhom b’xejn ma nidħlu fis-saltna tas-smewwiet. X’għandhom it-tfal li hu daqshekk indispensabbli?

Kont qed nitkellem mat-tifla fil-ħin tal-irqad. Is-suġġett kien dwar il-ġenna.

‘Lil min tixtieq tara l-aktar meta tmur il-ġenna?’ staqsejtha.

‘Lil Ġesù,’ weġbitni.

‘X’se tgħidlu lil Ġesù meta tarah?’ komplejt jien.

‘Nagħtih hug kbira.’

‘Imma x’se tgħidlu?’ insistejt jien.

‘Inħobbok Ġesù!’

‘U Ġesù x’se jgħidlek?’

‘Inħobbok Elizabeth!’ wiġbitni bi tbissima.

‘Kif se jurik li jħobbok?’

It-tifla ma tkellmitx.

‘Elizabeth,’ għidtilha jien, ‘Forsi Ġesù jurik idejh. Min jaf għadhomx jidhru l-marki tal-imsiemer? Dawk il-feriti jfissru li Ġesù kien msammar mas-salib biex ipatti għal dnubietek u jsalvak.’

Elizabeth baqgħet kwieta.

Ksirt is-silenzju, ‘Ma min aktar trid tiltaqa’ fil-ġenna?’

It-tifla weġbitni dritt: ‘Jien irrid noqgħod ma’ Ġesù għal dejjem!’

Forsi din hi waħda mill-leżżjonijet li jridna nitgħallmu mit-tfal - li jkollna qalb sempliċi, tixxennaq għalih, u li ma kull taħbita ttenni, “Min għandi fis-sema ħliefek? U m’hemm ħadd fl-art li nixtiequ ħliefek” (Salm 73:25).

1.7.17

Is-serp tal-bronż

Ħelisom mill-madmad tal-iskjavitu, mexa magħhom fid-deżeret, ħa ħsiebhom, provdielhom x’jieklu u x’jixorbu, u wegħdhom art li tnixxi ħalib u għasel.

Wieħed jistenna li jkunu rikonoxxenti u grati lejh, imma le, il-poplu Lhudi ma hediex igemgem kontra Alla tagħhom. Id-dgergir tagħhom kien ifisser nuqqas ta’ fiduċja fit-tjieba t’Alla. Ma emmnuhx. Ma afdawhx. Mhux ta’ b’xejn Alla kkastigahom billi bagħtilhom sriep valenużi. (Ara Numri 21:4-9.)

Meta ammettew il-ħażen tagħhom talbu lil Mosè jidħol għalihom. Il-profeta mara jitlob għal poplu. Alla qal lil Mosè jgħolli serp tal-bronż fuq qasba biex jekk xi ħadd jingidem, iħares lejh u jfieq.

Forsi xi wħud minnhom qalu, ‘Superstizzjoni! Bla sens! Kif tista’ tispjega li bniedem li qed imut avvelinat, jekk iħares lejn serp tal-bronż, ifieq?’ Madankollu dawk li kienu stinata u pprovaw iddewwu lilhom nfushom kif jidhrilhom huma, mietu. Iżda kien hemm irraġuna mod ieħor, ‘Ladarba hekk qal Alla, jien inħares!’ Dawk li ħarsu lejn is-serp tal-bronż għaddielhom u baqgħu ħajjin għax Alla jonora lil dawk li jemmnuh.

B’istess mod, għall-fejqan ta’ ruħna Alla jridna nħarsu bil-fidi lejn Ibnu msallab. Forsi wieħed jgħid, ‘Jien nipprova ngħix tajjeb u jekk niżbalja, inpatti għal dnubieti.’ Imma din l-attitudni turi nuqqas ta’ fiduċja fil-Kelma t’Alla u fi Kristu. Kemm hu aħjar tgħid, ‘Jien nemmen li l-Bniedem li kien imdenel mas-salib hu Bin Alla, u Alla jridni nemmen fih. Għalhekk jien nafda s-salvazzjoni ta’ ruħi f’idejh.’

Dan il-bniedem isib il-maħfra u l-paċi m’Alla. Għax ‘kif Mose għolla s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ jitgħolla Bin il-bniedem, biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem’ (Ġwanni 3:14-15).

1.6.17

X'iridu l-Maltin?

Aktar minn kollox Malta teħtieġ l-evanġelju. L-interess politiku huwa straordinarju. Kieku jaħasra il-Maltin juru kwart tal-interess f’Alla inkunu l-aktar pajjiż spiritwali fid-dinja. Imma le, il-Maltin jaduraw alla ieħor: il-flus u l-materjaliżmu.

Jgħidu li bil-flus tagħmel triq fil-baħar. Iridu li jiżdiedu l-pagi u l-pensjonijiet, u jitnaqqsu l-kontijiet u t-taxxi. Imbagħad ma jkun jonqosna xejn! Intejbu l-ekonomija u nsibu ruħna fil-genna tal-art, mhux hekk? Hekk jaħsbu ħafna Maltin, u l-oħrajn li ma jaħsbux, jassumu li hu hekk ukoll. Min għandu jrid iktar u isbaħ (speċjalment isbaħ minn tan-neighbour). Min m’għandux wisq, joħlom u jistinka biex ikollu. Il-Maltin qed ifittxu s-salvazzjoni u l-ħajja fil-karti tal-ewro. Il-flus huma fiċ-ċentru tal-qalb ta’ ħafna Maltin; Alla huwa mwarrab fil-ġenb.

X’għandu jkun ir-rispons tagħna l-Insara? Ejja ma ninġarrux mill-kurrent bħall-bqija tal-Maltin. Aħna dorna mill-idoli – mhux l-istatwi tal-qaddisin biss imma mill-mentalità materjalista - biex inservu u nqimu ‘l Alla ħaj u veru. Ħalli ma mmorrux lura min fejn ġejna.

Irridu naħdmu biex ngħixu, iva. Imma irridu ngħixu mhux biex nieklu u niffangaw fil-pjaċiri tad-dinja, iżda biex inwettqu l-missjoni li Kristu fada lilna l-knisja tiegħu. Morru mela, qalilna, fid-dinja kollha - iva, f’Malta wkoll, f’Ħal Luqa, fl-Imsida, il-Kottonera, in-Naxxar, H’Attard, ir-Rabat Għawdex, u f’kull għorfa u f’kull rokna ta’ pajjiżna, biex inħabbru l-evanġelju lil kull maħluq.

Il-politiċi ġennew nażżjon b’wegħdi ta’ aktar flus u ġid; imma aħna għandna x’noffru ġid li ma jinsteraqx u ma jitħassarx. Huma jfittxu l-ħobż li jintemm, aħna għandna x’noffru l-Ħobż tal-ħajja li niżel mis-sema u li jagħti l-ħajja eterna. Sidna bagħtna f’salib it-toroq nistiednu lil kulħadd għall-festa tiegħu. L-iktar li jistgħu jwiegħdu l-politiċi hu ħelsien mill-faqar u l-inġustiżżji – u dan hu tajjeb. Iżda l-akbar problema tal-bniedem huwa l-faqar spiritwali u d-dejn li għandu m’Alla. Wara kollox jekk bniedem jakkwista d-dinja kollha, x’jiswa’, għiduli, jekk imbagħad jitlef ruħu?

Aħna nistgħu noffru l-ħelsien tassew - mid-dnub, mill-frugħa, mill-kundanna. Aħna għandna x’noffru l-maħfra, ħajja bis-sens u l-ferħ tal-Mulej. Jekk tassew inħobbu lil ħutna Maltin ħalli aħna l-Insara nagħtuhom dak li tant jeħtieġu, l-Aħbar it-Tajba ta’ Ġesù Kristu, għax qajla jistgħu jirċevuha mingħand ħaddieħor.

1.5.17

Kollox mitmum!

Ftit mumenti qabel radd ruħu, il-Mulej Ġesù qal: ‘Kollox mitmum!’ (Ġwanni 19:30). X’ried ifisser b’din il-kelma? Ġesù ma riedx jgħid sempliċiment li l-ħajja tiegħu kienet waslet fi tmiemha, imma li kien laħaq l-iskop li għalih ġie fid-dinja.

‘Kollox mitmum’ hi għajta trijonfanti, bħal gwerrier li wara li jkun issielet, fl-aħħar jgħajjat, ‘Vittorja!’ jew bħall-artist li meta jlesti l-kapolavur tiegħu, jħares lejn il-pittura u jgħid, ‘Sabiħa!’ Hekk ukoll, wara li wettaq fis-sħiħ l-missjoni li fdalu l-Missier, Ġesù iddikjara, ‘Kollox mitmum!’

Għalhekk l-Iskrittura tgħidilna li Kristu, “wara li offra sagrifiċċju wieħed għad-dnubiet, qagħad għal dejjem fuq in-naħa tal-lemin ta' Alla” (Lhud 10:12). L-Iskrittura ma tgħidx li Kristu qed joffri, imma li offra, azzjoni li seħħet fil-passat. Infatti Ġesù qagħad bilqiegħda fis-sema għax is-sagrifiċċju hu diġà offrut darba għal dejjem fuq is-salib.

Minħabba f’dan is-sagrifiċċju Alla l-Missier jaħfer id-dnubiet tal-poplu tiegħu. ‘Fi dnubiethom u ħtijiethom ma niftakarhomx aktar’ (Lhud 10:17). Alla żgur iżomm il-wegħda tiegħu; il-poplu tiegħu huma għal dejjem maħfurin.

X’ngħidu mela? Jeħtieġ li jsiru aktar offerti għad-dnubiet? Hemm bżonn nagħmel xi penitenzi jien, inġedded is-saġrifiċċju ta’ Kristu, jew inbati fil-purgatorju biex nitnaddaf minn dnubieti? Il-Bibbja twieġeb ċar: ‘Issa, fejn hemm il-maħfra tad-dnubiet, ma hemmx għalfejn issir aktar l-offerta għad-dnubiet’ (Lhud 10:18). M’hemmx bżonn aktar offerti, u Alla ma jilqax aktar offerti, għax is-saġrifiċċju perfett ta' Kristu huwa biżżejjed u effettiv.

Kollox mitmum! Temminha din il-kelma ta’ Kristu? Qed tafda fih u fis-sagrifiċċju tiegħu biss għall-maħfra sħiħa ta’ dnubietek?

Mulej, semmagħlna l-eku tal-għajta trijonfanti tiegħek. Inti wettaqt ir-rieda tal-Missier sal-aħħar nifs ta’ ħajtek. Bl-ubbidjenza perfetta li waslitek sas-salib, inti ksibt il-fidwa sħiħa tagħna. Mhux f’għemil idejna, imma biss fis-sagrifiċċju waħdieni tiegħek nafdaw għall-maħfra ta’ dnubietna. Ammen.