19.10.18

Kun sinċier, x'tixtieq ... il-paċi m'Alla jew il-flus u s-saħħa?


1.

Jekk tixtieq il-flus u s-saħħa aktar mill-paċi m’Alla, aħseb ftit fuq l-għażla tiegħek. Għaliex trid dawn il-ħwejjeġ? Forsi timmaġina li aktar ma jkollok ġid materjali aktar se tkun ferħan? Jew taħseb li tista’ tkun hieni biss meta tkun b’saħħtek? Hemm minn għandu flus aktar milli jesa’ ġildu, u għandu saħħa biex ibiegħ, u xorta waħda huwa indannat. Ġesù wissiena li “imqar jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu” (Luqa 12:15). Ħabib, inti tixtieq il-ferħ, imma qed tfittxu f’post żbaljat. Qed tiġri wara r-riħ. Il-pjaċiri ta’ din id-dinja huma għal mument biss. Qalbek mhux se ssib mistrieħ jekk mhux fil-Ħallieq tiegħek.

2.

Jekk tixtieq il-paċi m’Alla, imma s’issa għadek miksur miegħu, agħmel kuraġġ! Tassew, dnubietek joffendu lil Alla li ħalqek u qed iżommok ħaj. Dnubietek jifirduk minnu. Madankollu l-Mulej Ġesù kien mibgħut apposta għalhekk; ġie biex iħabbeb il-midneb m’Alla. Bil-mewt fuq is-salib u l-qawmien tiegħu, Ġesù jneħħi minn nofs id-dnubiet ta’ dawk kollha li jafdaw fih. Ħalli f’idejh. Emmen fih. Għax l-Iskrittura tgħid, “Issa li aħna ġġustifikati bil-fidi, għandna s-sliem ma' Alla, permezz ta' Sidna Ġesù Kristu” (Rumani 5:1). Alla jgħodd bħala ġusti u jaħfer lil dawk kollha li għandhom fidi f’Ġesù. Alla jeħlishom minn kull kastig. Alla jilqagħhom fi ħdanu. Ħabib, is-sliem m’Alla issibu biss permezz tal-Mulej Ġesù.

3.

Jekk diġa’ tġawdi s-sliem m’Alla permezz ta’ Kristu, inti taf mill-esperjenza li m’hemm xejn oħla minn hekk. Forsi inti sinjur jew fqir, b’saħħtek jew marid, magħruf jew minsi minn kulħadd. Hu x’inhu, l-aqwa li Alla hu Missierek. Qalbek ma tixtieq xejn minn din id-dinja għajr lilu, u t-tama tiegħek għall-futur hi biss li tkun ħdejh biex tgawdih u tadurah għal dejjem. “Lil min għandi fis-sema ħliefek? U meta għandi lilek, x'jonqosni fuq l-art?” (Salm 73:5).

1.10.18

Check-Up Spiritwali


Il-Mulej Ġesù hu l-aqwa tabib. Hu jagħmel dijanjosi korretta tal-qagħda ta’ ruħna u idejh ħanina jfejjquna mid-dnub.

Darba waħda Ġesù u d-dixxipli kienu mistiedna għal ikla għand wieħed pubblikan, Levi. Ir-reliġjużi ħadu għalihom. Mhux sewwa, bdew igergru mad-dixxipli, li tindieħsu ma’ nies midinbin! Huma, in-nies sewwa, żgur ma kienux se jiċċappsu ma’ nies ħżiena!

Għaliex aċċetta l-istedina Ġesù? Żgur mhux biex jissieħeb fid-dnubiet tagħhom! Ġesù kien qed jifraħ ma’ Levi fil-konverżjoni tiegħu. Ġesù ried iwassal messaġġ ta’ maħfra u ħniena lill-ħbieb u l-familjari ta’ Levi, sabiex huma wkoll jiksbu l-fejqan għal ruħhom.

Għalhekk Ġesù weġibhom: “Dawk li huma b’saħħithom m’għandhomx bżonn ta’ tabib; iżda dawk li huma morda. Ma ġejtx insejjaħ in-nies sewwa, iżda l-midinbin għall-indiema” (ara Luqa 5:27-31).

Għal dan l-iskop ġie fostna l-Iben t’Alla. Ġie f’dinja marida biex jagħti l-fejqan. It-tgergir tar-reliġjużi ma kienx jagħmel sens. Forsi noffendu ruħna jekk naraw it-tabib l-isptar ħdejn il-pazjenti?

Ara huma, il-Fariżej, ma kellhom ebda ħeġġa biex ikunu ħdejn Ġesù. Kienu jippretendu li huma nies sewwa, li m’humiex midinbin bħall-oħrajn. Ma kienux iħossuhom morda, u kien jidhrilhom li ma kellhomx bżonn ta’ tabib.

Jaħasra! X’delużjoni! Il-kburija tagħhom għemithom għar-realtà ta’ dnubiethom. Kienu jixbħu raġel li għandu l-pressjoni għolja - għaddej bil-ħajja normali mingħajr ma jħoss xejn, bla ma jirrealizza kemm hu fil-periklu. Il-pressjoni għolja tissejjaħ ‘the silent killer’ – għax għalkemm il-pazjent ma jkollu ebda sintomi, il-ħsara tkun qiegħda ssir sakemm f’daqqa waħda tiġi r-rovina fuqu.

Ħabib, il-Mulej Ġesù jridek taħseb fuq il-qagħda spiritwali tiegħek. Forsi inti reliġjuż u tal-knisja. Forsi tqabbel lilek innifsek ma’ oħrajn u b’paragun inti tidher tajjeb. Imma quddiem Alla li jagħraf il-qalb u jaf ħajtek bħal ktieb miftuħ - quddiemu kif tidher? Hemm għerq ta’ dawn id-dnubiet fik?
  • Ipokreżija – tagħti l-impressjoni quddiem in-nies li inti tajjeb, imma fis-siġriet tagħmel mod ieħor. 
  • Żena – waqt li tikkundanna l-immoralità fis-soċjeta madwarna, fil-privat u f’qalbek inti wkoll żieni.
  • Indifferenza – meta tara xi ħadd fil-bżonn, taqsam għan-naħa l-oħra tat-triq, u b’xi skuża jew oħra tibqa għaddej.
  • Kburija – taħseb li inti xi ħaġa, u saħansitra li inti ġust quddiem Alla. 
Jekk xorta waħda tippretendi li, minkejja xi dgħufijiet żgħar, inti bniedem ġust u tajjeb, allura Kristu ma jiswielek xejn. Hu ma ġiex għal nies bħalek.

Imma jekk illum tirrealizza li inti midneb, u tibża’ li għada pitgħada ħtijietek se jirrovinawk, taqtax qalbek. Il-Mulej Ġesù ġie apposta għall-midinbin. B’indiema u fidi mur għandu. Mur għandu issa stess.

1.9.18

Xbihat ta’ Kristu


Xi ngħidu dwar ix-xbihat ta’ Kristu: l-istatwi, il-pitturi li naraw fil-knejjes u s-santi? Apparti l-valur artistiku tagħhom, ejja ngħidulha kif inhi: dawn huma biss frott l-immaġinazzjoni tal-artisti u l-iskulturi, u m’humiex xbihat vera tal-Mulej.

X’tgħallem l-Iskrittura dwar hekk? Aħna nemmnu li l-Iben etern t’Alla sar tassew bniedem. In-nies ta’ żmienu rawh, messewh u tkellmu miegħu. Aħna m’għandniex dan il-privileġġ.

L-Iskrittura tagħtina ħjiel dwar id-dehra tal-Messija: “Ebda sura ma kellu, u ebda ġmiel biex inħarsu lejh, jew xi sura biex nitgħaxxqu bih” (Isaija 53:2). Il-glorja ta’ Kristu ma kienitx fid-dehra fiżika tiegħu. Mhux biss, waqt il-passjoni, in-nies indehxu minnu għax wiċċu kien hemm imħassar li lanqas kien donnu ta’ bniedem (Isaija 52:14). Ġesù għadda minn din il-ħruxija biex jikseb il-fidwa tal-knisja tiegħu.

Mhux ta’ b’xejn li l-knisja tgħożż il-Maħbub tagħha, u tgħix bit-tama tad-dehra tiegħu. Imma għalissa jeħtieġ tistenna. L-Appostlu Pietru kiteb lill-Insara: “Lilu, għalkemm ma rajtuhx, intom tħobbuh; fih, għad li issa m'intomx tarawh, intom temmnu, fih intom tifirħu b'ferħ glorjuż, li ma jistax jitfisser” (1 Pietru 1:8). L-Insara jifirħu fi Kristu issa, u jifirħu wisq aktar meta jiltaqgħu miegħu wiċċ imb’wiċċ. Sadanittant “aħna nimxu bil-fidi, mhux bil-viżjoni” (2 Korintin 5:7).

Imma xi ħadd joġġezzjona: “Ngħid għalija jien ma nara xejn ħażin fix-xbihat ta’ Ġesù. Jien inħoss li jgħallmuni u jgħinuni biex nagħtih qima.”

Aħseb sew, ħabib, x’inti tgħid. Kif ma ssib xejn ħażin fi xbieha falza ta’ Kristu? X’inhuma jgħallmuk ħlief gideb? Kif tista’ tagħti qima vera permezz ta’ xbieha taparsi? Għaliex twarrab il-Kelma t’Alla meta qalilna li “issa m’intomx tarawh”? Għaliex tinsisti li trid tarah issa, anki jekk b’immaġini falza tiegħu?

Minn qalbi nappella lil dawk kollha li għandhom xewqa lejn Kristu: ejjew b’indiema nwarrbu l-frugħat tal-istatwi u l-pitturi, u nduru lejn l-Kelma t’Alla biex nagħrfuh kif tassew hu. Ejja ta’ kuljum naqraw l-Iskrittura Mqaddsa għax hi tagħti xhieda tiegħu. Permezz tal-Iskrittura l-Ispirtu s-Santu jurina l-glorja ta’ Kristu u b’hekk nikbru fil-grazzja u l-għarfien tiegħu, waqt li nistennew id-dehra glorjuża tiegħu.

1.8.18

Il-Gideb Joħroġni mill-Gwaj?


Fil-kexxun sibt komponiment ta’ żmien is-sixth form. It-titlu hu provokanti u jġegħlek taħseb: “Jekk il-gideb joħroġni mill-gwaj, għaliex għandi ngħid il-verità?”

Dak Iż-żmien kont ktibt hekk …

“Nigdeb biex noħrog mill-gwaj? Mhix idea tajba jew? Ġieli provajtha fil-prattika? Taħdem tafx! Min jaf kemm il-darba m’għamilx il-homework u b’naqra gidba ħlistha ħafif. Jew, kemm frankajt kastigi u trouble mal-ġenituri billi għawwiġt ftit il-verità jew waħħalt kollox f’oħti.

Jogħġobni dan il-ħsieb! L-importanti li nġawdi jien u ma nbatix konsegwenżi. Għaliex għandi ngħid lil barman li tani nofs lira bqija flok munita ta’ ħamsa u għoxrin ċenteżmu? Il-flus għandi fejn nonfoqhom. Għaliex għandi ngħid l-għalliem li dan l-essay għamiltu b’għajnuna ta’ ħabib tiegħi? Jagħtini aktar punti jekk ma ngħidlu xejn. Mhux punti għandi bżonn biex immur tajjeb u nitla’ għat-tieni sena?

Għada pitgħada meta nibda naħdem u ndaħħal il-paga, għaliex għandi niddikjara kull ċenteżmu fir-return ta’ l-income tax? Għaliex għandi nagħti flusi li nkun ħdimt u batejt għalihom lil gvern biex isiefru l-ministri jew jagħtihom lix-xjuħ u l-penzjonanti. Imorru jaħdmu jekk iridu! Jew meta niżżewweġ u jkolli l-mara, għaliex għandi noqgħod marbut magħha biss? Ngħidilha ‘Inħobbok qalbi, inti l-unika mara ta’ ħajti!’ Imbagħad minn wara daharha nkun nista’ ngawdi nisa oħra.

M’hemmx dubbju, hemm ħafna vantaġġi fil-gideb u ħafna żvantaggi fl-onestà. Naturalment f’dan kollu qed nassumi li l-Papa u Galileo kienu t-tnejn żbaljati. La x-xemx u lanqas id-dinja m’huma ċ-ċentru ta’ l-univers. Jien iċ-ċentru ta’ kollox. Kollox idur miegħi, għall-pjaċir u l-qadi tiegħi.

Qed nassumi wkoll li l-oħrajn m’għandhomx l-istess drittijiet bħali. Jien għandi jeddijiet uniċi. Ma jistgħux u ma rridhomx jagħmlu bħali. Ma rrid lil ħadd jidħak bija jew jigdibli. Ma rridx li oħti twaħħal fija. Ma rridx min iżommli żżejjed. Ma rridx it-tfajla tigdibli u tmur ma ġuvni ieħor.

Barra minn hekk, qed nassumi li l-leħen ħiemed f’qalbi hu frott it-trobbija stretta ta’ missieri u l-moralità medjevali li sqietni ommi minn ċkuniti. Meta nigdeb, il-kuxjenza qed tkun ħarxa wisq miegħi, u għalhekk nista’ ninjorha.

Imma forsi għandi żball. Forsi mhux jien iċ-ċentru tal-univers. Forsi m’inix l-Imperatur tad-dinja, u l-bnedmin l-oħra m’humiex l-iskjavi tiegħi. Forsi huma wkoll għandhom id-dritt għall-verità u għall-ferħ bħalma għandi jien. Forsi l-kuxjenza tiffunzjona tajjeb meta ċċanfarni tal-gideb. U forsi fuqna lkoll hemm xi Ħadd akbar minna li ħalaqna b’dan is-sens ta’ moralità.”

Il-komponiment li ktibt ħafna snin ilu għandni niktbu bl-għazliet li nagħmel ta’ kuljum - għażliet li juru jekk hux qiegħed ngħix fil-biża t’Alla jew jekk hux qed ngħix gidba.

1.7.18

Fi Ħdan il-MissierSabiħa wisq ir-rabta tal-missier ma' wliedu!

Sfortunatament mhux kulħadd kellu x-xorti li jitrabba fl-għożża ta' missieru. Forsi minħabba mewt jew separazzjoni, jew attitudni goffa u ħarxa tal-missier, jew għax il-missier twarrab mill-ħajja ta' wliedu għax kellu ħwejjeġ aktar "importanti" x'jagħmel.

Madankollu kulħadd jista' jgawdi minn imħabba paterna li tisboq bil-wisq kull relazzjoni umana ... għax kull wieħed u waħda minna nistgħu mmorru għall-wens t'Alla l-Missier! “Lil dawk li laqgħu (lil Ġesù) tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla, dawk li jemmnu f'ismu” (Ġwanni 1:12). Dawk kollha li jemmnu fi Kristu huma wlied addottivi t’Alla, u jistgħu jsejjħulu, "Abba, Missier." (Galatin 4:6).

Darba t-tifel qam imwerwer bil-lejl jgħajjatli. Sibtu fil-kamra tiegħu bilqiegħda fis-sodda. "Papà," qalli imbikkem, "kelli ħolma kerha."

"Trid tgħidli x'kienet il-ħolma jew trid tinsieha?" staqsejtu.

"Irrid ninsieha," weġibni.

"Ftakar. John. li dik kienet ħolma, mhux ta' veru. Issa hawn il-papà ħdejk." Għannaqna lil xulxin, u ftit minuti wara reġa' raqad.

Aħna lkoll fil-ħolm ikraħ tal-ħajja nistgħu nsejjħu lil Missierna fis-smewwiet - meta nkunu għaddejjin minn inkwiet, tbatija jew mard, u meta t-toqol tal-ħtija jagħfas wisq fuqna - u qalbna tistrieħ bil-kelma ħelwa tiegħu ta' maħfra u fejqan, u bit-tgħanniqa tal-imħabba ħelwa tiegħu.