Posts

Iġeddu saħħithom

Image
L-Iskrittura tagħtina kuraġġ meta nħossuna magħfusin u bla saħħa. 'Jinkeddu wkoll it-tfal u jegħjew, u jogħtru ż-żgħażagħ u jaqgħu għalkollox, iżda dawk li jittamaw fil-Mulej iġeddu saħħithom; jittajru bil-ġwienaħ bħal ajkli, jiġru u ma jegħjewx, jimxu u ma jinkeddux' (Isaija 40:30-31). Il-Mulej jaf id-dgħufija tagħna. Saħansitra t-tfal u ż-żgħażagħ, li fost il-bnedmin huma l-aktar b’saħħithom, jegħjew u jaqgħu. Mhux kollha nistgħu ngħidu li kien hemm żminijiet meta għajjejna fil-mixja ta’ ħajjitna? Forsi illum stess tametti, ’Tassew, bħalissa nħossni għajjejt u qtajt qalbi.’ Il-Mulej jistieden lilna li nħossuna mitluqa u magħfusin biex nfittxu u nistennew l-għajnuna tiegħu u nittamaw fih. Ejja nirrikorru għand il-Mulej omnipotenti; għand il-Mulej li miet biex jeħlisna mit-toqol tad-dnub; għand il-Mulej li qam rebbieħ u qed isaltan fil-glorja; għand il-Mulej li wegħdna li għad jirritorna u jeħodna miegħu. Ejjew nittamaw fih. Lilna li nafdaw fih, il-Mulej iwegħdna li jġeddilna s

L-Isbah Għotja

Image
Fost l-għotjiet sbieħ u kotrana li tana Alla, m’hemmx oħla mil-Għotja li ma titfissirx bil-kliem. Alla tana lil Ibnu!  ‘Tweldilna tifel, ngħatalna Iben; is-setgħa tkun fuq spallejh, u jsemmuh: Kunsillier tal-għaġeb, Alla setgħan, Missier għal dejjem, Prinċep tas-sliem’ (Isaija 9:6). L-ismijiet glorjużi tas-Salvatur tagħna juru l-ħidma tiegħu u jikkorrispondu għall-bżonnijiet ta’ ruħna. Kunsillier tal-Għaġeb Fih tgħammar il-milja kollha tal-għerf u t-tagħlim. Isibna fid-dlam tal-injoranza spiritwali u l-qerq tad-dnub, u permezz tal-evanġelju jurina l-verità u jgħarrafna ‘l Alla.  Alla Setgħan Ġesù għandu s-setgħa divina biex iwettaq il-missjoni ta’ salvataġġ li għalija ġie fid-dinja. Bil-qawwa tiegħu hu jxejjen l-avversarji kollha, jegħleb kull xkiel u jwassal il-poplu tiegħu għall-glorja.  Missier għal Dejjem Ġesù hu l-awtur tas-salvazzjoni eterna ta’ dawk kollha li jħobbuh. Bħalma missier jieħu ħsieb uliedu,  hekk ukoll Ġesù jħarishom u jiprovdihom, issa u għal dejjem. Prinċep tas-Sli

Il-Wegħda tal-Evanġelju

Image
X’wegħdna Alla fl-Evanġelju? Forsi li nkunu dejjem b’saħħitna? Li nsiru sinjuri? Garanzija ta’ prosperità? Alla berikna matul ħajjitna bis-saħħa fiżika, għalkemm kellna sehem fit-tbatija u l-mard ukoll. Fil-futur il-problemi mhux se jonqsu għax ġisimna qed jixjieħ u jeqdiem. Alla tana wkoll x'nieklu, x'nilbsu u saqaf fuq rasna, u ta' dan nirringrazzjawh bil-ferħ. Imma qalbna ma tintrabatx mal-għana li jgħaddi u jispiċċa fix-xejn. Fl-evanġelju Alla wegħdna ħafna aħjar minn hekk! Alla wegħdna li jagħtina lil Ibnu Ġesù! Din hi l-wegħda tal-Evanġelju! "Alla, skont il-wegħda tiegħu, ġieb għal Iżrael salvatur, li hu Ġesù" (Atti 13:23). L-aħwa, jekk għandna lil Ġesù ma jonqosna xejn – għax fih għandna l-maħfra ta' dnubietna u l-ħbiberija m’Alla. Kristu wkoll wegħdna li għad jerġa' jiġi u jeħodna miegħu biex ingawduh għal dejjem. Sadanittant nidħqu u nibku, ngawdu u nbatu, niċċelebraw u nagħmlu l-viżtu, niżfnu u ninxteħtu f’qiegħ ta’ sodda, jew kif tgħid l-Iskritt

Lest biex tiltaqa' m'Allla?

Image
Il-Bibbja twissina li hu maqtugħ għall-bnedmin li jmutu darba biss, iżda wara jsir il-ġudizzju. X’se tkun is-sentenza tal-Imħallef Divin fuqek – se jsibek ġust jew ħati? Se jdaħħlek il-ġenna jew jixtħtek fl-infern? Forsi tgħidli, Isma’, vera m’inix perfett imma lanqas ma jien bniedem ħażin tafx! Ġesù mhux hekk jaħsibha fuqna l-bnedmin: M’hemm ħadd tajjeb ħlief wieħed, li hu Alla. Qalilna ċar u tond: Intom ħżiena! Mhux biss, il-Liġi t’Alla, bħal x-ray, tikxef il-qagħda ta’ ruħna. Ħalli l-Liġi tiflik, u ara jekk intix sewwa m’Alla jew le. Ġieli gdibt? Tgħidli, Gdibt għall-bzonn, u f’affarijiet zgħar. Kollox sew, imma jibqa’ il-fatt li għall-bzonn jew għalxejn, gdibt; fi ħwejjeġ kbar jew ħwejjeġ żgħar, inti gdibt. Min jigdeb Alla jsejjaħlu giddieb. Ġieli sraqt? Tgħidli, Affarijiet zgħar. Fit-taxxa u l-VAT? Tgħidli, Għamilt bħalma jagħmel kulħadd. Taħseb li Alla se jiskużak għax sraqt bħal ħaddieħor? Jekk sraqt int ħalliel. Qatt għamilt adulterju? Qabel twieġeb, ftakar x’qalilna Ġesù li je

Iħarsu lejja, lejn min huma nifdu

Image
Tant ħwejjeġ jiġbulna l-attenzjoni, imma m'hemmx xejn isbaħ milli nħarsu lejn Dak li darba kien imsammar u minfud. L-Iskrittura tagħtina dawn il-ħames kwadri ... 1. “Nifduli jdejja u riġlejja” (Salm 22:16). David jantiċipa t-tislib tal-Messija - idejh u riġlejh imsammra mas-salib. 2. “Hu kien miġruh minħabba ħtijietna” (Iżaija 53:5). Iżaija jagħtina r-raġuni għaliex Ġesù kien minfud - il-Messija ħa l-kastig minflok niesu. 3. Il-Mulej Alla jgħid, “Iħarsu lejja, lejn min huma nifdu” (Zakkarija 12:10). Żakkarija jidentifika l-Messija bħala l-Mulej; il-bniedem li kien minfud huwa wkoll Alla. 4. “Wieħed mis-suldati nifidlu ġenbu bil-lanza” (Ġwanni 19:34). Ġwanni jagħti xhieda tal-avveniment storiku; Ġesù kien imsallab, miet u ġenbu kien minfud. Dak li kien imħabbar minn qabel, seħħ. 5. “Ara, ġej mas-sħab; u tarah kull għajn u dawk ukoll li nifduh” (Rivelazzjoni 1:7). Ġwanni jipprofettizza x'għad iseħħ fil-futur: Dak li darba kien minfud se jerġa’ jiġi fil-glorja. U Inti? Ħares lejh,

Il-Mahfra tad-Dnubiet

Image
Din hi l-wegħda t'Alla għalina: "Dawk kollha li jemmnu fi Kristu jaqilgħu l-maħfra ta’ dnubiethom b’ismu" (Atti 10:43). Id-dnub huwa l-ksur tal-Liġi t’Alla; għalhekk Alla biss jista’ jaħfru. Meta David dineb serjament, reġa’ sab il-paċi meta stqarr lil Alla. “Jien għidt, ‘Nistqarr ħtijieti lill-Mulej’; u int ħfirtli l-ħażen ta’ dnubi” (Salm 32:5). It-tradizzjoni umana għawġet it-tagħlim tal-Bibbja fuq il-maħfra. Illum, il-qassis Kattoliku jgħid li għandu l-qawwa ta’ l-assuluzzjoni, jiġifieri li bħala mħallef jaħfer f’isem Alla. Meta kont żgħir għallmuni li Ġesù waqqaf is-sagrament tal-qrar meta qal lill-appostli: “Lil min taħfru d-dnubiet jinħafrulhom; u lil min iżżommuhom, jinżammu” (Ġwanni 20:23). Jidher ċar li Ġesù tahom is-setgħa li jaħfru. Imma kif? Bil-konfessjonarju jew b’xi mod ieħor? L-Atti ta’ l-Appostli u l-bqija tat-Testment il-Ġdid ma jħalluna f’ebda dubju. Imkien ma naqraw li l-Appostli kienu jqaraw, jagħtu l-assuluzzjoni jew it-tewba. Huma pridkaw l-Evanġel

Jien hu t-Triq il-Verità u l-Hajja

Image
Nistiednek tikkonsidra sewwa l-istqarrija tal-Mulej Ġesù meta qal, "Jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja." Jien it-Triq Xi ħadd qal, “Bħalma wieħed jista’ jitla’ fuq il-bejt ta’ dar permezz ta’ sellum jew qasba jew taraġ jew ħabel, hekk diversi huma t-toroq u l-mezzi biex tilħaq ‘l Alla. Kull reliġjon fid-dinja turi waħda minn dawn il-mezzi.” Ħafna Maltin jaħsbuha l-istess. Is-Sur Bianco Faċċjol qalilna hekk: “L-importanti ma tobgħod lil ħadd u tgħix ħajja tajba.” Kieku sew jaħasra, iżda min minna jgħix ħajja perfettament tajba? Kburi bit-tjieba u l-qdusija tiegħu, is-Sur Faċċjol baqa’ ma ntebaħx li taħt qoxortu hu wkoll infettat bid-dnub u l-ħażen. Lil dawn in-nies taparsi ġusti, il-Mulej m’għandu xejn x’joffrilhom, għax, kif qal: “Ma ġejtx insejjaħ lin-nies sewwa, iżda lill-midinbin.” Is-Sinjura Merit Gift-Scheme għandha xeħta iżjed reliġjuża. Tittama li bl-opri tajba u b’atti reliġjużi takkwista biżżejjed punti biex tagħmel tajjeb għal dnubietha u timmerita post fil-Ġenna.