15.6.18

L-Imħabba tal-Missier għal Uliedu


Sabiħa wisq ir-rabta ta' missier ma' wliedu.

Sfortunatament mhux kulħadd kellu x-xorti li jitrabba fl-għożża ta' missieru. Forsi minħabba mewt jew separazzjoni, jew attitudni goffa u ħarxa tal-missier, jew għax il-missier twarrab mill-ħajja ta' wliedu għax kellu ħwejjeġ aktar "importanti" x'jagħmel.

Madankollu kulħadd jista' jgawdi minn imħabba paterna li tisboq bil-wisq kull relazzjoni umana ... għax kull wieħed u waħda minna nistgħu mmorru għall-wens t'Alla l-Missier! Dawk kollha li jemmnu fi Kristu huma wlied addottivi tiegħu, u jistgħu jsejjħulu, "Abba, Missier."

Darba t-tifel qam imwerwer bil-lejl jgħajjatli. Sibtu fil-kamra tiegħu bilqiegħda fis-sodda. "Papà," qalli imbikkem, "kelli ħolma kerha." "Trid tgħidli x'kienet jew trid tinsieha?" staqsejtu. "Irrid ninsieha," weġibni. "Ftakar John li dik kienet ħolma, mhux ta' veru, u li issa hawn il-papà ħdejk." Għannaqna lil xulxin, u ftit minuti wara reġa' raqad.

Aħna lkoll fil-ħolm ikraħ tal-ħajja nistgħu nsejjħu lil Missierna fis-smewwiet - meta nkunu għaddejjin minn inkwiet, tbatija jew mard, u meta t-toqol tal-ħtija tagħfas wisq fuq ruħna - u qalbna tistrieħ bil-kelma ħelwa tiegħu ta' maħfra u fejqan, u bit-tgħanniqa tal-imħabba ħelwa tiegħu.

2.6.18

Il-Futur tat-Tfal

Kultant nistaqsi lili nnifsi: x’irrid għall-futur ta’ wliedi?

Irridhom jagħmlu suċċess, għalkemm naf li fid-dinja se jkollhom sehem mis-sabiħ u mill-ikraħ ukoll. Hekk hi l-ħajja.

Madankollu, bħal ħafna ġenituri oħra, nixtieq li t-tfal jikbru b’saħħithom, ikunu soċjevoli, jitgħallmu l-iskola, ikunu bieżla fix-xogħol, jibnu l-bejta tagħhom, u jgħixu ħajja twila u ferħana.

Dawn il-ħwejjeġ huma kollha sbieħ imma m’humiex biżżejjed. Jien irrid li aktar mit-tagħlim akkademiku, uliedi jitgħallmu u jemmnu l-evanġelju. Irridhom li jinġiebu ma' ħaddieħor u jkunu ġenerużi, imma nixtieq fuq kollox li jkollhom relazzjoni ta’ ħbiberija m’Alla. Aktar mill-pjaċiri li toffri d-dinja, nixtieq li qalbhom timtela bil-ferħ tal-Ispirtu s-Santu. Nixtieqhom jgħixu ħajja twila, imma aktar minn hekk, li jgawdu l-ħajja eterna permezz ta’ Ġesù Kristu.

Dan huwa s-suċċess li nixtieqilhom, suċċess li jiena b’ħilti ma nistax nagħtihulhom. Għalhekk irrid nimpenja ruħi biex nitlob aktar għalihom. Irrid inkun mudell tal-fidi u l-imħaba biex fija jaraw lil Kristu. Irrid ngħallimhom l-Iskrittura Mqaddsa biex biha jisimgħu ‘l Alla jkellimhom.

Mulej Alla, nirringrazzjak għal uliedi, don imprezzabbli mis-sema; illum jien u marti nerġgħu noffruhomlok sabiex huma jsebbħu ‘l ismek qaddis, u fik isibu il-milja tal-ferħ.

* * *
Nappella lill-missirijiet u l-ommijiet sabiex tinkludu t-talb u l-qari tal-Iskrittura fit-trobbija ta' wliedkom. Nistedinkom ukoll iġġibu t-tfal is-Sunday School il-Ħadd filgħodu. It-tfal jieħdu gost flimkien waqt li jitgħallmu dwar Ġesù. [Link]


1.5.18

Id-Dritt għall-Opinjoni

Waqt xi diskursata bejn il-ħbieb jew diskussjoni fuq it-television, sikwit iqum xi ħadd iffakkarna li kulħadd għandu d-dritt għall-opinjoni tiegħu!

Hemm ħwejjeġ li huma tassew kwistjoni ta’ preferenza. Jekk nistaqsi liema l-itjeb pizza, kulħadd għandu l-ġosti tiegħu, u t-tweġiba tiegħek hi valida daqs ta' ħaddieħor.

Madankollu, ma jfissirx li kull opinjoni personali hi neċessarjament korretta. Infatti, meta għandek nies bi ħsibijiet diversi u kontradittorji, ma jistax ikun li kulħadd għandu raġun. Mhux kull realtà hi bħall-gosti għall-ikel!

Hi assurdità jekk naħsbu li kull idea hi valida. Hemm opinjonijiet żbaljati! Wieħed jemmen li l-abort qtil; l-ieħor jemmen li l-abort mhux ħażin, anzi d-dritt ta’ kull mara li tagħżel x’tagħmel bit-tqala tagħha. Ħaġa waħda hi żgura: opinjonijiet kontradittorji ma jistgħux ikunu t-tnejn korretti.

Il-Kristjan jemmen li hemm Alla wieħed; l-ateist konvint li m’hemmx Alla, imma żgur li mhux it-tnejn għandhom raġun! Il-Kristjan jemmen li b’Ġesù biss nistgħu nsalvaw; xi ħadd ieħor jemmen li hemm diversi toroq li jwasslu għall-ġenna. Żgur li xi ħadd minnhom żbaljat.

Aktar milli nigglorifikaw "id-dritt għall-opinjoni", kull wieħed messu jistinka sabiex l-opinjoni tiegħu tkun dritta;  li dak li nemmen jaqbel mar-riga tal-verità. Għax il-verità hi dik li hi, u mhux se naħarbu minnha anki jekk niċħduha, ninjorawha jew naqilbuha ta’ taħt fuq.

Alla jeżisti, jgħid x’jgħid l-ateist, u għad jidher quddiemu għall-ġudizzju. Dakinhar ikun tard wisq biex jagħraf il-bluha tiegħu. Ġesù hu t-Triq, u ħadd ma jmur għand il-Missier ħlief permezz tiegħu. Min ma jafdax fih, imma jippretendi li jsalva b’xi mezz ieħor, għandu l-eternità fl-infern jagħli għall-iżball fatali tiegħu.

30.3.18

Leah: Eroj tal-Fidi

Fi Frar li għadda aktar minn mitt tifla ġew maħtufa mill-iskola fil-belt ta’ Dapchi, in-Niġerja, minn grupp ta’ ġellieda islamisti, il-Boko Haram.

Waħda mit-tfajliet jisimha Leah Sharibu. Għanaha 15-il sena, tħobb il-bioloġija u tixtieq issir tabib.

Fil-21 ta’ Marzu, wara ħafna negozjati, it-tfajliet inħelsu. It-tfajliet reġgħu ingħaqdu mal-ġenituri u qrabathom b’ferħ kbir. Rebecca, omma Leah, fittxitha kullimkien. Leah ma kienitx magħhom.

It-tfajliet l-oħra qaluha x’ġara. Leah ma nħelsitx għax il-militanti rieduha tikkoverti għall-Iżlam. Hi ma rieditx. Sħabha, li huma kollha Musulmani, talbuha biex tagħmel tabirruħa li bidlet ir-reliġjon. Leah ma kienitx lesta tiċħad il-fidi tagħha fi Kristu, lanqas għal mument wieħed, biex tikseb il-ħelsien.

Nammira lil din it-tfalja għall-kuraġġ u l-leatà tagħha lejn Kristu. Nitlob għaliha biex tinħeles u terġa’ lura d-dar. Fuq kollox Leah turina il-valur infinit ta’ Kristu. Hu prezzjuż aktar minn kollox. Leah hi lesta titlef ħajjitha imma mhix lesta li titlaq lilu. Ċertament hu li miet għaliha mhu se jitlaqha qatt.

Ħabib, huwa Kristu hekk għażiż għalik?

23.3.18

Sejf Jinfidlek Ruħek


Taħt is-salib. Tara lil binha jsofri. Inġustizzja. Insulti. Tbatija. Mewt.

Nimmaġina li Marija ftakret il-kelma tax-xwejjaħ Xmun fit-Tempju. "Sejf jinfidlek ruħek!" L-omm li weldet u rabbiet lil Ġesù, kellha tarah f’agunija sal-aħħar nifs ta’ ħajtu.

Marija kienet taf li Ġesù kien bla ħtija. Kienet taf li hu l-Iben t’Alla, kif qalilha l-anġlu. Semgħetu lil Xmun jfaħħar ’l Alla għat-tarbija tagħha, “Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek.” Kienet taf li hu s-Salvatur tad-dinja. Imma kif? Jista' b'mewtu jsalva l-bniedem?

Ġesù seta’ jeħles mill-għedewwa; għażel li jerħi ruħu f’idejhom. Ġesù ma kellux għalfejn ibati, wisq anqas imut; għażel li jħaddan is-salib!

Għax għalhekk ġie fid-dinja. Għax dik kienet ir-rieda tal-Missier. Il-Ġust ġie biex imut għall-inġusti, biex iressaqhom għand Alla. "Hu kien miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunitna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu, u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna" (Isaija 53:5).

Marija hi hienja llum. Hekk tridna niftakruha. “Iva, minn issa 'l quddiem kull nisel isejjaħli hienja.” Għax il-grieħi ta’ Binha fejjqu lilha u lil kull min jafda fih. Bil-mewt tiegħu, Kristu kisbilha l-ħajja ta’ dejjem, lilha u lil dawk kollha li jħobbuh.