4.12.17

Il-Kunċizzjoni

Fit-8 ta’ Diċembru l-Knisja Kattolika tiċċelebra l-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. L-Insara Ortodossi u Protestanti ma josservawhiex, l-aktar għax il-Bibbja ma ssemmi xejn li Marija kienet imnissla mingħajr dnub.

Madankollu dawk kollha li jemmnu l-Bibbja ma jistgħux jinsew lil Marija. Kien permezz tagħha, l-omm verġni, li Alla bagħat ’l Ibnu fid-dinja. Alla għamel ħwejjeġ kbar max-xebba ta’ Nażaret, u għal dejjem ulied Alla isejħulha hienja.

Nistgħu nitgħallmu ħafna minnha. Marija għarfet lil Alla bħala s-Salvatur tagħha meta qalet, ‘L-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-salvatur tiegħi.’ Aħna jeħtieġ nagħmlu bħala. Irridu nduru lejn il-Mulej, nammettu ħtijietna u nafdaw ruħna f’idejh, għax l-Iskrittura tistedinna, ‘Alla hekk ħabb id-dinja li ta ’l Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem.’

M’hemm ebda Salvatur ħliefu. L-appostlu Pietru qal ċar u tond li ‘f’ħadd ħliefu m’hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema m’hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvati’ (Atti 4:12).

L-isem uniku mogħti minn Alla li bih nistgħu neħilsu mill-Infern huwa isem il-Mulej Ġesù. Hu waħdu Alla u bniedem. Hu biss il-Messija. Hu waħdu xerred demmu fuq is-salib biex ipatti għall-ħtijiet ta’ niesu.

Marija ma mititx għal dnubietna; kien Kristu li bil-mewt tiegħu kiseb il-fidwa ta' Marija u ta' dawk kollha li jemmnu fih. Jekk bħal Marija nafdaw is-salvazzjoni tagħna f’idejn il-Mulej, imbagħad ma’ Marija kull wieħed minna jista' jgħid ukoll, ‘L-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi.’

3.12.17

Kif naf li Alla jħobbni?

Kif naf li Alla jħobbni? Forsi għax dejjem tiġini tajba? Għax dejjem iħarisni minn kull ħsara u qatt ma jmissni l-inkwiet? Naf li jħobbni għax ma jonqosni jew għax jien b'saħħti?

Il-barkiet kotrana tiegħu huma xhieda tal-imħabba t'Alla: ix-xemx, ix-xita, il-ġid, l-ikel, l-ilbies, il-kenn tad-dar, is-saħħa tal-ġisem, is-saħħa u l-fejqan, il-ħbiberiji u l-għożża tal-familja; dawn huma lkoll sinjali tat-tjieba tiegħu.

Imma x’naqbad ngħid meta jogħġbu joftomni minnhom? X’ngħid meta fil-providenza tiegħu jżurni bil-mard, it-tbatija jew l-inkwiet. X'nagħmel fiċ-ċirkostanzi ħżiena? Niddubitah, ingerger u nistaqsi fejn hu Alla?

Le! Anzi aktar naħrab lejh bħalma tifel fin-niket tiegħu jiġri lejn dirgħajn missieru. Nibqa' nafda f'Alla Sovran, is-Sid li hu fil-kontroll sħiħ ta’ kollox. Fin-niket tiegħi nistqarr, 'Il-Mulej ta, u l-Mulej ħa; imbierek ikun isem il-Mulej' (Ġob 1:21). Iva, anki jekk ma nifhem xejn, nibqa' nemmen fis-sħiħ li 'kollox jaħdem flimkien għall-ġid ta’ dawk li jħobbu ‘l Alla.' Jien konvint li xejn u ħadd 'ma jifridna mill-imħabbba t’Alla li hi fi Kristu Ġesù' (Rumani 8:28, 39).

Fuq kollox, kull dubju jisparixxi bħan-nida ta’ filgħodu meta nħares lejn is-salib ta' Kristu. Alla għoġbu jiftaħli għajnejja biex nagħraf min kien u x’għamel Ġesù għalija – Alla bagħat 'l Ibnu l-Maħbub biex jifdini b'demmu u jaddottani fil-familja tiegħu.

'B’dan dehret l-imħabba t’Alla għalina, għax Alla bagħat ’il Ibnu waħdieni fid-dinja biex ikollna l-ħajja bih. F’dan qiegħda l-imħabba: mhux għax aħna ħabbejna 'l Alla, imma għax hu ħabbna, u bagħat ’il Ibnu biex ikun il-mezz tal-maħfra għal dnubietna' (1 Gwanni 4:9-10).

Meta nħares lejn Kristu msallab jien nittawwal fond fil-qalb ħanina t’Alla. Hemm nilmaħ l-imħabba tal-għaġeb t'Alla għalija, u ruħi ssib is-sliem.

1.12.17

L-Aqwa Mħabba

Ninkwieta u nitnikket meta nisma’ dwar l-abort fuq il-media lokali. Hemm min qed jistinka sabiex, bis-sewwa jew bid-dnewwa, l-abort jiġi legaliżżat f’Malta.

Il-Mulej Ġesù qal li m’hemmx imħabba akbar minn din milli wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu (Ġw 15:13). Xebbaħ lilu nnifsu ma’ ragħaj, u qal li r-Ragħaj it-Tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu (Ġw 10:11). L-appostlu Ġwanni jgħidilna li minn hekk għarafna x’inhi l-imħabba: Ġesù Kristu ta ħajtu għalina (1 Ġw 3:16).

L-imħabba tagħti; imħabba akbar tagħti aktar; l-akbar imħabba tagħti kollox – l-akbar imħabba tagħti saħansitra ħajjitha għall-ġid ta’ ħaddieħor.

Xi ngħidu mela għal min minflok jagħti, jieħu – jieħu saħansitra l-ħajja ta’ ħaddieħor? X’kontradizzjoni meta l-ġenituri, li huma msejjħin biex jagħtu l-ħajja, jagħżlu li jisirquha lil uliedhom! Fejn hi l-imħabba f’soċjetà li minflok tindokra l-ħajja tal-aktar dgħajfa u vulnerabbli, issejjaħ “dritt” il-qtil tal-innoċenti?

Missier Qaddis, il-Fonti u s-Sid tal-ħajja, nitolbuk biex b’id waħda trażżen dan il-ħażen minn pajjiżna; u bl-id l-oħra ssawwab xita ta’ mħabba fuq din l-art niexfa u għatxana, biex minflok il-mewt, twarrad bil-ġenerożità bħal ta’ Sidna Ġesù Kristu.

* * *

Nixtieq noffrilek dan il-ktejjeb b'xejn.

1.11.17

Ħenn Għalija

F’min qed tafda s-salvazzjoni ta’ ruħek?

Ġesù jgħidilna storja dwar żewġt irġiel Lhud – Fariżew u publikan (Luqa 18:9-14). It-tnejn kienu jemmnu f’Alla. Wieħed kien jgħix ħajja reliġjuża u eżemplari; l-ieħor ma tantx kellu reputazzjoni tajba.

It-tnejn telgħu t-tempju jitolbu. Il-Fariżew qagħad jiftaħar b’rixu u ma talab għal xejn. Il-publikan, bħal tallab, fittex il-ħniena.

It-tnejn niżlu d-dar. Il-Fariżew baqa’ kif kien qabel – ħati f’għajnejn Alla (għalkemm mingħalih kien ġust). Il-publikan mar lejn daru ġustifikat, ħieles u paċi m’Alla. Għax, jgħidilna l-Imgħallem, kull min jitkabbar, jiċċekken, u min jiċċekken, jitkabbar.

Il-kburija tal-ewwel wieħed għamitu. Ma rax lilu nnifsu kif tassew kien – midneb. Għalhekk baqa jħares lejh innifsu u lejn għemil idejh minflok ma fittex 'l Alla għall-maħfra. Ma talbu xejn u ma qala xejn.

Mill-banda l-oħra, il-publikan kien umli u realistiku. Ra ċar li kien midneb, ħati u fallut. Ma kellu ebda pretensjoni jew mertu. Dawwar ħarstu lejn Alla. U Alla, li jagħti grazzja 'l umli, ġġustifikah.

Min minnhom huwa inti? Tqis lilek nnifsek tajjeb jew midneb? Tafda fik innifsek li inti tajjeb jew tafda s-salvazzjoni ta’ ruħek f’idejn Alla? Qatt tlabtu sinċerament, ‘O Alla, kun ħanin miegħi, midneb’?

* * *

Nixtieq noffrilek kopja b'xejn ta' dan il-ktejjeb.

30.10.17

L-Indulġenzi

Kien il-bejgħ tal-indulġenzi li qanqal il-patri Agostinjan, Luteru, biex fit-31 ta’ Ottubru 1517, jwaħħal mal-bieb tal-knisja f’Wittenberg id-dokument msejjaħ Il-95 Teżi. Ma felaħx jara lil niesu jkunu misruqa minn ġidhom u mqarrqin b’tama falza ta’ salvazzjoni. Kien il-bidu tar-Riforma Protestanta.

Għad hemm bżonnha din il-protesta? Il-knisja Kattolika biddlet id-dottrina tagħha? Kif nistgħu niksbu l-maħfra tad-dnubiet?

Il-Knisja Kattolika għadha tgħallem li bniedem jikseb il-maħfra ta’ dnubietu permezz ta’ Kristu, u permezz tal-mertu tal-opri tajba tiegħu, u bil-merti tal-qaddisin.

L-Iskrittura tgħallem mod ieħor. l-Insara huma ‘salvati bil-grazzja permezz tal-fidi, u dan mhux minnkom infuskom, mhux mill-opri biex ħadd ma jiftaħar...mhux bl-opri tajba li konna għamilna, iżda skond il-ħniena tiegħu salvana’ (Efesin 2:8,9; Titu 3:5). Il-bniedem la jsalva lilu nnifsu bl-opri, wisq anqas jibqagħlu xi mertu ‘extra’ biex isalva lil ħaddieħor.

Ruma tgħid li għandha t-teżor tal-mertu li minnu tqassam l-indulġenzi. It-teżor tal-Vatikan jinkludi flus, propjetà u artijiet, arti imprezzabbli, u fidda u deheb. Imma dan hu ġid li jinsteraq, jissaddad u jintemm. L-ebda bniedem qatt ma kien mifdi bil-fidda u deheb, imma biss bis-demm prezzjuż ta’ Kristu.

Kif qal Luteru: ‘It-tezor veru tal-knisja huwa l-evanġelju tal-glorja u l-grazzja t’Alla.’ Biex nistagħnew u niksbu l-maħfra jeħieġ immorru bil-fidi fi ħdan Dak li għandu idejh u riġlejh minfuda; għand Dak li kien mejjet, u li issa ħaj għal dejjem ta’ dejjem. Għand Kristu biss nsibu s-sliem, il-ħajja u l-maħfra sħiħa.

Ruma tqis lilha nfisha‘d-dispensatriċi tal-fidwa.’ Għandek bżonn il-knisja biex titwieled mill-ġdid bil-magħmudija; għandek bżonn il-qassisin biex ikomplu jġeddu s-sagrifiċċju ta’ Kristu u sabiex jaħfrulek dnubietek bil-qrar. Għandek bżonn il-knisja biex teħilsek mill-piena taż-żmien bl-indulġenzi matul ħajtek u fil-purgatorju wara mewtek. Il-messaġġ ċar tal-knisja Kattolika hu, jekk trid issalva, ejja għandi.

Iżda l-appostli xandru lil Kristu. Għallmu n-nies imorru għandu direttament. ‘Emmen fil-Mulej Ġesù u tkun salvat’ kien il-messaġġ tagħhom. Kristu - mhux il-knisja - jiddispensa l-maħfra u l-ħajja eterna. Hu s-salvatur. Hu jagħti l-ħajja. ‘Qam Ġesù bil-wieqfa u għajjat, billi qal: “Jekk xi ħadd għandu l-għatx, ħa jiġi għandi, u jixrob”’ (Ġwanni 7:37).

Ruma tippretendi wkoll li għandha dritt toħroġ ‘ċerti kundizzjonijiet’ biex bniedem jikseb il-maħfra. B’liema dritt? Il-kundizzjonijiet biex nikbsu l-maħfra jagħmilhom Alla li tiegħu ksirna l-Liġi. Jagħmilhom Alla li hekk ħabb id-dinja li ta ’l Ibnu l-waħdieni. Infatti il-kundizzjonijiet biex niksbu l-maħfra diġà għamilhom u ħallihom bil-miktub fl-Iskrittura. L-ebda bniedem m’għandu jedd ibagħbas mal-Kelma tiegħu. Il-kundizzjonijiet huma l-indiema u l-fidi fi Kristu. L-indiema tfisser iddur mid-dnub lejn Alla; il-fidi tfisser fiduċja sħiħa fi Kristu biss, mhux fit-teżor immaġinarju tal-Vatikan.

Ruma tibqa’ tinsisti fuq xi ħlas - dukati fi żmien Luteru; missirijietna ħallsu liri Maltin u ħallew ġidhom b’wirt lill-kurja biex isirilhom quddies wara mewthom. Ruma għadha tinsisti llum li jeħtieġlek tagħmel penitenzi bi tpattija għal dnubietek - hu x’inhu, ħlas! L-Iskrittura tgħid mod ieħor. Il-fidwa inxtrat bi prezz ferm ogħla: id-demm prezzjuz ta’ Kristu. Lilna Alla jagħtina l-maħfra u l-ħajja ta’ dejjem b’xejn, bil-grazzja tiegħu. Il-Mulej Alla jsejjħilna, “O intom ilkoll li intom bil-għatx, ejjew għall-ilma; u intom li m’għandkomx flus, ejjew...bla flus u bla ma tħallsu...ejjew għandi” (Isaija 55:1-3).