19 September 2016

Il-Bieb tas-Sema

Meta kont għadni daqsxejn ta’ tifel, kull filgħaxija konna ninġabru bħala familja biex ngħidu r-rużarju. Wara l-ħames posti, konna ngħidu s-Salve Reġina, xi talb ieħor u fl-aħħar nispiċċaw bil-litanija. Ġieli konna ngħiduha bil-Latin, u daqqiet oħra bil-Malti - sakemm xi ħadd minna t-tfal ma kienx jibda jongħos!

Il-litanija għandha storja twila tmur lura ħafna sekli. Tikkonsisti f’lista twila ta’ invokazzjonijiet lil Marija taħt titli differenti, u wara kull waħda konna nwieġbu, ‘Ora pro nobis’ – ‘Itlob għalina.’ Xi wħud mit-titli Marjani jinkludu dawn li ġejjin:
 • Bieb tas-sema
 • Kewkba ta’ filgħodu
 • Saħħa tal-morda
 • Kenn tal-midinbin
 • Faraġ għall-imnikktin
 • Għajnuna tal-Insara
Kemm hi viżjoni eżaltata ta’ Marija! Mhux ta’ b’xejn li kont inħares lejha għall-ħtiġijiet fiżiċi u spiritwali tiegħi, kif jagħmlu miljuni ta’ Kattoliċi mad-dinja kollha. Ladarba hi l-bieb, kont nittama li wara l-mewt nidħol il-Ġenna permezz tagħha. Kif jgħid San Luigi de Montfort, li ‘permezz tagħha Ġesù ġie għandna, u permezz tagħha aħna immorru għandu.’

X’tgħid l-Iskrittura fuq dan kollu? Huma dawn titli ta’ Marija jew ta’ xi ħadd ieħor? Ejja naraw flimkien x’tgħallem il-Kelma t’Alla.
 • Bieb tas-sema: Ġesù qal, “Jiena hu l-bieb; jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jsalva” (Ġwanni 10:9).
 • Kewkba ta’ filgħodu: Ġesù qal, “Jiena r-Rimja tal-familja ta' David, il-Kewkba tiddi ta' filgħodu." (Apok 22:15).
 • Saħħa tal-morda: “Jien il-Mulej li nfejjqek” (Eżodu 15:26).
 • Kenn tal-midinbin: “Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi, hu l-kenn tiegħi; xejn ma jċaqlaqni” (Salmi 62:7).
 • Faraġ għall-imnikktin:“Mulej ... meta joktor l-hemm ġo qalbi, il-faraġ tiegħek ihennili ruħi” (Salmi 94:19)
 • Għajnuna tal-Insara: “Inti l-għajnuna u l-ħelsien tiegħi: iddumx ma tgħinni, Mulej!” (Salmi 70:6).
Il-Kelma t’Alla tippreżenta lill-Mulej Ġesù bħala l-bieb, il-kewkba ta’ filgħodu, dak li jfejjaqna, il-kenn, il-faraġ u l-għajnuna tagħna. Marija daħlet fil-glorja tas-sema permezz tiegħu. Aħna jeħtieġ nagħmlu bħalha. M’hemm ebda mezz ieħor biex nidħlu l-Ġenna.

01 September 2016

Gratia plena

Il-grazzja hija t-tema li tiddomina l-messaġġ evanġeliku. Alla jbierek il-bnedmin, mhux għax jistħoqqilhom, imma għax hu twajjeb, ħanin u ġeneruż.

Tfixklet mhux ftit Marija meta l-anġlu sellmilha bil-kliem, "Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek" (Luqa 1:28). Għaliex kienet mimlija bil-grazzja? X’kien il-favur speċjali li Alla wera magħha? Gabrijel malajr spjegalha li hi kienet sabet grazzja quddiem Alla għax kellha tiled iben, li huwa l-Iben t’Alla, il-Messija.

L-istess kelma tradotta “mimlija bil-grazzja” tidher darba oħra biss fit-Testment il-Ġdid. Fl-epistola lill-Efesin l-Appostlu Pawlu jelenka l-barkiet kotrana li l-Insara jgawdu minn Alla fosthom l-addozzjoni bħala wlied Alla, il-fidwa u l-maħfra tad-dnubiet. U dan kollu “għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu, li biha (bil-grazzja) mliena fil-Maħbub tiegħu” (Efesin 1:6). L-Insara huma mimlija bil-grazzja! Għaldaqstant huma ma jedhewx jfaħħruh għall-grazzji tiegħu li fawwar fuqhom b’tant ġenerosità.

Kull grazzja tasal għandna permezz ta’ Ġesù, il-Maħbub t’Alla. Kien għalhekk li l-Missier bagħtu fid-dinja u kien imwieled mill-verġni Marija. “Il-Verb sar bniedem u għammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-Missier bħala Ibnu l-waħdieni, mimli bil-grazzja u l-verità” (Ġwanni 1:14). Ġesù hu “mimli bil-grazzja” li minnha jsawwab bil-kotra fuq ulied Alla: “mill-milja tiegħu aħna lkoll ħadna, grazzja fuq grazzja” (Ġwanni 1:16).

Allura sew jekk hi l-barka unika ta’ Marija li tkun Omm Alla, kif ukoll il-barka ferm akbar li Marija u l-Insara kollha jgawdu, l-għotja tal-ħajja eterna, kollox ġej minn Alla permezz ta’ Kristu. Sebħ u tifħir ’l Alla l-Missier għall-grazzja glorjuża tiegħu li biha mliena fil-Maħbub.

01 August 2016

Marija u t-Talb

L-aħħar darba li niltaqgħu ma’ Marija fir-rakkont storiku tal-Iskrittura huwa fil-bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Appostli. Minn hemm ’il quddiem il-Bibbja ma ssemmi xejn dwar il-ħajja ta’ Marija jew it-tmiem tagħha.

Fl-Atti, Luqa jpinġi dan l-inkwatru sempliċi u fl-istess ħin tant sinifikanti. “Lkoll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija, omm Ġesù, u ma' ħutu” (Atti 1:14). Ġesù kien għadu kemm tela’ lura lejn is-sema. L-appostli kienu miġburin flimkien mal-ewwel dixxipli. Marija, omm Ġesù, kienet fosthom. L-Insara kienu għalenija jitolbu waqt li jistennew l-miġja tal-Ispirtu s-Santu.

X’nitgħallmu mit-talb ta’ Marija u tal-bqija tal-knisja?

Juri l-ewwelnett li l-Insara għandhom aċċess liberu għand il-Missier, speċjalment fit-Testment il-Ġdid, bis-saħħa tal-mewt, il-qawmien u l-medjazzjoni ta’ Kristu. “Permezz tiegħu aħna t-tnejn għandna dħul bi Spirtu wieħed għand il-Missier” (Ef 2:18). Għalhekk l-Iskrittura tinkoraġġina biex “nersqu mela bla biża’ lejn it-tron tal-grazzja, biex naqilgħu ħniena, u nsibu grazzja ta’ għajnuna fil-bżonnijiet tagħna” (Lhud 4:16).

Mhux biss. It-talb huwa sinjal tad-dipendenza u l-fiduċja tal-Insara f’Alla. Ifittxuh għall-bżonnijiet materjali, mqar għall-ħobżna ta’ kuljum, bħal ma jfittxuh għall-maħfra u għas-salvazzjoni ta’ ruħhom. Mhux ta’ b’xejn l-Appostlu Pietru jsejjaħlu “Alla ta’ kull grazzja” (1 Pietru 5:10). Alla huwa l-fonti tal-ħajja u l-grazzji kollha, li jingħatawlna permezz ta’ Kristu.

Fl-aħħarnett, it-talb huwa att ta’ qima lil Alla għax jirrikonoxxi l-omnixjenza tiegħu. “Int, int waħdek, tagħraf qalb ulied il-bnedmin kollha” (1 Slaten 8:39). L-Insara jinvokaw biss Isem il-Mulej għax jafu u jemmnu li Alla waħdu jaf kollox.

Hekk mela l-Ispirtu s-Santu jridna niftakru lil omm Sidna. Iridna niftakruha titlob mad-dixxipli l-oħra. Bħal dejjem Marija hija s-sinjal li turina l-grazzja u l-ħniena t’Alla għalina.

Ħalli nitolbuh għas-salvazzjoni u l-bżonnijiet kollha tagħna, bħalma għamlet hi, l-appostli u l-knisja bikrija. Alla l-Missier jaf kollox, jaf qlubna, dirgħajh miftuħa beraħ għalina u jisma’ talbna meta nersqu lejh permezz ta’ Ġesù, il-medjatur waħdieni. 

01 July 2016

San Pietru u San Pawl

Il-messaġġ li xandru elfejn sena ilu dawn iż-żewġ appostli ewlenin għadu relevanti għalina l-Maltin. Huma ħabbru l-evanġelju ta’ Kristu; aħna nagħmlu sew nerġgħu nisimgħuh fil-qawwa u s-safa tiegħu.

Illum qed ngħixu f’soċjetà pluralista, kif wara kollox kienu jgħixu huma. X’kien il-messaġġ tagħhom għall-ġnus u għal ħuthom il-Lhud? Kienu jgħidulhom li minkejja r-reliġjonijiet diversi, kulħadd jista’ jilħaq ‘l Alla bil-mezzi tiegħu u jikseb is-salvazzjoni bl-isforzi sinċiera tiegħu?

L-Appostlu Pietru stqarr li Ġesù huwa l-Kristu, Bin Alla l-ħaj. Ġesù ma kienx bniedem ordinajru. Ma kienx sempliċiment profeta ieħor. Ġesù huwa uniku. Il-missjoni tiegħu kienet unika. Għal Pietru l-Mulej Ġesù ma kienx wieħed mill-mezzi biex insalvaw. Lanqas ma kien biss l-aħjar mezz ta’ salvazzjoni. Ġesù hu l-uniku Salvatur. “F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi" (Atti 4:12).

L-Appostlu Pawlu qal eżatt l-istess ħaġa. “Għax wieħed hu Alla, u wieħed hu l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, il-Bniedem Kristu Ġesù, li ta lilu nnifsu bħala prezz tal-fidwa għal kulħadd” (1 Tim 2:6, 7). M’hemmx għaxart elef alla, imma Alla wieħed; daqshekk ieħor m’hemmx għaxart elef mezz biex nilħqu ‘l Alla, imma pont wieħed. Dan il-medjatur huwa il-Bniedem Kristu Ġesù. Hu biss kien mibgħut minn Alla biex jikseb il-fidwa - il-liberta’ lill-bnedmin mid-dnub u t-tirranija tax-xitan. Wieħed biss! Wieħed biss offra ħajtu - safja, pura u perfetta - biex jikseb il-ħelsien.

X’se noffri ‘l Alla biex jeħlisni minn dnubieti? Ma nista’ noffrilu xejn għajr dak is-sagrifiċċju li pprovda hu nnifsu għalina, id-demm ta’ Kristu. Permezz ta’ min nista’ nersaq lejn Alla? Nista’ nersaq lejh biss permezz tal-medjatur li hu stess ħatar, Ġesù Kristu. Liema isem se nsejjaħ biex isalvani? Ebda isem ieħor għajr l-isem tal-Mulej Ġesù Kristu!

01 June 2016

Alla s-Salvatur tiegħi

Marija kienet tqis lil Alla bħala s-Salvatur tagħha, kif qalet fil-manifikat, “L-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi.”

L-ewwel missier tagħna, Adam, dineb, u miegħu waqgħat l-umanità kollha fid-dnub. Bħal David, kollha kemm aħna nistgħu nistqarru, “Ara, jien kont imsawwar fil-ħażen; u fid-dnub ommi nisslitni” (Salmi 51:5), għax kif kiteb l-Appostlu Pawlu, “bil-ħtija ta’ wieħed waqgħet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha” (Rumani 5:18). Fit-teoloġija dan jissejjaħ ‘id-dnub tan-nisel.’

Matul l-istorja tal-knisja kien hemm dibattitu sħiħ jekk Marija wkoll kinitx mtebba’ bid-dnub oriġinali jew le. Filwaqt li ħafna Nsara għadhom jemmnu li l-bnedmin kollha, inkluż Marija, huma mnissla fid-dnub, fl-1854 il-Papa Piju IX ipproklama d-domma tal-Immakulata Kunċizzjoni.

Għalkemm m’hemmx qbil dwar meta kienet mifdija, jekk kienx fil-konċepiment jew aktar tard, madankollu lkoll nemmnu, inkluż il-Kattoliċi, li Marija kellha bżonn il-fidwa, bil-grazzja t’Alla u bil-merti ta’ Kristu.

Jekk Marija kellha bżonn Salvatur biex jifdija u jeħlisha mid-dnub, kemm aktar għandna bżonn aħna! Marija turina ċar fejn insibu s-salvazzjoni ta’ ruħna. Is-Salvatur ta’ Marija huwa s-Salvatur ta’ dawk kollha li bħala jirrikorru lejn Alla għall-ħniena. Marija ma ħarsitx lejha nnifisha, lejn dak li setgħet tagħmel hi, lejn il-merti tagħha jew lejn xi ħlejqa oħra. Marija kienet tafda biss f’Alla għas-salvazzjoni tagħha.

L-istess jeħtieġ nagħmlu aħna. Ninsew lilna nfusna. Ninsew kull ħlejqa oħra. Inħarsu ‘l fuq lejn is-sema u nafdaw ruħna f’idejn Alla. Tassew dnibna kontra tiegħu, u bir-raġun messu jkun mgħaddab għalina minħabba l-ħażen tagħna. Imma l-istess Alla bagħat lil Ibnu Ġesù, imnissel bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu fil-ġuf verġni ta’ Marija, biex jagħti ħajtu b’fidwa għal ħafna. Għal ommu. Għal dawk li bħalha jafdaw f’Alla biex jeħlishom mid-dnub.

Imbagħad nesperjenzaw l-istess hena u ferħ li esprimiet Marija meta qalet, ‘L-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi.’

01 May 2016

Issebbaħ Ruħi l-Mulej

Meta l-mara, li rċeviet l-unur waħdieni li tkun omm il-Messija, fetħet fommha, ma nstemgħetx tiftaħar biha nfisha. Marija nfexxet f’għanja ta’ glorja lil Alla, “Issebbaħ ruħi l-Mulej!” (Luqa 1:46-49).

Marija kienet meraviljata kif Alla ħares lejn “iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.” Mal-privileġġ kbir li taha, Alla żejjinha wkoll b’umiltà biex tibqa’ tara ċar. Hi żgħira, hu kbir; hi l-qaddejja, huwa s-Sid! Marija riedet biss tfaħħar l-isem qaddis t’Alla għall-ħwejjeġ kbar li għamel magħha.

Dan ma jfissirx li ma nistgħux nammiraw u nifirħu bil-virtujiet sħieħ ta’ Marija, speċjalment l-umiltà, il-fidi u l-ubbidjenza tagħha għas-sejħa tal-Mulej. B’daqshekk ma nkunu nnaqqsu xejn mill-glorja t’Alla. Jekk inħares lejn biċċa xogħol tal-arti u ngħid, “Kemm hi sabiħa,” inkun qed nonqos mill-ġieħ lill-artist? Le, anzi nkun qed nonorah. Bl-istess mod Marija hi l-kapolavur t’Alla u għaldaqstant meta nsejħulha mbierka, aħna nkunu nigglorifikaw ‘l Alla li sawwarha.

Is-sbuħija ta’ Marija tibbrilla fl-intenzjoni u x-xewqa ta’ ruħha. Hi riedet biss li l-Mulej jkun eżaltat u mfaħħar. Inkunu fhimna tassew lil Marija jekk inqisuha bħala l-mudell tagħna biex bħalha ngħollu ħarsitna lejn is-sema u nfaħħru ‘l Alla.

Imma dan jibqa’ biss kliem fieragħ jekk ma nesperjenzawx il-grazzja t’Alla u ma nduqux kemm hu tajjeb il-Mulej. Mhux qabel ma nammettu ċ-ċokon u x-xejn tagħna, u nirċievu mingħand Alla l-għotja tas-salvazzjoni permezz tal-fidi f’Ibnu Ġesù, iva, li jkollna l-privileġġ nsiru l-qaddejja tas-Sid Sovran u Mbierek, imbagħad l-passjoni ta’ ruħna tkun li nsebbħu u nfaħħru lil Alla għall-ħwejjeġ kbar li għamel magħna. Ir-ruħ mifdija u mogħnija bil-grazzja biss tlissen bil-ferħ, “Issebbaħ ruħi l-Mulej!”