30.5.17

X'iridu l-Maltin?

Aktar minn kollox Malta teħtieġ l-evanġelju. L-interess politiku huwa straordinarju. Kieku jaħasra il-Maltin juru kwart tal-interess f’Alla inkunu l-aktar pajjiż spiritwali fid-dinja. Imma le, il-Maltin jaduraw alla ieħor: il-flus u l-materjaliżmu.

Jgħidu li bil-flus tagħmel triq fil-baħar. Iridu li jiżdiedu l-pagi u l-pensjonijiet, u jitnaqqsu l-kontijiet u t-taxxi. Imbagħad ma jkun jonqosna xejn! Intejbu l-ekonomija u nsibu ruħna fil-genna tal-art, mhux hekk? Hekk jaħsbu ħafna Maltin, u l-oħrajn li ma jaħsbux, jassumu li hu hekk ukoll. Min għandu jrid iktar u isbaħ (speċjalment isbaħ minn tan-neighbour). Min m’għandux wisq, joħlom u jistinka biex ikollu. Il-Maltin qed ifittxu s-salvazzjoni u l-ħajja fil-karti tal-ewro. Il-flus huma fiċ-ċentru tal-qalb ta’ ħafna Maltin; Alla huwa mwarrab fil-ġenb.

X’għandu jkun ir-rispons tagħna l-Insara? Ejja ma ninġarrux mill-kurrent bħall-bqija tal-Maltin. Aħna dorna mill-idoli – mhux l-istatwi tal-qaddisin biss imma mill-mentalità materjalista - biex inservu u nqimu ‘l Alla ħaj u veru. Ħalli ma mmorrux lura min fejn ġejna.

Irridu naħdmu biex ngħixu, iva. Imma irridu ngħixu mhux biex nieklu u niffangaw fil-pjaċiri tad-dinja, iżda biex inwettqu l-missjoni li Kristu fada lilna l-knisja tiegħu. Morru mela, qalilna, fid-dinja kollha - iva, f’Malta wkoll, f’Ħal Luqa, fl-Imsida, il-Kottonera, in-Naxxar, H’Attard, ir-Rabat Għawdex, u f’kull għorfa u f’kull rokna ta’ pajjiżna, biex inħabbru l-evanġelju lil kull maħluq.

Il-politiċi ġennew nażżjon b’wegħdi ta’ aktar flus u ġid; imma aħna għandna x’noffru ġid li ma jinsteraqx u ma jitħassarx. Huma jfittxu l-ħobż li jintemm, aħna għandna x’noffru l-Ħobż tal-ħajja li niżel mis-sema u li jagħti l-ħajja eterna. Sidna bagħtna f’salib it-toroq nistiednu lil kulħadd għall-festa tiegħu. L-iktar li jistgħu jwiegħdu l-politiċi hu ħelsien mill-faqar u l-inġustiżżji – u dan hu tajjeb. Iżda l-akbar problema tal-bniedem huwa l-faqar spiritwali u d-dejn li għandu m’Alla. Wara kollox jekk bniedem jakkwista d-dinja kollha, x’jiswa’, għiduli, jekk imbagħad jitlef ruħu?

Aħna nistgħu noffru l-ħelsien tassew - mid-dnub, mill-frugħa, mill-kundanna. Aħna għandna x’noffru l-maħfra, ħajja bis-sens u l-ferħ tal-Mulej. Jekk tassew inħobbu lil ħutna Maltin ħalli aħna l-Insara nagħtuhom dak li tant jeħtieġu, l-Aħbar it-Tajba ta’ Ġesù Kristu, għax qajla jistgħu jirċevuha mingħand ħaddieħor.

11.4.17

Kollox mitmum!

Ftit mumenti qabel radd ruħu, il-Mulej Ġesù qal: ‘Kollox mitmum!’ (Ġwanni 19:30). X’ried ifisser b’din il-kelma? Ġesù ma riedx jgħid sempliċiment li l-ħajja tiegħu kienet waslet fi tmiemha, imma li kien laħaq l-iskop li għalih ġie fid-dinja.

‘Kollox mitmum’ hi għajta trijonfanti, bħal gwerrier li wara li jkun issielet, fl-aħħar jgħajjat, ‘Vittorja!’ jew bħall-artist li meta jlesti l-kapolavur tiegħu, jħares lejn il-pittura u jgħid, ‘Sabiħa!’ Hekk ukoll, wara li wettaq fis-sħiħ l-missjoni li fdalu l-Missier, Ġesù iddikjara, ‘Kollox mitmum!’

Għalhekk l-Iskrittura tgħidilna li Kristu, “wara li offra sagrifiċċju wieħed għad-dnubiet, qagħad għal dejjem fuq in-naħa tal-lemin ta' Alla” (Lhud 10:12). L-Iskrittura ma tgħidx li Kristu qed joffri, imma li offra, azzjoni li seħħet fil-passat. Infatti Ġesù qagħad bilqiegħda fis-sema għax is-sagrifiċċju hu diġà offrut darba għal dejjem fuq is-salib.

Minħabba f’dan is-sagrifiċċju Alla l-Missier jaħfer id-dnubiet tal-poplu tiegħu. ‘Fi dnubiethom u ħtijiethom ma niftakarhomx aktar’ (Lhud 10:17). Alla żgur iżomm il-wegħda tiegħu; il-poplu tiegħu huma għal dejjem maħfurin.

X’ngħidu mela? Jeħtieġ li jsiru aktar offerti għad-dnubiet? Hemm bżonn nagħmel xi penitenzi jien, inġedded is-saġrifiċċju ta’ Kristu, jew inbati fil-purgatorju biex nitnaddaf minn dnubieti? Il-Bibbja twieġeb ċar: ‘Issa, fejn hemm il-maħfra tad-dnubiet, ma hemmx għalfejn issir aktar l-offerta għad-dnubiet’ (Lhud 10:18). M’hemmx bżonn aktar offerti, u Alla ma jilqax aktar offerti, għax is-saġrifiċċju perfett ta' Kristu huwa biżżejjed u effettiv.

Kollox mitmum! Temminha din il-kelma ta’ Kristu? Qed tafda fih u fis-sagrifiċċju tiegħu biss għall-maħfra sħiħa ta’ dnubietek?

Mulej, semmagħlna l-eku tal-għajta trijonfanti tiegħek. Inti wettaqt ir-rieda tal-Missier sal-aħħar nifs ta’ ħajtek. Bl-ubbidjenza perfetta li waslitek sas-salib, inti ksibt il-fidwa sħiħa tagħna. Mhux f’għemil idejna, imma biss fis-sagrifiċċju waħdieni tiegħek nafdaw għall-maħfra ta’ dnubietna. Ammen.

7.4.17

Id-Duluri

Liema omm ma titnikkitx meta tara lil uliedha jsofru? Kemm kien akbar id-dulur ta’ Marija taħt is-salib tara lil Ġesù jbati intortament!

Marija kienet taf tajjeb li binha qatt m’għamel ebda ħażen u kemm ġid u tjieba kien juri ma’ kulħadd. Sewwa kien ħabbar Xmun li sejf kellu jinfdilha ruħha. Issa Marija kienet qed tħoss ix-xafra tgħawwar f’qalbha.

Min jaf jekk sa dakinhar Marija kinitx tapprezza li ‘l hemm mill-krudiltà u l-ħruxija tal-għedewwa tiegħu, kien Alla l-Missier li bagħat lil Ibnu biex jagħti ħajtu b’fidwa għal ħafna? Jew kif kien ħabbar il-profeta li “l-Mulej xeħet fuqu l-ħażen tagħna lkoll” (Isaija 53:6)?

L-anġlu kien ħabbar lil Marija li għal saltnatu ma jkunx hemm tmiem. Is-salib ma’ kienx it-tmiem ta’ kollox. Is-salib kien l-mezz li bih Kristu kiseb għalih poplu, mifdi b’demmu, biex igawdi u jigglorifika ‘l Alla għal dejjem. Is-saltna eterna ta’ Kristu hi msejsa fuq is-salib.

Isem Marija jfisser imrar. Imma l-imrar kien għal mument wieħed biss. Ftit jiem wara Ġesù qam mill-mewt, u mal-qawmien Ġesù ġab il-maħfra, tama, ferħ u ħajja eterna għal Marija u għall-poplu tiegħu kollu.

Jekk Marija, li kellha l-unur uniku li tkun omm il-Messija, ma kinitx eżenti mid-dulur u l-imrar matul ħajjitha, ma nistgħux nippretendu li kollox jiġina ward u żahar f’din id-dinja. Jekk nissejħu b’isem Kristu, se nbatu miegħu. Imma l-imrar tagħna għad jinbidel fi ħlewwa, ferħ u gratitudni eterna għas-Salvatur tagħna, il-Mulej Ġesù Kristu.

30.3.17

Is-salib: il-pulptu t'Alla

Is-salib huwa l-pulptu t’Alla li minnu jiprietka b’leħen qawwi il-messaġġ tiegħu lill-umanità.

Bis-salib Alla jwissina kemm hu ikraħ id-dnub. Il-konsegwenzi tad-dnub huma gravi u fatali. Jekk ma ħafirhiex lil Ibnu l-maħbub, kemm anqas nistgħu naħarbu aħna mill-mewt fl-infern jekk nibqgħu mtaqqla bid-dnubiet u l-ħażen tagħna. Alla hu perfettament ġust, u l-ħlas tad-dnub huwa l-mewt.

Bis-salib Alla jxandar l-imħabba u l-ħniena tiegħu. Dak li miet fuq is-salib bagħtu Alla stess biex iħallas id-dejn tad-dnubiet ta’ ħaddieħor. Ġesù ma kellu ebda dnub tiegħu nnifsu; hu tgħabba bid-dnubiet tal-poplu tiegħu, u bata u miet biex jeħlishom mill-kastig li kien jistħoqqilhom huma.

Bis-salib Alla jipproklama l-aħbar it-tajba lid-dinja, it-triq unika li twassal għall-ħajja. Kristu m’għadux aktar imdendel mal-għuda. Wara li miet u difnuh, mat-tielet jum Kristu qam minn bejn l-imwiet. Is-sagrifiċċju waħdieni tiegħu kien milqugħ minn Alla. M’hemm ebda saġrifiċċju ieħor għat-tpattija tad-dnubiet. Illum Kristu huwa ħaj u merfugħ fil-glorja tas-sema. Hu jsalva għalkollox lil dawk kollha li bih jersqu lejn Alla.

Ħabib, mill-pulptu tal-Kalvarju isma’ t-twissija t’Alla u ibża’; isma’ l-istedina tiegħu u afda s-salvazzjoni ta’ ruħek f’idejn Kristu. Imbagħad tisma’ mis-salib id-dikjarazzjoni ħelwa tal-Missier, “Bi mħabba ta' dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa tiegħi rfajt għalik” (Ġer. 31:3).

4.3.17

Is-sawm u t-tpattija għad-dnubiet

Il-Bibbja tgħallem li l-Insara għandhom isumu. L-Imgħallem Ġesù kien isum, u għallem id-dixxipli tiegħu kif għandhom isumu. Bis-sawm u t-talb ulied Alla jesprimu l-indiemu u l-ħerqa li jfittxu l-għajnuna u l-favur t’Alla.

Il-Knisja Kattolika wkoll tinkoraġġixxi s-sawm u l-astinenza, speċjalment fi żmien ir-Randan. Fost id-diversi raġunijiet għas-sawm, il-Knisja tgħallem li l-penitenzi għandhom isiru bi tpattija għal dnubietna.

Dan it-tagħlim jinkwetani. L-Iskrittura ma tgħallimx li dnubietna jitpattew bis-sagrifiċċji tagħna jew xi ħaġa oħra li nagħmlu aħna. Barra minn hekk dan it-tagħlim jostor is-sinifikat tal-mewt ta’ Kristu fuq is-salib.

L-Iskrittura tgħallimna li l-Iben t’Alla sar bniedem bħalna biex ikun il-Qassis il-Kbir u “biex ipatti għal dnubiet il-poplu” (Lhud 2:17). L-istess jgħid l-Appostlu San Ġwann, “hu jħallas għal dnubietna”; Alla ”bagħat lil Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna”; “id-demm ta' Ġesù Kristu Ibnu jnaddafna minn kull dnub (1 Ġwanni 2:2; 4:10; 1:7). Dwar Ġesù, l-Appostlu San Pawl jgħid li “Alla qiegħdu sagrifiċċju ta' tpattija għall-maħfra tad-dnubiet għal dawk li jemmnu bih. U dan bis-saħħa ta' demmu” (Rumani 3:25).

Ta min nistaqsu ftit mistoqsijiet. Min, skont l-Iskrittura, jpatti għad-dnubiet – il-midneb jew Kristu? X’ipatti għad-dnubiet – is-sawm jew id-demm ta’ Kristu? Kien biżżejjed dak li għamel Ġesù biex jiksbilna l-maħfra, jew jeħtieġ nżidu xi ħaġa aħna?

Ħabib, kif twieġeb għall-Kelma t’Alla? Ngħid għalija jien nemmen b’qalbi kollha fi Kristu u nirringrazzja ‘l Alla li ħafirli dnubieti permezz ta’ Ibnu. Għall-maħfra ma nserraħx fuq xi ħaġa li nagħmel jien imma f’dak li għamel Kristu għalija fuq is-salib. Nitlob ‘l Alla li inti tagħmel l-istess.

29.1.17

Marija turi l-ħniena t’Alla

Għalfejn xi wħud jippreferu jitolbu lil Marija u l-qaddisin fis-sema aktarx milli jitolbu ‘l Alla? Forsi għax jaħsbu li Alla huwa mbiegħed, aħrax jew imqit?

Marija stess tfarrak biċċiet din l-immaġni grotteska u idolatruża t’Alla. Hi tassigurana li “l-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu” (Luqa 1:50). Alla hu ħanin. Alla hu ħanin f’kull żmien, anki fi żmienna. Il-ħniena tiegħu tilħaq lilna wkoll.

Marija twissi li Alla jxerred lill-kburin f’qalbhom filwaqt li jgħolli liċ-ċkejkin, lil dawk li jibżgħu minnu. Dawn jafu li ma jistħoqqilhom xejn għajr l-għadab u l-kastig tiegħu. Jibżgħu minn Alla għax jagħrfu kemm hu kbir, qaddis, ġust u majestuż. Għalhekk jiġu għandu b’umiltà, rispett u qima.

Fl-istess waqt huma jemmnu li Alla huwa twajjeb u għalhekk jagħmlu kuraġġ u jersqu lejh. Il-kunfidenza tagħhom hi msejjsa fuq l- konvinzjoni sħiħa li Alla huwa ħanin. Alla qatt ma warrab imqar bniedem wieħed li talbu ħniena.

Marija tixhed għat-tjieba u l-ħlewwa t’Alla. Hi xhud li Alla hekk ħabb id-dinja li ta l-Ibnu l-għażiż. Hi stess ġarritu f’ġufha, wellditu u rabbietu. Marija tixhed ukoll li Ġesù bata u miet, il-ġust għall-inġusti, biex iressaqhom lejn Alla. Marija kienet hemm taħt is-salib u ratu jagħti ħajtu b’fidwa għal ħafna.

Jekk qatt kellek dubju fuq it-tjieba u l-ħlewwa t’Alla, ħares lejn is-salib ta’ Kristu. Kien Alla l-Missier li bagħat l-Ibnu biex iħabbibna miegħu. Daqshekk hu ħanin Alla! Ejja mela nagħmlu l-qalb u nersqu lejh b’reverenza u b’fidi sħiħa. Il-ħniena tiegħu tinferex fuqna wkoll jekk nersqu lejh permezz ta’ Ibnu.