4.3.17

Is-sawm u t-tpattija għad-dnubiet

Il-Bibbja tgħallem li l-Insara għandhom isumu. L-Imgħallem Ġesù kien isum, u għallem id-dixxipli tiegħu kif għandhom isumu. Bis-sawm u t-talb ulied Alla jesprimu l-indiemu u l-ħerqa li jfittxu l-għajnuna u l-favur t’Alla.

Il-Knisja Kattolika wkoll tinkoraġġixxi s-sawm u l-astinenza, speċjalment fi żmien ir-Randan. Fost id-diversi raġunijiet għas-sawm, il-Knisja tgħallem li l-penitenzi għandhom isiru bi tpattija għal dnubietna.

Dan it-tagħlim jinkwetani. L-Iskrittura ma tgħallimx li dnubietna jitpattew bis-sagrifiċċji tagħna jew xi ħaġa oħra li nagħmlu aħna. Barra minn hekk dan it-tagħlim jostor is-sinifikat tal-mewt ta’ Kristu fuq is-salib.

L-Iskrittura tgħallimna li l-Iben t’Alla sar bniedem bħalna biex ikun il-Qassis il-Kbir u “biex ipatti għal dnubiet il-poplu” (Lhud 2:17). L-istess jgħid l-Appostlu San Ġwann, “hu jħallas għal dnubietna”; Alla ”bagħat lil Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna”; “id-demm ta' Ġesù Kristu Ibnu jnaddafna minn kull dnub (1 Ġwanni 2:2; 4:10; 1:7). Dwar Ġesù, l-Appostlu San Pawl jgħid li “Alla qiegħdu sagrifiċċju ta' tpattija għall-maħfra tad-dnubiet għal dawk li jemmnu bih. U dan bis-saħħa ta' demmu” (Rumani 3:25).

Ta min nistaqsu ftit mistoqsijiet. Min, skont l-Iskrittura, jpatti għad-dnubiet – il-midneb jew Kristu? X’ipatti għad-dnubiet – is-sawm jew id-demm ta’ Kristu? Kien biżżejjed dak li għamel Ġesù biex jiksbilna l-maħfra, jew jeħtieġ nżidu xi ħaġa aħna?

Ħabib, kif twieġeb għall-Kelma t’Alla? Ngħid għalija jien nemmen b’qalbi kollha fi Kristu u nirringrazzja ‘l Alla li ħafirli dnubieti permezz ta’ Ibnu. Għall-maħfra ma nserraħx fuq xi ħaġa li nagħmel jien imma f’dak li għamel Kristu għalija fuq is-salib. Nitlob ‘l Alla li inti tagħmel l-istess.

29.1.17

Marija turi l-ħniena t’Alla

Għalfejn xi wħud jippreferu jitolbu lil Marija u l-qaddisin fis-sema aktarx milli jitolbu ‘l Alla? Forsi għax jaħsbu li Alla huwa mbiegħed, aħrax jew imqit?

Marija stess tfarrak biċċiet din l-immaġni grotteska u idolatruża t’Alla. Hi tassigurana li “l-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu” (Luqa 1:50). Alla hu ħanin. Alla hu ħanin f’kull żmien, anki fi żmienna. Il-ħniena tiegħu tilħaq lilna wkoll.

Marija twissi li Alla jxerred lill-kburin f’qalbhom filwaqt li jgħolli liċ-ċkejkin, lil dawk li jibżgħu minnu. Dawn jafu li ma jistħoqqilhom xejn għajr l-għadab u l-kastig tiegħu. Jibżgħu minn Alla għax jagħrfu kemm hu kbir, qaddis, ġust u majestuż. Għalhekk jiġu għandu b’umiltà, rispett u qima.

Fl-istess waqt huma jemmnu li Alla huwa twajjeb u għalhekk jagħmlu kuraġġ u jersqu lejh. Il-kunfidenza tagħhom hi msejjsa fuq l- konvinzjoni sħiħa li Alla huwa ħanin. Alla qatt ma warrab imqar bniedem wieħed li talbu ħniena.

Marija tixhed għat-tjieba u l-ħlewwa t’Alla. Hi xhud li Alla hekk ħabb id-dinja li ta l-Ibnu l-għażiż. Hi stess ġarritu f’ġufha, wellditu u rabbietu. Marija tixhed ukoll li Ġesù bata u miet, il-ġust għall-inġusti, biex iressaqhom lejn Alla. Marija kienet hemm taħt is-salib u ratu jagħti ħajtu b’fidwa għal ħafna.

Jekk qatt kellek dubju fuq it-tjieba u l-ħlewwa t’Alla, ħares lejn is-salib ta’ Kristu. Kien Alla l-Missier li bagħat l-Ibnu biex iħabbibna miegħu. Daqshekk hu ħanin Alla! Ejja mela nagħmlu l-qalb u nersqu lejh b’reverenza u b’fidi sħiħa. Il-ħniena tiegħu tinferex fuqna wkoll jekk nersqu lejh permezz ta’ Ibnu.

31.12.16

Hawn Jien Mulej

Fost l-inċertezzi u t-taħbit tal-ħajja, il-kelma t’Alla hija l-blata soda li fuqha nistgħu nibnu l-futur tagħna.

Imma kif messna nwieġbu għall-kelma tal-Mulej? Marija hija l-mudell ċar għalina: meta semgħet l-aħbar minn Alla, Marija wieġbet lill-anġlu, ‘Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!’ (Luqa 1:38).

Marija emmnet u ssottomettiet ruħha għall-kmand u l-wegħda t’Alla. ‘Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej,’ qaltlu. Fi kliem ieħor, jien nagħraf l-awtorità tiegħek kif ukoll id-dmir tiegħi li nobdik. Jiena lesta nagħmel kulma tgħidli. Ir-rieda tiegħek hi x-xewqa ta’ qalbi.

Marija ma oġġezzjonatx għall-periklu li tħarbat iż-żwieġ tagħha jew li tirrovina r-reputazzjoni tagħha. Kienet żgura li l-pjanijiet t’Alla kienu tajbin skont it-tjieba u l-għerf tiegħu. Mhux biss. Marija kienet konvinta li Alla jista’ jwettaq dak li jwiegħed. Għalkemm ma fehmitx kif setgħet tnissel tarbija mingħajr ma tagħraf raġel, għaliha kien biżżejjed tafda fil-qawwa ta’ dak li jista’ kollox.

Fl-aħħarnett Marija esprimiet ix-xewqa u l-istennija li tirċievi l-wegħda. Talbitu, ‘Ikun minni skont kelmtek.’ Din kienet l-ammen tagħha għall-kelma t’Alla. Tamitha għall-futur kienet isserraħ fuq il-fedeltà t’Alla: il-Mulej ċertament iwettaq dak li jwiegħed.

Jalla aħna wkoll ikollna l-istess atitudni umli u reverenti. Meta nisimgħu l-kelma t’Alla ma jibqax lok għal dubbji u mistoqsijiet; ikun jonqos biss nemmnu u nobdu lil Sidna. Minn naħa tiegħu, Alla żgur iżomm kelmtu u jberikna fil-fidi u l-ubbidjenza tagħna.

1.12.16

Ras is-serp misħuqa

Ix-xbieha tal-mara b’ras is-serp misħuqa taħt riġlejjha hi mnebbħa minn vers fil-ktieb tal-Ġenesi kif jidher fil-Vugata, it-traduzzjoni Latina tal-Iskrittura.

Fil-verżjoni Maltija naqraw hekk: “U jien inqajjem mibegħda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha, u hu jisħaqlek rasek u int tisħaqlu għarqubu” (Ġenesi 3:15, Għaqda Biblika Maltija).

Ninnotaw li skont din it-traduzzjoni, mhux il-mara imma hu, jiġifieri n-nisel tal-mara, kellu jisħaq ras is-serp. Dan jaqbel ma’ verżjonijiet oħra, u aktar importanti, mat-test Lhudi tal-Iskrittura. Anke l-edizzjoni tal-Vulgata kif tidher fit-sit elettroniku tal-Vatikan tirrevedi l-verżjoni antika u tgħid li nisel il-mara jirfes ras is-serp.

Dan il-passaġġ hu magħruf bħala l-proto-evanġelju, l-ewwel tħabbira tal-Bxara t-Tajba.

Il-ġwerra

Is-serp qarraq b’Eva, u l-ewwel ġenituri tagħna waqgħu fid-dnub. Forsi x-xitan ħaseb li b’hekk kien ħassar il-ħolqien sabiħ t’Alla darba għal dejjem, u li kien issiġġilla t-telfien tal-umanità kollha.

Malajr intervjena Alla b’dikjarazzjoni ta’ gwerra kontrih. Ix-xitan u nislu kellhom ikunu maqbudin f’konflitt kontra l-mara u nisilha. Nisel il-mara huwa Ġesù, imwieled mill-verġni Marija, li ġie biex jeqred l-għemejjel tax-xitan.

Il-battalja deċiżiva seħħet fuq il-Kalvarju. Hemmhekk ix-xitan fiera lil Kristu f’għarqubu. F’dik is-siegħa mudlama Kristu kien tradut, maħqur u msallab. Imma l-ferita ma damitx wisq ma fieqet. Fit-tielet jum il-Mulej Ġesù qam rebbieħ fuq id-dnub, il-mewt u x-xitan.

Fl-istess taqbida x-xitan ħa d-daqqa mortali. Arma waħda kellu li biha seta’ jkaxkar lil kulħadd fl-infern: l-akkuża tad-dnub. Sakemm kellu fuqu il-ħtija, il-bniedem kien skjav ta’ Satana. Imma bis-sagrifiċċju fuq is-salib Kristu patta għad-dnubiet tal-poplu tiegħu u b’hekk kisbilhom il-ħelsien. L-għadu tagħhom kien żarmat u ma jistax jakkużahom iżjed. Kristu saħaq ras is-serp.

Ir-rebħa

Ix-xitan għadu jferfer imma mhux għal wisq żmien. Hu għad jitwaddab fl-infern fil-belliegħa tan-nar. L-Iskrittura tagħmel kuraġġ lill-Insara, “Alla tas-sliem ma jdumx ma jisħaq taħt riġlejkom lil Satana” (Rumani 16:20). Ir-rebħa ta’ Kristu hi wkoll ir-rebħa tagħna li nafdaw fih.

L-ewwel mara, Eva, tat widen għall-gidba tas-serp. Ma jagħmlux bħalha wlied Alla. Il-Mulej jagħtihom qalb ġdida biex bħal Marija jwieġbu b’ubbidjenza għal Kelmet Alla, “Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!" (Luqa 1:38).

Mhux biss, huma jagħrfu li Alla kien ippjana minn qabel il-fidwa tagħhom permezz tas-soffernzi ta’ Ibnu, “hu kien miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunitna” (Isaija 53:5). L-attakk tas-serp fuq nisel il-mara serva għall-ħelsien tagħhom.

Glorja ‘l Alla għal din l-istampa trijonfanti li tpinġilna l-Iskrittura ta’ Kristu jisħaq ras is-serp taħt riġlejh. Ħa nroddu ħajr u nfaħħru 'l Alla għat-tama u r-rebħa li għandna fih.

1.11.16

Imorru l-ġenna in-nies tajba?

Dan l-aħħar rajt poster fuq facebook li kien jgħid hekk, “In-nies tajba ma jmorrux il-ġenna imma l-midinbin maħfura” (Good people do not go to heaven – forgiven sinners do). Ħafna għamlu ‘like’ u ‘share’ u kitbu ammen u kummenti ta’ approvazzjoni għal din l-istqarrija interessanti. Problema waħda nara: din l-istqarrija hi falza.

Forsi dawk in-nies li xxerjawha ħasbu li qed iwasslu l-evanġelju tal-grazzja. Imma dak il-kliem mhux l-evanġejlu veru. Huwa ‘vanġelu’ ieħor, perverżjoni qarrieqa li jwassal għat-telfien ta’ dawk kollha li jsegwu ereżija bħal din.

Fejn, nistaqsi, għandhom imorru in-nies tajba? Għaliex għandu Alla jikkundanna nies tajba u jibgħathom l-infern? Żgur mhux għax huma tajbin! Ma jagħmilx is-sewwa l-Imħallef tal-art kollha?

Qaddej tajjeb

Fl-Iskrittura naqraw messaġġ għalkollox differenti minn dak il-poster. L-appostlu li b’tant saħħa xandar il-ġustifikazzjoni għal dak li “bla ma jagħmel opri, jemmen lil Alla” (Rumani 4:5), fl-istess epistola jwissina li Alla “jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk li jipperseveraw sal-aħħar fl-għemil it-tajjeb,” u jtenni li Alla jagħti “glorja u ġieħ u sliem għal kull min jagħmel it-tajjeb” (Rumani 2:8, 10). Tassew, in-nies tajba jmorru l-ġenna!

L-Imħallef innifsu, Ġesù, jgħidilna bla tlaqliq li għas-sejħa tiegħu l-mejtin għad iqumu, “dawk li jkunu għamlu t-tajjeb iqumu għall-ħajja, imma dawk li jkunu għamlu l-ħażin iqumu għall-kundanna” (Ġwanni 5:28, 29). Ġesù jwissi lill-għażżiena u l-indifferenti li għad imorru fil-kastig ta’ dejjem, filwaqt li “l-ġusti fil-ħajja ta’ dejjem” (Mattew 25:46).

Il-poster jgħid li n-nies tajba ma jmorrux il-ġenna, imma fil-fatt il-Sid isejjaħ “tajjeb” lil kull wieħed li jisma’ minnu, “Sewwa, qaddej tajjeb u fidil … idħol fl-hena ta' sidek” (Mattew 25:23).

Ġesù jsejjaħ il-midinbin

Imma forsi xi ħadd joġġezzjona. Ma tgħallimx l-Bibbja li Ġesù ma ġiex isejjaħ il-ġusti imma l-midinbin? (Luqa 5:32).

Tassew, Ġesù ġie u sejjaħ il-midinbin. Hekk għadu jagħmel sal-lum, u lil dawk kollha li jisimgħu s-sejħa tiegħu jagħtihom il-maħfra u rikonċiljazzjoni m’Alla. Imma dan mhux kollox. Ġesù jsejjaħ il-mindinbin għall-indiema, għal bidla fi ħsiebhom, u allura, għal bidla fl-attitudni u l-imġiba tagħhom. Isejħilhom biex iwarrbu d-dnub. Isejħilhom biex jiċħdu lilhom infushom, jerfgħu salibhom u jimxu warajh. Lil dawk li jsejjaħ, il-Feddej jaħfer u jmexxihom fit-triq tas-sewwa.

Salvazzjoni sħiħa

Ma ninsew qatt din il-verità biblika. Is-salvazzjoni t’Alla mhix maħfra biss. Alla wkoll iqaddes lil dawk kollha li jaħfer. Jagħtihom qalb ġdida u ubbidjenti, jeħlishom mill-ħakma tad-dnub, u fuq kollox, jagħtihom l-Ispirtu s-Santu biex jibdilhom fix-xbieha ta’ Ibnu.

Ma nġibx fix-xejn il-ħidma ta’ Kristu fuq is-salib billi nippretendi li nista’ nimmerita s-salvazzjoni b’xi opri tajba tiegħi, u lanqas inġib fix-xejn il-ħidma ta’ Kristu bl-Ispirtu li jittrasforma l-midinbin f’qaddisin. Il-fuħħari jieħu f’idejh biċċa tajn u jibdilha f’kapulavur ta’ glorja.

Il-midinbin maħfura jmorru l-ġenna; in-nies tajba jmorru l-ġenna. Dawn huma l-istess nies – mafura u mibdula – bil-grazzja t’Alla.

1.10.16

Il-Bieb tas-Sema

Meta kont għadni daqsxejn ta’ tifel, kull filgħaxija konna ninġabru bħala familja biex ngħidu r-rużarju. Wara l-ħames posti, konna ngħidu s-Salve Reġina, xi talb ieħor u fl-aħħar nispiċċaw bil-litanija. Ġieli konna ngħiduha bil-Latin, u daqqiet oħra bil-Malti - sakemm xi ħadd minna t-tfal ma kienx jibda jongħos!

Il-litanija għandha storja twila tmur lura ħafna sekli. Tikkonsisti f’lista twila ta’ invokazzjonijiet lil Marija taħt titli differenti, u wara kull waħda konna nwieġbu, ‘Ora pro nobis’ – ‘Itlob għalina.’ Xi wħud mit-titli Marjani jinkludu dawn li ġejjin:
 • Bieb tas-sema
 • Kewkba ta’ filgħodu
 • Saħħa tal-morda
 • Kenn tal-midinbin
 • Faraġ għall-imnikktin
 • Għajnuna tal-Insara
Kemm hi viżjoni eżaltata ta’ Marija! Mhux ta’ b’xejn li kont inħares lejha għall-ħtiġijiet fiżiċi u spiritwali tiegħi, kif jagħmlu miljuni ta’ Kattoliċi mad-dinja kollha. Ladarba hi l-bieb, kont nittama li wara l-mewt nidħol il-Ġenna permezz tagħha. Kif jgħid San Luigi de Montfort, li ‘permezz tagħha Ġesù ġie għandna, u permezz tagħha aħna immorru għandu.’

X’tgħid l-Iskrittura fuq dan kollu? Huma dawn titli ta’ Marija jew ta’ xi ħadd ieħor? Ejja naraw flimkien x’tgħallem il-Kelma t’Alla.
 • Bieb tas-sema: Ġesù qal, “Jiena hu l-bieb; jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jsalva” (Ġwanni 10:9).
 • Kewkba ta’ filgħodu: Ġesù qal, “Jiena r-Rimja tal-familja ta' David, il-Kewkba tiddi ta' filgħodu." (Apok 22:15).
 • Saħħa tal-morda: “Jien il-Mulej li nfejjqek” (Eżodu 15:26).
 • Kenn tal-midinbin: “Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi, hu l-kenn tiegħi; xejn ma jċaqlaqni” (Salmi 62:7).
 • Faraġ għall-imnikktin:“Mulej ... meta joktor l-hemm ġo qalbi, il-faraġ tiegħek ihennili ruħi” (Salmi 94:19)
 • Għajnuna tal-Insara: “Inti l-għajnuna u l-ħelsien tiegħi: iddumx ma tgħinni, Mulej!” (Salmi 70:6).
Il-Kelma t’Alla tippreżenta lill-Mulej Ġesù bħala l-bieb, il-kewkba ta’ filgħodu, dak li jfejjaqna, il-kenn, il-faraġ u l-għajnuna tagħna. Marija daħlet fil-glorja tas-sema permezz tiegħu. Aħna jeħtieġ nagħmlu bħalha. M’hemm ebda mezz ieħor biex nidħlu l-Ġenna.