Posts

L-Aħħar 24 Siegħa

Image
Staqsejt fuq facebook il-mistoqsija, ‘Kieku tkun taf li fadallek biss 24 siegħa ħajja, x'tagħmel?’

Predominanti fost it-tweġibiet kienet l-imħabba lejn il-familja, speċjalment lejn it-tfal. Dan is-sentiment qawwi deher fi kliem bħal, 'inqatta' kull sekonda mat-tfal tiegħi sal-aħħar nifs' ...'infakkarhom kemm inħobbhom' ... ‘ngħannaqhom miegħi sal-aħħar’.

M’għandix dubju li l-isbaħ rigal t’Alla f’din il-ħajja hi l-imħabba tal-familja. Għalkemm ma nafux meta, nafu li xi darba se nitilqu mid-dinja. Bid-dmugħ f’għajnejna jkollna nsellmulhom għall-aħħar darba u nħalluhom. Illum iċ-ċans tagħna li nuru mħabbitna lill-għeżież tagħna.

Imma lanqas l-familja ma tista’ tagħtina tama li tmur ‘l hemm mill-qabar.

Xi wħud wieġbu, forsi b’umoriżmu, li jindafru jieklu gelati, donuts, ċikkulata u jixorbu l-inbid u l-whisky. Kultant niċċajtaw għax inħossuna skomdi nitkellmu bis-serjetà dwar il-brevità ta’ ħajjitna u dak li hemm jistenniena wara.

Kien hemm oħrajn li tkellmu dwar k…

Jien favur il-Ħajja

Image
Jien nemmen li t-tarbija fil-ġuf jistħoqqilha rispett, protezzjoni u mħabba, u mhux is-sikkina tal-abort, għal tlett raġunijiet ...

1. Bħala tabib mediku naf li tarbija fil-ġuf hi ħajja umana

Ix-xjenza tgħallimna li l-ħajja umana, mnissla mill-omm u l-missier, u distinta minnhom, tibda mal-konċepiment. Meta b’ultrasound nittawlu fil-ġuf, anki ftit ġimgħat wara l-konċepiment, naraw ir-ras, il-ġisem, id-dirgħajn u r-riġlejn jiċċaqilqu, naraw il-moħħ u l-qalb tħabbat. Din hi tarbija, bid-DNA, blood group, u fingerprints tagħha. Ejja nkunu ċari: meta nitkellmu dwar l-abort, qed nitkellmu dwar il-qtil ta’ ħajja umana, il-qtil ta’ tarbija! Kull tabib hu msejjaħ biex ijħares il-ħajja, mhux joqtolha. Għalhekk jien kontra l-abort.

2. Bħala bniedem jien għandi sens ta’ ġustizzja

Jien għandi dritt għal ħajja, l-istess inti, u kull bniedem ieħor, inkluż t-tarbija fil-ġuf. Jien ma rridx min jagħmilli ħsara jew joqtolni intortament, u allura jien m'għandhiex nagħmel ħsara lil ħadd. Kif nixtieq…

Minn fejn ġew il-ħolqien, il-ħajja u l-imħabba?

Image
Kont qed nitkellem mat-tfal. Għidtilhom, ‘Tfal, hemm tlett mistoqsijiet kbar li jeħtieġ twieġbu sewwa jekk tridu tgħixu ħajjitkom bis-sens. L-ewwel, minn fejn oriġina l-ħolqien? It-tieni, min fejn ġiet il-ħajja? U t-tielet, min fejn tiġi l-imħabba?’

Dawn kienu, fil-qosor, il-konklużjonijiet li wasalna għalihom.

1. Minn fejn oriġina l-ħolqien?

Nafu fiċ-ċert li xejn ma jiġi mix-xejn! Il-ħolqien kellu bidu. Kien hemm żmien meta ma kienx. Kif mela jeżisti? Jeżisti għax Alla, li hu etern, fil-bidu ħalaq is-sema u l-art. Il-ħolqien oriġina fil-ħsieb tal-Ħallieq, u kien magħmul bil-kelma u s-setgħa tiegħu.

2. Min fejn ġiet il-ħajja?

Nosservaw li l-ħajja dejjem titnissel mill-ħajja. Dan jgħodd għalina l-bnedmin, l-annimali, il-pjanti u saħansitra l-mikrobi wkoll. Imma minn fejn ġew l-ewwel ħlejjaq ħajjin fid-dinja? Kull ħajja issib l-bidu tagħha f’Dak li hu ħaj minn dejjem għal dejjem. Alla tana l-ħajja u jżommna ħajjin.

3. Min fejn tiġi l-imħabba?

Għal darb’ oħra, it-tweġiba nsibuha fil-Ħa…

Jitqaddes Ismek

Image
Id-dagħa huwa minsuġ fid-diskors ta’ tant minn ħutna Maltin. Jiddispjaċik tisma’ irġiel, nisa u żgħażagħ jidgħu b’Alla, bi Kristu u b’kull ħaġa oħra meqjusa sagra. Din hi sitwazzjoni serja u tal-biża. Fl-Għaxar Kmandamenti Alla jwissina:

    'La ssemmix isem il-Mulej, Alla tiegħek, fil-batal     għax il-Mulej ma jħallix bla kastig lil min isemmi ismu fil-batal'     (Esodu 20:7).

Bid-dagħa tagħna aħna l-Maltin qed nipprovokaw u nisfidaw ‘l Alla li ħalaqna!

Ħalli ma naħsbux li dan il-kmandament niksruh biss bid-dagħa sfaċċat. Alla jwissina biex ma nsemmux ismu ‘fil-batal’ – fil-vojt, b’mod frivolu, għal xejn b’xejn. Kemm-il darba nsemmu isem Ġesù fil-vojt jew nużaw espressjoni ‘OMG’ biex nesprimi sorpriża jew stagħġib. Dan ukoll hu kliem ‘fil-batal’ li juri disrispett lejn Alla. Lanqas m’hu xieraq ċajt fuq il-ġenna jew l-infern. Kieku nifhmu kemm hu tal-waħx in-nar tal-infern, u kemm hi glorjuża il-qima t'Alla fil-ġenna, żgur ma niċċajtawx bihom.

Fl-aħħar mill-aħħar, din h…

Min hu l-Avukat Tiegħek?

Image
Kitibli ħabib tiegħi u qalli li hi ħaġa sabiħa titlob l-interċessjoni tal-Madonna. M’hemm xejn ħażin, kompla jgħidli, għax bħal ma ngħidu fis-Salve Reġina, aħna lill-Madonna nsejħulha ‘Avukata tagħna,’ u allura hi tidħol għalina fil-bżonnijiet tagħna quddiem il-Missier.

Nixtieq naqsam magħkom it-tweġiba tiegħi għax dan huwa suġġett li għandu jinteressa lil dawk kollha li għandhom għal qalbhom it-tagħlim Nisrani. Jien ktibt hekk ...

Il-kumment tiegħek ġegħlni naħseb. Naqbel miegħek li jekk Marija hi ‘l-Avukata tagħna l-midinbin,’ allura jkun sewwa nitolbu l-interċessjoni tagħha quddiem il-Missier. Fl-istess ħin tajjeb nistaqsu x’tgħallem l-Iskrittura fuq hekk. Jiġini f’moħħi dak li qal l-Appostlu Ġwanni:

“Uliedi, dan qiegħed niktibhulkom biex ma tidinbux; imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna Difensur quddiem il-Missier, lil Ġesù Kristu, il-ġust. U hu jħallas għal dnubietna, mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk tad-dinja kollha” (1 Ġwanni 2:1-2).

Ġesù huwa d-Difensur, jew kif j…

L-Aħħar Talba

Image
Żewġt irġiel kienu għexu ħajja mill-agħar. Issa kienu waslu fi tmiem ħajjithom. Ftit ħin ieħor u kienu se jidhru quddiem Alla għall-ġudizzju.

Din kienet l-aħħar opportunità għalihom biex ikellmu lil Ġesù u jitolbuh kulma jixtiequ.

L-ewwel wieħed ma kellu ebda rimors għall-ħażen li kien għamel. Kien dispjaċut biss li ħajtu kienet waslet fit-tmiem. Ma kellu ebda interess f'Ġesù imma talbu biex jeħilsu mill-mewt. Ried biss jerġa lura għall-ħajja ta’ qabel u jkompli jgawdi l-pjaċiri tad-dinja.

Ġesù ma wiġbux. Ir-raġel miet u ntilef.

It-tieni wieħed, konxju ta’ ħtijietu u l-periklu li kien fih, inħakem mill-biża t'Alla. Emmen li Ġesù hu l-Messija, is-Sultan li se jirrenja għal dejjem. Għalkemm in-nies madwara ċaħduh u għajjruh, hu ried li jkun ma' Ġesù.  Talbu jiftakar fih.

Ġesù semgħu. Illum qiegħed il-ġenna jgawdi s-Sultan.

Din hi l-istorja taż-żewġ ħallelin li kienu msallbin ħdejn Ġesù. Din hi l-istorja tiegħi u tiegħek. Għax aħna wkoll dnibna kontra Alla. Aħna wkoll qe…

Il-Qrar

Image
X’kienet tkun tiswa għalina l-maħfra li l-Mulej Ġesù kiseb b’mewtu kieku l-ġrajja tas-salib baqgħet mistura? Għalhekk, meta deher lid-dixxipli wara l-qawmien, Ġesù afda f’idejhom il-missjoni biex, bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, iwasslu l-ħniena t’Alla lid-dinja. Qalilhom: “Lil min taħfru d-dnubiet, jinħafrulhom, u lil min iżżommuhom, jinżammu” (Ġwanni 20:23).

Il-Mulej, li waħdu jista’ jaħfer id-dnub, ta lid-dixxipli l-inkarigu biex jaħfru! Imma kif? X’kien ir-rwol tal-appostli u d-dixxipli f’din il-missjoni? It-tweġiba korretta ma nsibuhiex fl-opinjoni umana jew it-tradizzjoni, imma fil-Kelma t’Alla. L-istess Skrittura li tgħallimna li l-appostli kienu jafħru d-dnubiet, tgħidilna wkoll kif kienu jagħmlu dan.

L-evanġelju skont San Luqa wkoll isemmi l-missjoni li Ġesù ħalla f’idejn l-appostli, imma jżid jgħidilna kif kellhom jaħfru. “Hekk hu miktub, u hekk kien jinħtieġ illi Kristu jbati, u li jqum mill-imwiet fit-tielet jum, u li l-indiema u l-maħfra tad-dnubiet tixxandar f’ismu fost …