30.3.18

Leah: Eroj tal-Fidi

Fi Frar li għadda aktar minn mitt tifla ġew maħtufa mill-iskola fil-belt ta’ Dapchi, in-Niġerja, minn grupp ta’ ġellieda islamisti, il-Boko Haram.

Waħda mit-tfajliet jisimha Leah Sharibu. Għanaha 15-il sena, tħobb il-bioloġija u tixtieq issir tabib.

Fil-21 ta’ Marzu, wara ħafna negozjati, it-tfajliet inħelsu. It-tfajliet reġgħu ingħaqdu mal-ġenituri u qrabathom b’ferħ kbir. Rebecca, omma Leah, fittxitha kullimkien. Leah ma kienitx magħhom.

It-tfajliet l-oħra qaluha x’ġara. Leah ma nħelsitx għax il-militanti rieduha tikkoverti għall-Iżlam. Hi ma rieditx. Sħabha, li huma kollha Musulmani, talbuha biex tagħmel tabirruħa li bidlet ir-reliġjon. Leah ma kienitx lesta tiċħad il-fidi tagħha fi Kristu, lanqas għal mument wieħed, biex tikseb il-ħelsien.

Nammira lil din it-tfalja għall-kuraġġ u l-leatà tagħha lejn Kristu. Nitlob għaliha biex tinħeles u terġa’ lura d-dar. Fuq kollox Leah turina il-valur infinit ta’ Kristu. Hu prezzjuż aktar minn kollox. Leah hi lesta titlef ħajjitha imma mhix lesta li titlaq lilu. Ċertament hu li miet għaliha mhu se jitlaqha qatt.

Ħabib, huwa Kristu hekk għażiż għalik?

23.3.18

Sejf Jinfidlek Ruħek


Taħt is-salib. Tara lil binha jsofri. Inġustizzja. Insulti. Tbatija. Mewt.

Nimmaġina li Marija ftakret il-kelma tax-xwejjaħ Xmun fit-Tempju. "Sejf jinfidlek ruħek!" L-omm li weldet u rabbiet lil Ġesù, kellha tarah f’agunija sal-aħħar nifs ta’ ħajtu.

Marija kienet taf li Ġesù kien bla ħtija. Kienet taf li hu l-Iben t’Alla, kif qalilha l-anġlu. Semgħetu lil Xmun jfaħħar ’l Alla għat-tarbija tagħha, “Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek.” Kienet taf li hu s-Salvatur tad-dinja. Imma kif? Jista' b'mewtu jsalva l-bniedem?

Ġesù seta’ jeħles mill-għedewwa; għażel li jerħi ruħu f’idejhom. Ġesù ma kellux għalfejn ibati, wisq anqas imut; għażel li jħaddan is-salib!

Għax għalhekk ġie fid-dinja. Għax dik kienet ir-rieda tal-Missier. Il-Ġust ġie biex imut għall-inġusti, biex iressaqhom għand Alla. "Hu kien miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunitna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu, u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna" (Isaija 53:5).

Marija hi hienja llum. Hekk tridna niftakruha. “Iva, minn issa 'l quddiem kull nisel isejjaħli hienja.” Għax il-grieħi ta’ Binha fejjqu lilha u lil kull min jafda fih. Bil-mewt tiegħu, Kristu kisbilha l-ħajja ta’ dejjem, lilha u lil dawk kollha li jħobbuh.

16.3.18

Bin il-Mastrudaxxa


Kemm jien kuntent li ommi u missieri semmewni Joseph, għal Ġużeppi, ir-raġel ta’ Marija u l-missier putattiv ta’ Ġesù.

Ġużeppi kien jaqla l-għixien mix-xogħol tal-injam. Nimmaġina li t-tfajjel Ġesù kien iqatta’ sigħat twal jilgħab fil-ħanut ta’ missieru. Meta beda jikber, Ġużeppi għallmu u ħarrġu fis-sengħa ta’ mastrudaxxa. Qabel beda l-ministeru pubbliku, Ġesù kien jaħdem fl-injam. Infatti n-nies sejħu lil Ġesù “il-mastrudaxxa” u “bin il-mastrudaxxa” (Mark 6:3; Mattew 13:55).

Min jaf x’kien jgħaddi minn moħħu Ġuzeppi josserva lit-tifel jisserra, jixkatla u jsammar fl-injam? Ġużeppi kien jaf li dak ix-xogħol ma kienx il-vokazzjoni aħħarija tiegħu. Kien jaf li t-tifel kellu xogħol wisq aktar importanti x’iwettaq f’ħajtu. Hu stess kien semmih “Ġesù”, isem li jfisser “il-Mulej Salvatur,” bħalma kien qallu l-anġlu f’ħolma. “U hi tiled iben, u int issemmih Ġesù għax hu jeħles il-poplu tiegħu minn dnubiethom” (Mattew 1:21). Il-missjoni ta’ ħajtu kienet il-fidwa tal-bniedem.

Mur għidlu lil dan ir-raġel minn xiex kellu jgħaddi it-tifel, li rabbih u ħabbu bħala ibnu, biex iwettaq il-missjoni tiegħu! Mur għidlu lil Ġużeppi li fi fjur ta’ ħajtu kienu se jarrestaw lil Ġesù, jakkużawh falz, u jgħabbulu salib tal-injam fuq spallejh, u jsammruh fuqu b’imsiemer tal-ħadid!

Il-Bibbja ma tgħidilniex x’kien sar minn Ġużeppi. Nafu żgur imma li Ġużeppi, u dawk kollha li jafdaw f’bin il-mastrudaxxa, huma salvati minn dnubiethom bis-saħħa tiegħu.

3.3.18

Il-Ħaruf t’Alla


Ġwanni introduċa lil Ġesù bħala "l-Ħaruf t'Alla." Nistgħu nittraċċaw it-tifsira ta' dan it-titlu mill-ktieb tal-Ġenesi sal-aħħar ktieb tal-Iskrittura, ir-Rivelazzjoni.

Alla qal lil Abraham biex joffri ’l ibnu bħala sagrifiċċju. Waqt li kienu sejrin lejn il-post, Iżakk staqsa lil missieru għaliex ma kienux ħadu ħaruf magħhom. Abraham wieġbu, ‘Ibni, Alla jaħseb hu għall-ħaruf għall-offerta maħruqa’ (Ġenesis 22:7-8).

Aktar tard fl-istorja tal-Lhud, lejlet il-fidwa mill-Eġittu, Alla qalilhom biex jagħżlu ħaruf bla difett, joqtuh, u jċappsu b’demmu il-ġnub u l-blata tal-bieb tad-djar tagħhom. Dak il-lejl l-anġlu tal-qerda għadda mill-art tal-Eġittu. Fejn ra id-demm, il-qerried baqa’ għaddej u ma għamlilhom ebda ħsara. Il-Lhud baqgħu ta’ kull sena joqtlu l-ħaruf tal-Għid b’tifkira. (Esodu 12:1-28).

Mhux biss, ta’ kuljum matul is-sena kollha, il-qassisin Lhud kienu joffru ħaruf filgħodu u ieħor filgħaxija (Esodu 29:39). Dawn il-ħrief maqtula kienu sinjal ta’ Ħaruf ieħor li Alla kellu jibgħat. Il-profeta Isaija ħabbar li l-Messija kellu li jagħti ħajtu bħala sagrifiċċju għad-dnub, u li ‘kien maħqur, u kien umiljat, u fommu ma fetħux, bħal ħaruf meħud għall-qatla’ (Isaija 53:7).

Sa fl-aħħar wasal l-jum mistenni; Alla bagħat il-Messija bħalma kien wiegħed. Ġwanni introduċih lill-poplu: ‘Araw il-Ħaruf t’Alla, dan hu li jneħħi d-dnub tad-dinja’ (Ġwanni 1:29).

Ġesù kien offrut b’saġrifiċċju fuq is-salib sabiex demmu jipproteġi mill-għadab u l-qerda lil dawk kollha li jistkennu fih. L-appostlu Pawlu jgħid, ‘Il-Ħaruf tal-Għid tagħna, li hu Kristu, hu maqtul’ (1 Korintin 5:7). L-appostlu Pietru jfakkar li l-Insara huma mifdija ‘bid-demm prezzjuż ta’ Kristu, bħala ħaruf bla għajb u bla tebgħa’ (1 Pietru 1:19).

Dawk kollha li minn qalbhom jafdaw fil-Mulej Ġesù Kristu jistgħu jgħidu, ‘Ħtijietna m’għadhomx aktar fuq spallejna; aħna mifdija, aħna meħlusin, għax Ġesù, il-Ħaruf t’Alla, neħħa dnubietna u sammarhom mas-salib.’ Minn kull ġens u nazzjon, l-Insara huma xhieda li Ġesù tassew ineħħi d-dnub tad-dinja.

L-istorja tintemm fil-Ġenna b’tifħir li ma jintemmx lill-Feddej, ‘Jistħoqqlu l-Ħaruf li nqatel biex jieħu s-setgħa, u l-għana, u l-għerf, u l-qawwa, u l-ġieħ, u l-glorja u l-barka’ (Revelation 5:12). Ammen!

1.2.18

Nitlob ‘l Alla BissGħaliex għandi nitlob 'l Alla biss? Nistiednek tikkonsidra sewwa dawn il-punti:
  1. Fl-Iskrittura Mqaddsa insibu għexieren ta' talbiet (is-salmi u ħafna oħrajn). L-Ispirtu s-Santu tahomlna biex ikunu mudell u ġwida għalina. Ilkoll huma indirizzati 'l Alla; lanqas waħda m’hemm indirizzata lill-qaddisin fis-sema.
  2. Meta Marija kienet hawn fid-dinja, hi kienet titlob ‘l Alla. Pietru, Ġakbu, Ġwanni u l-bkija tal-appostli kienu miġburin ma’ Marija u dixxipli oħra biex jitolbu. Huma talbu lil Mulej (Atti 1:14, 24). Tajjeb nikkoppjaw l-eżempju ta' Marija u nitolbu ‘l Alla bħalha.
  3. L-Iskrittura tgħallimna kif nesprimu x-xirka tal-qaddisin. Tgħidilna biex nitolbu għall-qaddisin (Efesin 6:18), jiġifieri biex nitolbu għal xulxin, imma ma tgħidilniex biex nindirizzaw talbna lill-qaddisin fis-sema.
  4. Alla jisma’ t-talb tal-poplu tiegħu għax hu omnixjeni. Alla jisimgħek mis-sema. Alla jaf x’hemm qalbek; il-qaddisin fis-sema ma jafux. “Għax int, int waħdek, tagħraf qalb ulied il-bnedmin kollha” (1 Slaten 8:39).
  5. Timmaġinax li Alla huwa mqit jew żorr. Tista’ tersaq lejh fit-talb bil-kunfidenza għax “il-Mulej ħanin u kollu mogħdrija; idum biex jagħdab u ta’ tjieba kbira” (Salmi 145:8).
  6. Jekk tafda fi Kristu għas-salvazzjoni, int sirt iben jew bint adottiva t’Alla, u irċivejt l-Ispirtu ta’ addozzjoni li bih tgħajjat, "Abba, Missier." Ġesù wegħdna li jekk nitolbu naqilgħu, għax jekk il-ġenituri umani jwieġbu għar-rikjesti ta’ wliedhom, “kemm iżjed Missierkom li hu fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil dawk li jitolbuh?” (Mattew 7:7-11).
  7. Il-Mulej Ġesù Kristu għallem lid-dixxipli kif għandhom jitolbu. Ġesù qalilhom biex jindirizzaw talbhom lil “Missierna li inti fis-smewwiet.” Jekk nobdu lill-Imgħallem infallibli, żgur ma niżbaljawx.
  8. Ħalli mela nemmnu l-wegħda u nisimgħu l-istedina t’Alla, “Intom issejjħuli u tiġu titolbuni u jien nismagħkom” (Ġerimija 29:12).
X'se tkun id-deċiżjoni tiegħek fid-dawl tal-Kelma t'Alla?