Posts

Seba’ Kelmiet ta’ Ġesù għall-Ġwida Tiegħek

Image
Meta tafda fih, Kristu jeħilsek mill-ħtija u l-jasar tad-dnub bid-demm tas-salib. Bil-kliem li nissel minn fuq is-salib, Kristu jgħallmek kif tgħix u tmut ħieles. Isma’ sewwa, nitolbok, is-seba’ kelmiet tal-Imgħallem sabiex jiggwidawk fil-mixja tiegħek. “Missier, aħfrilhom, għax ma jafux x’qegħdin jagħmlu.” Ġesù ma kellu xejn f’qalbu għajr ħniena u mogħdrija anke għall-għedewwa tiegħu. Tgħallem għix bħalu, ħieles mill-qrusa u l-mibgħeda, u ħalli qalbek tfur bit-tjieba u l-ġenerosità lejn kulħadd, anke lejn dawk li jagħmlulek il-ħsara. “Għandi l-għatx.” Ġesù esprima l-bżonnijiet tal-ġisem peress li hu bniedem tad-demm u l-laħam bħalna. Tawh jixrob il-ħall. Huwa sewwa li tfittex solliev fit-tbatijiet fiżiċi kif għamel hu. “Mara, ara, ibnek!”  Ġesù wettaq dmiru bħala iben lejn ommu, issa armla mdaħħla fiż-żmien. Ħalliha fl-idejn tajba ta’ Ġwanni. Inti wkoll ara li tieħu ħsieb u tipprovdi għall-għeżież tiegħek. “Alla tiegħi, Alla tiegħi, għala abbandunajtni?” Fid-dalma u s-solituni Ġesù g

Il-Karba tal-Ħolqien

Image
Uliedi bkew meta l-pet tagħhom, fenek tal-lindi, marad u miet. Ngħid is-sewwa jiena wkoll ħassejt għafsa ta’ qalb. Konna nħobbuh. Ftaħt l-Iskrittura u erġajt qrajt x’tgħallem dwar it-tbatija. L-Appostlu Pawlu f’Rumani 8:16-22 issemmi tlett tbatijiet ... 1. Is-Sofferenzi ta’ Kristu It-tbatijiet ta’ Kristu ma ġewx fuqu minħabba xi ħażen personali. Hu kien mingħajr dnub. Ġesù sofra għad-dnubiet ta’ ħaddieħor bħala rimedju għalihom. Il-mifdija jistqarru li ‘bil-ġrieħi tiegħu aħna fiqna’ (Isaija 53:5). 2. Is-Sofferenzi tal-Insara L-Insara  huma suġġetti għat-tbatija bħall-bnedmin l-oħra - huma jkorru, jixjieħu, jimirdu u fl-aħħar imutu wkoll bħal kulħadd. Mhux biss. Huma jbatu ‘ma’ Kristu’ fl-ubbidjenza tagħhom lejn il-Missier. Għalkemm mhix pjaċevoli, it-tbatija sservi għan tajjeb. 'Swieli li jien kont imgħakkes biex nitgħallem l-istatuti tiegħek' (Salm 119:71). Finalment huma għad ikunu igglorifikati ma’ Kristu. 3. Is-Sofferenzi tal-Ħolqien Fil-bidu l-ħolqien kien tajjeb imma issa

Jien Inserraħkom

Image
Meta mmur niġbor liż-żgħira mill-iskola, kif tarani wiċċha jixgħel u tiġi tiġri ħdejja. L-ewwel ħaġa li tagħmel tinża’ l-backpack minn fuq daharha u tagħtihuli biex inġorrulha jien. Aħna wkoll qed inġorru fuqna tagħbija tqila ta’ ħtijiet li ttaqqalna fil-mixja ta' ħajjitna u fl-aħħar, jekk nibqgħu ma neħilsux minnha, tniżżilna f’qiegħ l-infern. Nirringrazzjaw 'l Alla li pprovidielna mezz biex neħilsu minn dnubietna permezz ta’ Ibnu Ġesù. Il-profeta Isaija ħabbar minn qabel dak li kellu jagħmel Bin Alla sabiex jeħlisna minn dnubietna (Isaija 53:6, 11, 12). 1. “Il-Mulej tefa’ fuqu l-ħażen tagħna lkoll.” Ulied Alla jistqarru li Alla l-Missier tefa’ l-ħażen tagħhom fuq Kristu. 2. “Bl-għarfa tiegħu, il-qaddej tiegħi, il-ġust, jagħmel ġusti lil ħafna, għax hu jitgħabba bi ħżunithom .” Ġesù kiseb il-maħfra ta’ dawk kollha li jagħrfuh billi hu stess tgħabba bil-ħażen tagħhom. Ħelishom mid-dejn li kellhom billi ħallasulhom hu. 3. “Hu ta għall-mewt lilu nnifsu, u kien magħdud mal-ħatjin

L-Erbgħa fost il-Ġimgħa

Image
Ħabiba tiegħi bagħtitli dawn l-mistoqsijiet li Mark Laurence Zammit għamel lill-Arċisqof fil-programm  l-Erbgħa fost il-Ġimgħa . Riedet tkun taf kif inwieġeb jien bħala Kristjan evanġeliku.  M: Hemm min jgħid li l-pandemija ma teżistix, titlob u ma jiġrilek xejn, u biex idaħħlulek ċippa, u hemm min qed jgħid li l-pandemija hi kastig minn Alla. Int xi tgħid? Huwa inkredibbli u inkwetanti li hawn ħafna nies li jaqgħu għall-ħrejjef maħsubin biss biex inisslu biża’. Il-pandemija ġabitna wiċċ imb’wiċċ mat-tbatija, il-mard u l-mewt. Dawn huma sinjal li hemm xi ħaġa serjament ħażina fil-ħolqien t’Alla. Il-Bibbja tgħid li l-għerq ta’ din il-miżerja huwa d-dnub tagħna l-bnedmin. Inkunu għaqlin jekk numiljaw ruħna quddiem Alla u nammettu li aħna wkoll dnibna kontrih. Fl-istess waqt irridu nemmnu li Alla huwa ħanin u jilqa’ lil dawk kollha li jersqu lejh b’indiema ġenwina u jitolbuh maħfra. Din hi talba li Alla wegħdna li jweġibha fiż-żgur. M: Għalfejn it-tbatija? Mhux kollha ġibniha b'idejna

Iġeddu saħħithom

Image
L-Iskrittura tagħtina kuraġġ meta nħossuna magħfusin u bla saħħa. 'Jinkeddu wkoll it-tfal u jegħjew, u jogħtru ż-żgħażagħ u jaqgħu għalkollox, iżda dawk li jittamaw fil-Mulej iġeddu saħħithom; jittajru bil-ġwienaħ bħal ajkli, jiġru u ma jegħjewx, jimxu u ma jinkeddux' (Isaija 40:30-31). Il-Mulej jaf id-dgħufija tagħna. Saħansitra t-tfal u ż-żgħażagħ, li fost il-bnedmin huma l-aktar b’saħħithom, jegħjew u jaqgħu. Mhux kollha nistgħu ngħidu li kien hemm żminijiet meta għajjejna fil-mixja ta’ ħajjitna? Forsi illum stess tametti, ’Tassew, bħalissa nħossni għajjejt u qtajt qalbi.’ Il-Mulej jistieden lilna li nħossuna mitluqa u magħfusin biex nfittxu u nistennew l-għajnuna tiegħu u nittamaw fih. Ejja nirrikorru għand il-Mulej omnipotenti; għand il-Mulej li miet biex jeħlisna mit-toqol tad-dnub; għand il-Mulej li qam rebbieħ u qed isaltan fil-glorja; għand il-Mulej li wegħdna li għad jirritorna u jeħodna miegħu. Ejjew nittamaw fih. Lilna li nafdaw fih, il-Mulej iwegħdna li jġeddilna s

L-Isbah Għotja

Image
Fost l-għotjiet sbieħ u kotrana li tana Alla, m’hemmx oħla mil-Għotja li ma titfissirx bil-kliem. Alla tana lil Ibnu!  ‘Tweldilna tifel, ngħatalna Iben; is-setgħa tkun fuq spallejh, u jsemmuh: Kunsillier tal-għaġeb, Alla setgħan, Missier għal dejjem, Prinċep tas-sliem’ (Isaija 9:6). L-ismijiet glorjużi tas-Salvatur tagħna juru l-ħidma tiegħu u jikkorrispondu għall-bżonnijiet ta’ ruħna. Kunsillier tal-Għaġeb Fih tgħammar il-milja kollha tal-għerf u t-tagħlim. Isibna fid-dlam tal-injoranza spiritwali u l-qerq tad-dnub, u permezz tal-evanġelju jurina l-verità u jgħarrafna ‘l Alla.  Alla Setgħan Ġesù għandu s-setgħa divina biex iwettaq il-missjoni ta’ salvataġġ li għalija ġie fid-dinja. Bil-qawwa tiegħu hu jxejjen l-avversarji kollha, jegħleb kull xkiel u jwassal il-poplu tiegħu għall-glorja.  Missier għal Dejjem Ġesù hu l-awtur tas-salvazzjoni eterna ta’ dawk kollha li jħobbuh. Bħalma missier jieħu ħsieb uliedu,  hekk ukoll Ġesù jħarishom u jiprovdihom, issa u għal dejjem. Prinċep tas-Sli

Il-Wegħda tal-Evanġelju

Image
X’wegħdna Alla fl-Evanġelju? Forsi li nkunu dejjem b’saħħitna? Li nsiru sinjuri? Garanzija ta’ prosperità? Alla berikna matul ħajjitna bis-saħħa fiżika, għalkemm kellna sehem fit-tbatija u l-mard ukoll. Fil-futur il-problemi mhux se jonqsu għax ġisimna qed jixjieħ u jeqdiem. Alla tana wkoll x'nieklu, x'nilbsu u saqaf fuq rasna, u ta' dan nirringrazzjawh bil-ferħ. Imma qalbna ma tintrabatx mal-għana li jgħaddi u jispiċċa fix-xejn. Fl-evanġelju Alla wegħdna ħafna aħjar minn hekk! Alla wegħdna li jagħtina lil Ibnu Ġesù! Din hi l-wegħda tal-Evanġelju! "Alla, skont il-wegħda tiegħu, ġieb għal Iżrael salvatur, li hu Ġesù" (Atti 13:23). L-aħwa, jekk għandna lil Ġesù ma jonqosna xejn – għax fih għandna l-maħfra ta' dnubietna u l-ħbiberija m’Alla. Kristu wkoll wegħdna li għad jerġa' jiġi u jeħodna miegħu biex ingawduh għal dejjem. Sadanittant nidħqu u nibku, ngawdu u nbatu, niċċelebraw u nagħmlu l-viżtu, niżfnu u ninxteħtu f’qiegħ ta’ sodda, jew kif tgħid l-Iskritt

Lest biex tiltaqa' m'Allla?

Image
Il-Bibbja twissina li hu maqtugħ għall-bnedmin li jmutu darba biss, iżda wara jsir il-ġudizzju. X’se tkun is-sentenza tal-Imħallef Divin fuqek – se jsibek ġust jew ħati? Se jdaħħlek il-ġenna jew jixtħtek fl-infern? Forsi tgħidli, "Isma’, vera m’inix perfett imma lanqas ma jien bniedem ħażin tafx!" Ġesù mhux hekk jaħsibha fuqna l-bnedmin: "M’hemm ħadd tajjeb ħlief wieħed, li hu Alla." Qalilna ċar u tond: "Intom ħżiena!" Mhux biss, il-Liġi t’Alla, bħal x-ray, tikxef il-qagħda ta’ ruħna. Ħalli l-Liġi tiflik, u ara jekk intix sewwa m’Alla jew le. Ġieli gdibt? Tgħidli, "Gdibt għall-bżonn, u f’affarijiet żgħar." Kollox sew, imma jibqa’ il-fatt li għall-bżonn jew għalxejn, gdibt; fi ħwejjeġ kbar jew ħwejjeġ żgħar, inti gdibt. Min jigdeb Alla jsejjaħlu giddieb. Ġieli sraqt? Tgħidli, "Affarijiet zgħar." Fit-taxxa u l-VAT? Tgħidli, Għamilt bħalma jagħmel kulħadd. Taħseb li Alla se jiskużak għax sraqt bħal ħaddieħor? Jekk sraqt int ħalliel. Qatt g

Iħarsu lejja, lejn min huma nifdu

Image
Tant ħwejjeġ jiġbulna l-attenzjoni, imma m'hemmx xejn isbaħ milli nħarsu lejn Dak li darba kien imsammar u minfud. L-Iskrittura tagħtina dawn il-ħames kwadri ... 1. “Nifduli jdejja u riġlejja” (Salm 22:16). Il-profeta David jantiċipa t-tislib tal-Messija - idejh u riġlejh imsammra mas-salib. 2. “Hu kien miġruh minħabba ħtijietna” (Iżaija 53:5). Il-profeta Iżaija jagħtina r-raġuni għaliex Ġesù kien minfud - il-Messija ħa l-kastig minflok niesu. 3. Il-Mulej Alla jgħid, “Iħarsu lejja, lejn min huma nifdu” (Zakkarija 12:10). Il-profeta Żakkarija jidentifika l-Messija bħala l-Mulej; il-bniedem li kien minfud huwa wkoll Alla. 4. "Wieħed mis-suldati nifidlu ġenbu bil-lanza” (Ġwanni 19:34). L-Appostlu Ġwanni jagħti xhieda tal-avveniment storiku; Ġesù kien imsallab, miet u ġenbu kien minfud. Dak li kien imħabbar minn qabel, seħħ. 5. “Ara, ġej mas-sħab; u tarah kull għajn u dawk ukoll li nifduh” (Rivelazzjoni 1:7). L-Appostlu Ġwanni jipprofettizza x'għad iseħħ fil-futur: Dak li darb

Il-Mahfra tad-Dnubiet

Image
Din hi l-wegħda t'Alla għalina: "Dawk kollha li jemmnu fi Kristu jaqilgħu l-maħfra ta’ dnubiethom b’ismu" (Atti 10:43). Id-dnub huwa l-ksur tal-Liġi t’Alla; għalhekk Alla biss jista’ jaħfru. Meta David dineb serjament, reġa’ sab il-paċi meta stqarr lil Alla. “Jien għidt, ‘Nistqarr ħtijieti lill-Mulej’; u int ħfirtli l-ħażen ta’ dnubi” (Salm 32:5). It-tradizzjoni umana għawġet it-tagħlim tal-Bibbja fuq il-maħfra. Illum, il-qassis Kattoliku jgħid li għandu l-qawwa ta’ l-assuluzzjoni, jiġifieri li bħala mħallef jaħfer f’isem Alla. Meta kont żgħir għallmuni li Ġesù waqqaf is-sagrament tal-qrar meta qal lill-appostli: “Lil min taħfru d-dnubiet jinħafrulhom; u lil min iżżommuhom, jinżammu” (Ġwanni 20:23). Jidher ċar li Ġesù tahom is-setgħa li jaħfru. Imma kif? Bil-konfessjonarju jew b’xi mod ieħor? L-Atti ta’ l-Appostli u l-bqija tat-Testment il-Ġdid ma jħalluna f’ebda dubju. Imkien ma naqraw li l-Appostli kienu jqaraw, jagħtu l-assuluzzjoni jew it-tewba. Huma pridkaw l-Evanġel