Posts

Jekk nitgħolla mill-art

Image
Kmieni filgħodu l-mexxejja Lhud ħadu lil Ġesù quddiem il-gvernatur Ruman. Pilatu ma riedx jindaħal. Infatti qalilhom, “Ħuduh intom infuskom u ġġidukawh skont il-liġi tagħkom.” Effettivament Pilatu tahom il-permess li jagħmlu bih li jridu. Imma l-mexxejja Lhud ma aċċettawx. Qalulu, “Għalina mhux leċitu li noqtlu ’l ħadd.” Riedu joqtluh, imma ma ridux joqtluh huma stess; riedu li joqtluh ir-Rumani. Kif kien joqtluh il-Lhud kieku tawh il-pieta kapitali huma? Bit-tħaġġir. Infatti kemm-il darba naqraw fil-vanġelu li l-Lhud qabdu l-ġebel biex iħaġġruh. Filwaqt li l-metodu ta’ eżekuzzjoni Ruman kien it-tislib. L-evanġelista jispjegalna s-sinifikat ta’ dan kollu. “Sabiex tkun imwettqa kelmet Ġesù li kien qal, li biha indika b’liema tip ta’ mewt kellu jmut.” (Ġw.18:31-32). Għax Ġesù kien qal li “bħalma Mosè għolla s-serpent fid-deżert, hekk jeħtieġ jitgħolla Bin il-bniedem” (Ġw.3:14); u f’post ieħor, “Jien, jekk nitgħolla mill-art, se niġbed lil kulħadd lejja nnifsi” (Ġw. 3:14; 12.32), u je

It-tazza li tani l-Missier

Image
Pietru ried jiddefendi lil Sidu sabiex ma jarrestawhx. Imma ż-żelu tiegħu kien totalment żbaljat. Infatti Ġesù waqqfu u ċanfru: “Mhux se nixrobha t-tazza li tani l-Missier?” Ikkonsidra l-ewwelnett din il-mistoqsija mill-perspettiva tal-Missier. It-tazza tat-tbatija u s-soffernzi kienet mogħtija lil Kristu minn Alla. Ġesù sejħilha “it-tazza li tani l-Missier.” Il-passjoni u l-mewt ta’ Kristu kienu fil-pjan etern t’Alla. Kien il-Missier li bagħat lil Ibnu sabiex ikun il-ħaruf tas-sagrifiċċju. Bla ma kien jaf, Pietru kien qed jeħodha kontra l-pjan divin tal-fidwa tal-bniedem. It-tieni, mill-perspettiva tal-Iben. Kieku Ġesù rrifjuta t-tazza offruta lilu, kien ikun diżubbidjenti lejn Alla bħalma kien l-ewwel bnedem. Fil-ġnien tal-Għeden, Adam kien jaf il-kmandament t’Alla, u qal le, dineb, u ġab saħta u tant miżerja fuq l-umanità. Fil-ġnien taż-Żebbuġ, Ġesù qal iva lill-Missier, avolju l-ubbidjenza tiegħu kienet tfisser tant tbatija għalih, u kiseb ir-rikonċiljazzjoni u l-fidwa. It-tielet,

Fejn insib il-mistrieħ?

Image
It-taqlib u l-inċertezzi tal-ħajja jnisslu fina biża’ u ansjetà. Nixtiequ kieku nisguraw il-futur tagħna. Imma kif? M’hemm xejn ta’ din id-dinja li jibqa’. Kollox jiqdiem, jinsteraq, jinkiser u jitmermer. Anke dak li jirnexxielek żżomm sal-aħħar, fl-aħħar ikollok tħallih warajk. Il-bnedmin sikwit jiddiżappunatawk, u dawk li jħobbuk fedelement, xi darba jew oħra jitilquk jew titlaqhom int. Dan nafuh sew, imma ħafna minna jagħżlu li jinjoraw ir-realtà kiefra, u jgħixu bħallikieku kollox se jibqa’ għal dejjem. Illum jew għada din l-illużjon tinfaqa’ bħal bużżieqa. Fejn, mela, nista’ nsib mistrieħ f’din id-dinja mgerfxa? Fuq min xe nserraħ it-tama għall-ġejjieni? Fejn se nqiegħed riġlejja fis-sod biex ma niżlokx? Min se jeħlisni mill-frugħa u mill-ħtija? U fejn se nsib kenn fil-maltemp? Hemm tweġiba waħda sodisfaċenti. Alla!    F'Alla biss il-mistrieħ ta' ruħi,    għax mingħandu tiġini t-tama.    Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi,    hu l-kenn tiegħi; xejn ma jċaqlaqni.

Missjoni Impossibbli

Image
Kulma bassar Ġesù li kellu jiġrilu seħħ preċiżament kif kien qal (Mattew 20:18-19). ‘Ara, aħna telgħin Ġerusalemm,’ u hekk għamlu. ‘Bin il-bniedem jingħata f’idejn il-qassisin il-kbar u l-iskribi,’ u hekk ġara. ‘Jikkundannawh għall-mewt,’ u hekk għamlulu. ‘Jagħtuh lill-Ġentili biex jiddieħku bih, u jsawtuh, u jsallbuh,’ u hekk ġralu. Fuq kollox, Ġesù qal, ‘U fit-tielet jum iqum.’ L-għedewwa tiegħu kien jafu b’din il-profezija. Għalhekk wara d-difna l-qassisin il-kbar u l-Fariżej marru għand Pilatu u qalulu, ‘Sinjur, aħna niftakru li dak il-qarrieq qal, meta kien għadu ħaj, ‘Wara tlitt ijiem inqum.’ Ordna mela li l-qabar ikun imħares sat-tielet jum li ma jiġux id-dixxipli tiegħu bil-lejl u jisirquh’ (Mattew 27:63-64). Huma kienu jafu sew jekk Ġesù kienx qarrieq jew le. Qatt ma qabduh fl-iċken gidba, u meta arrestawh kellhom itellgħu xhud giddieba kontrih għax ma sabu xejn ma xiex iqabbdu diffrejhom. Ma kinux kuntenti li sallbu lil Ġesù, issa riedu jiżguraw li l-katavru tiegħu jibqa’ fil

Tefa' fuqu l-ħażen tagħna

Image
Id-dinja hi mniġġsa. Mhux biss bil-ħmieġ, l-iskart u d-dħaħen. Id-dinja mniġġsa bi dnubietna. Il-bniedem supperv huwa ingrat lejn dak li ħalqu. Minflok isebbaħ isem Alla, jidgħi u jiżżufjetta bih. Minflok jobdi l-liġi tiegħu, jirribella kontrih u jisfidah. U dan jidher fis-soċjetà tagħna: disrispett lejn kull awtorità, abbuż ta’ poter, mibgħeda, tgħajjir, malafami, ġlied, vjolenza, żena, adulterju, serq, fottimenti, diżonestà, inġustizzji, rgħiba, ipokrezija u għira. Imma taf fejn fid-dinja hu l-aktar post imniġġes? L-aktar post maħmuġ hu l-għolja tal-Kalvarju. Alla ġabar id-dnubiet u l-ħażen kollu tal-poplu tiegħu fi trakk taż-żibel u ferrgħu bħal f’miżbla fuq Kristu. “Il-Mulej tefa’ fuqu l-ħażen tagħna lkoll.” U l-intiena kienet tant qawwija li l-Missier dawwar wiċċu minnu! Alla dawwar wiċċu minn Ibnu biex ma jdawwarx wiċċu minna l-midinbin, anżi jħares lejna bi ħniena u jilqana fi ħdanu, meta nindmu u nemmnu f’Ġesù.

Is-sliem fil-maltemp

Image
Immur għand artist u ngħidlu, ‘Nixtieqek tagħmilli pittura tal-baħar li turi l-paċi u s-sliem.’ Ftit ġimgħat wara jċempilli u jinformi li lesta. Immur naraha. Nistenna li nara xena trankwilla, ta’ sema sabiħ u baħar bnazzi. Imma le, il-pittura turi sema griż u tqil, baħar imqalleb, u fanal tal-port, lighthouse, kważi mirdum b’mewġ għoli jibla’ l-art. Sorpiż, ngħidlu, ‘Naħseb li fhimtni ħażin; jien xtaqt pittura li turi l-paċi, mhux maltempata!’ ‘Iva, ħabib,’ jweġibni hu, ‘din ix-xena turi l-paċi, kif xtaqt inti. Minkejja li l-maltempt fuq barra, ġewwa l-lighthouse hemm il-paċi u sigurtà.’ L-istess qalilna Ġesù waqt l-aħħar ċena. ‘Għidtilkom dawn il-ħwejjeġ sabiex fija jkollkom is-sliem. Fid-dinja għandkom it-tribulazzjoni, iżda agħmlu kuraġġ; jien għelibt id-dinja.’ Ġesù jsemmi s-sliem u t-tribulażżjoni fl-istess nifs. Fid-dinja, qalilna, għandna t-tribulazzjoni u l-inkwiet. Ma wegħdniex trankwilità u bnazzi f’din il-ħajja. Madankollu, xorta waħda nistgħu ngawdu s-sliem u s-siġurtà

Id-Duluri

Image
Liema omm ma titnikkitx jekk tara lil uliedha jsofru? Kemm kien akbar id-dulur ta’ Marija taħt is-salib tara lil Ġesù jbati intortament! Marija kienet taf tajjeb li binha qatt m’għamel ebda ħażen, u kemm ġid u tjieba kien juri ma’ kulħadd. Sewwa kien ħabbar Xmun li sejf kellu jinfdilha ruħha. Issa Marija kienet qed tħoss ix-xafra tgħawwar f’qalbha. Min jaf jekk sa dakinhar Marija kenitx tapprezza li 'l hemm mill-krudiltà u l-ħruxija tal-bniedem, kien Alla l-Missier li bagħat lil Ibnu biex jagħti ħajtu b’fidwa għal ħafna? Jew, bħalma kien ħabbar il-profeta, “il-Mulej xeħet fuqu l-ħażen tagħna lkoll” (Isaija 53:6)? L-anġlu kien ħabbar lil Marija li għal saltnatu ma jkunx hemm tmiem. Is-salib ma kienx it-tmiem ta’ kollox. Is-salib kien l-mezz li bih Kristu kiseb għalih poplu, mifdi b’demmu, sabiex igawdi u jigglorifika 'l Alla għal dejjem. Is-saltna eterna ta’ Kristu hi msejsa fuq is-salib. Isem Marija jfisser imrar. Imma l-imrar kien għal mument wieħed biss. Ftit jiem wara Ġesù q

Inwegħdek li nħobbok u ngħożżok

Image
Ir-relazzjoni tagħna ma’ Kristu hi mxebbħa fl-Iskrittura mal-patt taż-żwieġ. Ġesù jirreferi għall-għaqda pattwali tiegħu mad-dixxipli meta waqqaf l-Ikla, “dan hu demmi tal-patt il-ġdid.”(1) Il-Bibbja ssejjaħ lil Kristu bħala r-raġel tagħna, u lilna bħala l-għarusa tiegħu.(2) Bħalma jsir fil-patt taż-żwieġ, il-Mulej għamlilna wegħdi prezzjużi. “Ara, jien dejjem magħkom, sa tmiem id-dinja… Ma nħallik qatt, u lanqas nitilqek… Iva, jien inħobbok b’imħabba ta’ dejjem: għalhekk jien komplejt inżomm għalik il-fedeltà tiegħi.”(3) Bħallikieku, bħal fir-rit tat-tieġ, Ġesù jwiegħed lilna li nafdaw fih u nħobbuh, “Jiena nieħu lilek bħala marti, fit-tajjeb u fil-ħażin, fl-għana u fil-faqar, fil-mard u fis-saħħa, u nwegħdek li nħobbok u ngħożżok…” Biss Ġesù ma jgħidx, “Sakemm il-mewt tifridna,” anżi minflok jgħid, “Għax il-mewt tiegħi fuq is-salib tgħaqqadna għal dejjem flimkien.” Ħija, oħti, fejn tinsab illum fil-mixja tiegħek? Fit-tajjeb, fil-ħażin, fl-għana, fil-faqar, fis-saħħa, fil-mard? Huma x

Il-Missier ikbar minni

Image
Waqt l-aħħar ċena, il-Mulej Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu, "Tħallux qalbkom tkun iddisturbata, lanqas beżgħana. Smajtu illi jien għidtilkom, ‘Sejjer, u niġi għandkom.’ Kieku ħabbejtuni, kontu tifirħu illi sejjer għand il-Missier, għax il-Missier hu ikbar minni" (Ġwann 14:27-28) Għaliex kien messhom ferħu d-dixxipli meta Ġesù qalilhom li kien sejjer għand il-Missier? Hu stess jgħidilna: kien messhom ferħu għax, qal hu, “Il-Missier akbar minni.” Akbar minnu f'liema sens? Żgur li mhux fin-natura divina, għax qabel kien tahom sinjali mirakolużi u għallimhom li hu daqs Alla; li hu u l-Missier ħaġa waħda. F'liema sens, mela, il-Missier hu akbar minn Ġesù? Il-Missier kien akbar fil-pożizzjoni eżaltata, b’kuntrast mal-pożizzjoni baxxa, umli u servili li kien fiha Ġesù. Infatti f’post ieħor, Ġesù jagħtina eżempju ta’ dan mill-ħajja ta’ kuljum. “Min hu ikbar,” jistaqsi, “min jirreklina mal-mejda jew min iservi?” X’taħseb? Ġesù jafferma li min jirreklina, dak li qiegħed mal-mejd

Il-Bniedem maħluq fix-xbieha t’Alla

Image
1. It-tfal fl-iskejjel huma inkuraġġiti biex jistmaw tajjeb lilhom infushom (self-esteem). Imma fl-istess waqt ineħħulhom minn taħt riġlejhom il-bażi tal-valur ta’ ħajjithom. Jekk l-univers beda b’kumbinazzjoni, jekk il-ħajja hi aċċident kimiku, u jekk il-bniedem hu biss annimal ieħor li evolva bla pjan u mingħajr ebda skop, allura fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja tal-bniedem m’għandha ebda valur dejjiem - tiġi u titlaq u daqshekk. Fl-Iskrittura biss insibu l-perspettiva vera dwar is-sinifikat tal-bniedem. Il-valur tal-ħajja umana u d-dinjità tal-bniedem hi mogħtija lilu minn Alla li ħalqu u sawru fix-xbieha tiegħu. Dakinhar il-Mulej ħalaq il-bniedem, bi xbihat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom, u berikhom u semma isimhom Bniedem meta nħalqu (Ġen. 5:1-2). 2. Xi tfisser il-Bibbja meta tgħid li l-bniedem kien maħluq fix-xbieha t’Alla? F’pajjiżna għandna diversi monumenti u xbihat ta’ personaġġi storiċi. Dawn l-istatwi huma magħmula jixbhu lill-persuni li jirrapreżentaw u huma intenzjonati bi