Posts

Ġesù Jeħles lill-Poplu Tiegħu

Image
Sa minn tfuliti kont u għadni mmeraviljat b’dak li ġara fl-ewwel Milied. L-anġlu qal lil Ġuzeppi biex ma jibżax jieħu lil Marija b’martu għax dak li kien mnissel fiha kien mill-Ispirtu s-Santu. “Hi tiled iben,” qallu, “u int issemmih Ġesù għax hu jeħles il-poplu tiegħu minn dnubiethom.” L-Iben t’Alla – li kien minn dejjem mal-Missier u li bih kien maħluq kollox – sar bniedem, niżel mis-sema u ġie fid-dinja tagħna. Is-Sultan etern libes il-faqar u ġie fostna; it-tfajjel ta’ Betlehem huwa Emmanuel, Alla magħna! Ġesù ġie biex iwettaq missjoni li ħadd ħliefu ma seta’ jwettaq. Hu ġie biex JEĦLES lil poplu tiegħu minn dnubiethom. Għax aħna ksirna l-Liġi t’Alla, aħna ħatja quddiemu, u jistħoqqilna l-kastig u l-għadab tiegħu fl-infern. Imma Ġesù jeħles lill-poplu tiegħu mill-ħtija u mill-ħakma tad-dnub, mill-mewt, u mill-infern, u jħabbibhom m’Alla. Imma għal xi wħud Ġesù ma jiswa xejn għax hu jsalva biss lil dawk li huma tiegħu - hu jeħles lil poplu TIEGĦU, tgħid l-Iskrittura. Għalhekk ta’ mi

Kif jaħsbuha l-Maltin dwar il-mewt?

Image
Nofs il-Maltin jaħsbu li se jmorru l-ġenna wara li jmutu. Dan intwera minn studju riċenti mill-Università ta’ Malta. Tlett kwarti qalu li l-mewt teħlishom mill-uġigħ u s-sofferenza. Għalkemm il-maggoranza jammettu li l-mewt hi naturali u inevitabbli, xorta waħda l-ħsieb tal-mewt jqabbadhom ansjeta, u rari jaħsbu dwarha. Il-Mulej Ġesù jagħmel id-differenza kollha fl-attitudni tagħna lejn l-mewt. Hu ġie, tgħid l-Iskrittura, biex jeħlisna mill-biża’ tal-mewt. Il-Mulej jgħallimna li l-mewt mhix naturali. Il-mewt daħlet minħabba d-dnub, ir-ribelljoni tal-bniedem kontra l-Ħallieq. Jgħallimna wkoll li wara l-mewt fiżika se jkun hemm ġudizzju. Għal xi wħud il-ferħ u l-ħajja eterna; għal oħrajn il-kastig ta’ dejjem fl-infern. Ħadd minna ma ħaqqu l-ġenna, għax ilkoll dnibna kontra Alla. Imma Alla hekk ħabb lid-dinja li ta 'l Ibnu l-waħdieni, biex kull minn jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Is-Sid kapaċi jeħlisna mill-biża’ tal-mewt għax Ġesù rebaħ fuqha. Ġesu qam! Ġesù

Il-Qawsalla

Image
Għajnejn l-artist jaraw is-sbuħija tagħha. Ix-xjentist jispjega kif id-dawl abjad jinfetaq f'seba' lwien. Għalina lkoll, il-qawsalla tissimbolizza l-fedeltà t’Alla; il-Mulej dejjem iżomm kelmtu. Wara d-dulluvju ta’ żmien Noè, Alla għamel din il-wegħda, “Jien nintrabat b’għaqda magħkom… (li ma jkunx) hemm dulluvju ieħor biex jgħarraq l-art… Qegħidt il-qawsalla tiegħi fis-sħab, u dan ikun għelm tal-għaqda bejni u bejn l-art” (Ġenesi 9:8-13). Alla jżomm kelmtu ma’ kulħadd, kemm ma dawk li jħobbuh, kif ukoll ma dawk li ma jridux jafu bih u bil-liġi tiegħu. Għalhekk l-appostlu Pietru jwissi bis-sħiħ lin-nies li jgħixu skont ix-xewqat ħżiena tagħhom. Huma jiddubbitaw il-wegħda tiegħu li għad jerġa’ jiġi biex jagħmel ħaqq minn kulħadd. Huma jinsew li fl-imgħoddi Alla għarraq u qered id-dinja minħabba l-ħażen tal-bniedem. Madankollu l-appostlu jafferma li Alla ma jiddawwarx milli jwettaq il-wegħda tiegħu u jwissina dwar it-telfien tal-ħżiena. (Ara 2 Pietru 3:3-10). Għalhekk meta nħarsu

San Pietru u San Pawl

Image
Il-messaġġ li xandru elfejn sena ilu Pietru u Pawlu għadu relevanti għalina illum. Huma ħabbru l-evanġelju ta’ Kristu li bih nistgħu nkunu rikonċiljati m'Alla u niksbu l-għotja tal-ħajja ta' dejjem. Nagħmlu sew nerġgħu nisimgħuh fil-qawwa u s-safa tiegħu. Illum qed ngħixu f’soċjetà pluralista, kif wara kollox kienu jgħixu huma. X’kien il-messaġġ tagħhom għall-ġnus u għal ħuthom il-Lhud? Kienu jgħidulhom li minkejja r-reliġjonijiet diversi, kulħadd jista’ jilħaq ‘l Alla bil-mezzi tiegħu u jikseb is-salvazzjoni bl-isforzi sinċiera tiegħu? L-Appostlu Pietru stqarr li Ġesù huwa l-Kristu, Bin Alla l-ħaj. Ġesù ma kienx bniedem ordinajru. Ma kienx sempliċiment profeta ieħor. Ġesù huwa uniku. Il-missjoni tiegħu kienet unika. Għal Pietru l-Mulej Ġesù ma kienx wieħed mill-mezzi biex insalvaw. Lanqas ma kien biss l-aħjar mezz ta’ salvazzjoni. Ġesù hu l-uniku Salvatur. “F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandn

Il-Qrar

Image
X’kienet tkun tiswa għalina l-maħfra li l-Mulej Ġesù kiseb b’mewtu kieku l-ġrajja tas-salib baqgħet mistura? Għalhekk, meta deher lid-dixxipli wara l-qawmien, Ġesù afda f’idejhom il-missjoni biex, bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, iwasslu l-ħniena t’Alla lid-dinja. Qalilhom: “Lil min taħfru d-dnubiet, jinħafrulhom, u lil min iżżommuhom, jinżammu” (Ġwanni 20:23). Il-Mulej, li waħdu jista’ jaħfer id-dnub, ta lid-dixxipli l-inkarigu biex jaħfru! Imma kif? X’kien ir-rwol tal-appostli u d-dixxipli f’din il-missjoni? It-tweġiba korretta ma nsibuhiex fl-opinjoni umana jew it-tradizzjoni, imma fil-Kelma t’Alla. L-istess Skrittura li tgħallimna li l-appostli kienu jafħru d-dnubiet, tgħidilna wkoll kif kienu jagħmlu dan. L-evanġelju skont San Luqa wkoll isemmi l-missjoni li Ġesù ħalla f’idejn l-appostli, imma jżid jgħidilna kif kellhom jaħfru. “Hekk hu miktub, u hekk kien jinħtieġ illi Kristu jbati, u li jqum mill-imwiet fit-tielet jum, u li l-indiema u l-maħfra tad-dnubiet tixxandar f’ismu fost

Il-kont tad-dejn

Image
Meta nirċievi l-kont tad-dawl u l-ilma npoġġi bilqegħda, niftaħ l-envelop u nlesti ruħi għas-sorpriża. Meta kont għadni ġuvni l-kont ma kienx jiġini daqshekk għoli. Forsi qed jiġi ogħla minħabba li issa għandi tlett itfal? S’issa t-tfal tgħallmu jużaw is-swiċċ biex jixgħelu id-dawl. Forsi xi darba jiskopru s-sigriet li l-istess swiċċ jista’ jintuża wkoll biex jitfu l-bozza qabel joħorġu mill-kamra. Insomma, sakemm il-kont jibqa’ fuq il-mejda, dak ifisser li għandi d-dejn mal-ARMS. Imma kif appena nħallsu bil-BOV app, naqbad il-karta, nqattagħha u narmiha fil-borża l-griża. Kelli kont ieħor, ħafna aktar iebes minn dan. Mhux miktub fuq karta imma fuq il-kuxjenza. Mhux il-kont ta’ xi servizz li għamilt użu minnu imma ta’ kull ċitazzjoni li qlajt kull darba li ksirt il-liġi tas-sema. Mhux kont li jitħallas bil-karti tal-ewro, imma jitħallas bit-telfien ta’ dejjem fl-infern. Ħsieb tal-biża’! Kemm huma sbieħ, mela, dawn il-kliem ta’ din l-Iskrittura! Isimgħu sewwa. “Alla ħafrilkom it-trasgre

Jekk nitgħolla mill-art

Image
Kmieni filgħodu l-mexxejja Lhud ħadu lil Ġesù quddiem il-gvernatur Ruman. Pilatu ma riedx jindaħal. Infatti qalilhom, “Ħuduh intom infuskom u ġġidukawh skont il-liġi tagħkom.” Effettivament Pilatu tahom il-permess li jagħmlu bih li jridu. Imma l-mexxejja Lhud ma aċċettawx. Qalulu, “Għalina mhux leċitu li noqtlu ’l ħadd.” Il-Lhud iedu joqtluh imma ma ridux joqtluh huma stess; riedu li joqtluhulhom l-awtoritajiet Rumani. Kif kien joqtluh il-Lhud kieku tawh il-piena kapitali huma? Bit-tħaġġir. Infatti kemm-il darba naqraw fil-vanġelu li l-Lhud qabdu l-ġebel biex iħaġġruh. Filwaqt li l-metodu ta’ eżekuzzjoni Ruman kien it-tislib. L-evanġelista jispjegalna s-sinifikat ta’ dan kollu. “Sabiex tkun imwettqa kelmet Ġesù li kien qal, li biha indika b’liema tip ta’ mewt kellu jmut.” (Ġw.18:31-32). Għax Ġesù kien qal li “bħalma Mosè għolla s-serpent fid-deżert, hekk jeħtieġ jitgħolla Bin il-bniedem” (Ġw.3:14); u f’post ieħor, “Jien, jekk nitgħolla mill-art, se niġbed lil kulħadd lejja nnifsi”

It-tazza li tani l-Missier

Image
Pietru ried jiddefendi lil Sidu sabiex ma jarrestawhx. Imma ż-żelu tiegħu kien totalment żbaljat. Infatti Ġesù waqqfu u ċanfru: “Mhux se nixrobha t-tazza li tani l-Missier?” Ikkonsidra l-ewwelnett din il-mistoqsija mill-perspettiva tal-Missier. It-tazza tat-tbatija u s-soffernzi kienet mogħtija lil Kristu minn Alla. Ġesù sejħilha “it-tazza li tani l-Missier.” Il-passjoni u l-mewt ta’ Kristu kienu fil-pjan etern t’Alla. Kien il-Missier li bagħat lil Ibnu sabiex ikun il-ħaruf tas-sagrifiċċju. Bla ma kien jaf, Pietru kien qed jeħodha kontra l-pjan divin tal-fidwa tal-bniedem. It-tieni, mill-perspettiva tal-Iben. Kieku Ġesù rrifjuta t-tazza offruta lilu, kien ikun diżubbidjenti lejn Alla bħalma kien l-ewwel bnedem. Fil-ġnien tal-Għeden, Adam kien jaf il-kmandament t’Alla, u qal le, dineb, u ġab saħta u tant miżerja fuq l-umanità. Fil-ġnien taż-Żebbuġ, Ġesù qal iva lill-Missier, avolju l-ubbidjenza tiegħu kienet tfisser tant tbatija għalih, u kiseb ir-rikonċiljazzjoni u l-fidwa. It-tielet,

Fejn insib il-mistrieħ?

Image
It-taqlib u l-inċertezzi tal-ħajja jnisslu fina biża’ u ansjetà. Nixtiequ kieku nisguraw il-futur tagħna. Imma kif? M’hemm xejn ta’ din id-dinja li jibqa’. Kollox jiqdiem, jinsteraq, jinkiser u jitmermer. Anke dak li jirnexxielek żżomm sal-aħħar, fl-aħħar ikollok tħallih warajk. Il-bnedmin sikwit jiddiżappunatawk, u dawk li jħobbuk fedelement, xi darba jew oħra jitilquk jew titlaqhom int. Dan nafuh sew, imma ħafna minna jagħżlu li jinjoraw ir-realtà kiefra, u jgħixu bħallikieku kollox se jibqa’ għal dejjem. Illum jew għada din l-illużjon tinfaqa’ bħal bużżieqa. Fejn, mela, nista’ nsib mistrieħ f’din id-dinja mgerfxa? Fuq min xe nserraħ it-tama għall-ġejjieni? Fejn se nqiegħed riġlejja fis-sod biex ma niżlokx? Min se jeħlisni mill-frugħa u mill-ħtija? U fejn se nsib kenn fil-maltemp? Hemm tweġiba waħda sodisfaċenti. Alla!    F'Alla biss il-mistrieħ ta' ruħi,    għax mingħandu tiġini t-tama.    Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi,    hu l-kenn tiegħi; xejn ma jċaqlaqni.

Missjoni Impossibbli

Image
Kulma bassar Ġesù li kellu jiġrilu seħħ preċiżament kif kien qal (Mattew 20:18-19). ‘Ara, aħna telgħin Ġerusalemm,’ u hekk għamlu. ‘Bin il-bniedem jingħata f’idejn il-qassisin il-kbar u l-iskribi,’ u hekk ġara. ‘Jikkundannawh għall-mewt,’ u hekk għamlulu. ‘Jagħtuh lill-Ġentili biex jiddieħku bih, u jsawtuh, u jsallbuh,’ u hekk ġralu. Fuq kollox, Ġesù qal, ‘U fit-tielet jum iqum.’ L-għedewwa tiegħu kien jafu b’din il-profezija. Għalhekk wara d-difna l-qassisin il-kbar u l-Fariżej marru għand Pilatu u qalulu, ‘Sinjur, aħna niftakru li dak il-qarrieq qal, meta kien għadu ħaj, ‘Wara tlitt ijiem inqum.’ Ordna mela li l-qabar ikun imħares sat-tielet jum li ma jiġux id-dixxipli tiegħu bil-lejl u jisirquh’ (Mattew 27:63-64). Huma kienu jafu sew jekk Ġesù kienx qarrieq jew le. Qatt ma qabduh fl-iċken gidba, u meta arrestawh kellhom itellgħu xhud giddieba kontrih għax ma sabu xejn ma xiex iqabbdu diffrejhom. Ma kinux kuntenti li sallbu lil Ġesù, issa riedu jiżguraw li l-katavru tiegħu jibqa’ fil