Posts

Il-bieraħ, illum u għada

Image
Is-sena għaddiet u bdiet sena ġdida. Ejja nagħtu titwila lura u oħra ’l quddiem lejn l-akbar żewġ avvenimenti fl-istorja tad-dinja. Waħda ġrat diġà; l-oħra għad trid isseħħ. Il-ġrajja tal-passat hi l-ewwel avvent ta’ Kristu. Fil-vanġelu ta’ Ġwanni, Ġesù sikwit jirreferi għall-miġja tiegħu fid-dinja. 
(1) Ifissrilna x’kienet il-missjoni tiegħu: “Jien inżilt mis-sema,” qal Ġesù, “mhux sabiex nagħmel ir-rieda tiegħi, iżda r-rieda ta’ min bagħatni” (6:38). Ġie biex iwettaq il-missjoni fdata lilu minn Missieru. (2) U x’kien l-iskop li ġie għalih? Ġesù jgħidilna: “Jien ġejt sabiex ikollhom il-ħajja, u jkollhom bl-abbondanza” (10:10). (3) U kif kiseb il-ħajja bil-kotra għad-dixxipli tiegħu? Darba, meta kien qed joqrob lejn is-salib, Ġesù stqarr: “Issa ruħi mħawda, u x’naqbad ngħid? ‘Missier, salvani minn dis-siegħa’? Iżda minħabba f’hekk ġejt, għal dis-siegħa.” Ġesù ġie biex imut, għax kif spjega hu stess, “Jekk il-ħabba tal-qamħ li taqa’ fl-art ma tmutx, hi tibqa’ waħidha; imma jekk tmu

Jikteb b'subgħajh fl-art

Image
Kaxkruha quddiem Ġesù lil din il-povra mara maqbuda f’adulterju. Umiljawha, rexgħuha. Ġabuha ċorma skribi u fariżej, qaddisin foloz, ipokriti. Ħsiebhom ma kienx li jonorow il-liġi t’Alla, imma li jonsbu lil Ġesù. “Mosè kmandana nħaġġruhom lill-aduleri,” qalulu, “int, mela, xi tgħid?” Xtaquh kieku jikkontradixxi lil Mosè sabiex ikollhom fuq xiex jixluh. Ġesù tbaxxa mal-art, u beda jħarbex b’subgħajh fit-trab. Baqgħu jinsistu għal tweġiba. Ġesù qam bil-wieqfa u qalilhom, “Min fostkom hu bla dnub, ħa jkun l-ewwel wieħed li jixtħilha ġebla.” Reġa’ tbaxxa. Ftit wara ħares ’il fuq. Kien għad hemm biss il-mara. L-oħrajn sparixxew. Kollha bewġu ’l hemm, ibda mix-xjuħ fosthom. “Mara, fejn huma?’ qalilha Ġesù, “Ħadd ma kkundannak?” “Ħadd, Sinjur,” wiġbitu. U Ġesù, bi ħniena kbira, qaliha, “Lanqas jien ma nikkundannak; mur, u minn issa ’l quddiem tidnibx iżjed.” Ġesù ħelisha mill-passat maħmuġ u taha futur nadif. Il-fariżej u l-mara, it-tnejn ġew quddiem Ġesù; it-tnejn kienu akkużati fil-kuxjenz

Ħajja bis-sens

Image
Ifirħu ma’ min jifraħ, tgħidilna l-Iskrittura, u ibku ma’ min jibki. Mhux l-ewwel darba li jkolli nagħmel it-tnejn fl-istess jum. Issa nifraħ mal-ġenituri fit-twelid tal-ewwel tarbija tagħhom, u ftit wara nibki ma’ ġenituri oħrajn għat-telfa tat-tifel jew tifla tagħhom. Tgħallimt mill-esperjenza nifraħ u nibki fl-istess jum. Il-ħajja hi taħlita tat-tnejn, is-sabih u l-ikraħ, ta’ żfin u luttu, ta’ ħelu u morr. Ma nistgħux nistennew sakemm kollox ikun perfett qabel nitbissmu. Ikun kollu għalxejn, għax f’din id-dinja qatt mhu se jkun ‘kollox’ tajjeb. Mill-banda l-oħra, fl-għawġ u t-tbatija m’għandniex naqtgħu qalbna, għax anke fis-siegħa l-aktar mudlana, ifiġġ raġġ ta’ dawl. Aħseb fuq Ġesù. X’qawwih waqt il-passjoni? L-Iskrittura tgħidilna li kien minħabba l-ferħ imqiegħed quddiemu li Ġesu sofra s-salib. Il-ferħ ma kienx il-bogħod anke fl-agunija! Hekk hi l-ħajja. Bħal Ġob jeħtieġ nitgħallmu nilqgħu minn idejn il-Mulej sew it-tajjeb kif ukoll il-ħażin. Mhux faċli, imma żgur mhux imposs

Il-ħajja fraġli u prezzjuża

Image
Meta kellu ħames snin, it-tifel staqsiena darbtejn dwar il-mewt. Lili staqsieni jekk it-tfal imorrux għand Ġesù, jiġifieri jekk imutux. Mingħand ommu ried ikun jaf x'isir minnu u minn ħutu jekk aħna, il-ġenituri, immorru għand Ġesù. John sar konxju tal-mortalità. Ħafna nies jinjoraw din ir-realtà; jgħixu bħallikieku se jibqgħu hawn għal dejjem. Mhux aħjar inkunu onesti? Is-snin jitgerbu u jgħaddu bħal żiffa riħ. Għalhekk għandna nitolbu, fi kliem is-Salmista, "għallimna ngħoddu l-jiem ta’ ħajjitna." Għallimna Mulej napprezzew kull ġurnata li jogħġbok issellifna. Illum huwa l-mument – għada jista' jkun tard wisq – li ngawdu u nħobbu lill-għeżież tagħna, u li nagħmlu l-ġid. Il-ħajja hi tant fraġli, sabiħa u prezzjuża! Dan mhux kollox. Il-Mulej Ġesù Kristu jagħtina perspettiva eterna. Meta kien qed jersaq lejn tmiem il-vjaġġ tiegħu, l-appostlu Pawlu ħares ’il quddiem b’antiċipazzjoni ta’ ħajja isbaħ. Kien jixtieq jitlaq u jkun ma’ Kristu, li hu wisq aħjar. Din hi t-tama

L-Indulġenzi

Image
Il-bejgħ tal-indulġenzi qanqal il-patri Agostinjan, Luteru, sabiex fit-31 ta’ Ottubru 1517, iwaħħal mal-bieb tal-knisja f’Wittenberg id-dokument imsejjaħ Il-95 Teżi. Ma felaħx jara lil niesu jkunu misruqa minn ġidhom u mqarrqin b’tama falza ta’ salvazzjoni. Kien il-bidu tar-Riforma Protestanta. Għad hemm bżonnha din il-protesta? Il-knisja Kattolika biddlet id-dottrina tagħha? Jiddsipjaċini ngħid li le; il-Knisja Kattolika għadha tgħallem illum bħalma kienet tgħallem fis-seklu sittax li l-bniedem jikseb il-maħfra ta’ dnubietu permezz ta’ Kristu u permezz tal-mertu tal-opri tajba tiegħu u bil-merti tal-qaddisin. L-Iskrittura tgħallem mod ieħor. L-Insara huma "salvati bil-grazzja permezz tal-fidi, u dan mhux minnkom infuskom, mhux mill-opri biex ħadd ma jiftaħar... mhux bl-opri tajba li konna għamilna, iżda skont il-ħniena tiegħu salvana’ (Efesin 2:8,9; Titu 3:5). Il-bniedem la jsalva lilu nnifsu bl-opri, wisq anqas jibqagħlu xi mertu "extra" biex isalva lil ħaddieħor. R

Ħolqien Ġdid

Image
Jekk inti Kristjan ġenwin, l-Iskrittura tgħid li inti “fi Kristu.” "Għalhekk, jekk xi ħadd hu fi Kristu, hu ħolqien ġdid; il-ħwejjeġ qodma għaddew; ara, saru ġodda" (2 Korintin 5:14). Mhux dejjem kont fih; kien hemm żmien meta kont mingħajr Kristu. Imma meta sejjaħlek bl-evanġelju, Alla daħħlek fi Kristu u għaqqdek miegħu. Dakinhar int sirt ħolqien ġdida! “Il-ħwejjeġ qodma għaddew; ara, saru ġodda.” Il-qalb ġeblija ta’ qabel tneħħietlek; issa għandek qalb ġdida. Qabel kont mejjet fi dnubietek; issa fi Kristu għandek ħajja ġdida. Qabel kont għadu t’Alla; issa rikonċiljat bid-demm tas-salib. Qabel kont bogħod minn Alla; issa qrib tiegħu. Qabel kont barrani; issa ta’ ġewwa, int it-tifel jew it-tifla addotta tiegħu. Qabel kont bla tama; issa għandek tama li saħanistra l-ġisem mortali tiegħek għad jitqajjem glorjuż fl-aħħar jum. Qabel il-Bibbja kienet ktieb magħluq; illum titgħaxxaq bit-tagħlim tal-Iskrittura. Qabel kont tfittex il-ħażen; issa tistkerrħu u tindem minnu. Qabel ir-r

Il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi

Image
Il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi, kienu jgħidu missirijietna. Din is-silta mill-Vanġelu ta’ San Mark turina kif Alla kapaċi jħarbat il-pjanijiet ta’ nies ħżiena u jdawwarhom għall-glorja tiegħu. 'Wara jumejn kienet il-festa tal-għid u tal-ażżmi, u l-qassisin il-kbar u l-iskribi bdew ifittxu kif jaqbduh bil-qerq u joqtluh. Imma qalu, “Mhux nhar ta’ festa, li ma jkunx hemm xi rewwixta tal-poplu”' (Mark 14:1-2). L-għedewwa ta’ Ġesù kellhom il-ħsieb li jonsbuh u jeħilsu minnu baxx baxx. Għalhekk iddeċidew li jħallu l-festi jgħaddu, u mbagħad iwettqu l-pjan malizzjuż tagħhom wara li l-pelleġġrini jkunu rritornaw lejn darhom. Imma fil-providenza tiegħu, Alla qalbilhom kollox. It-tradiment ta’ Ġesù seħħ qabel ma’ ħasbu l-qassisin il-kbar. Il-mewt ta’ Sidna seħħet f’dak il-jum meta Ġerusalemm kienet iffollata bin-nies, u l-festa tal-Għid kienet fl-aqwa tagħha. Għax Alla ried li is-simboliżmu tal-ħaruf tal-Għid iseħħ fis-sagrifiċċju ta’ Ibnu, il-Ħaruf t’Alla, għall-fidwa tagħna.

Facebook

Image
Bħal kull biċċa għodda oħra, facebook jista’ jintuża tajjeb jew ħażin, għall-ġid jew għad-deni. Pubbliku Jeħtieġ inżommu f’moħħna li facebook huwa forum pubbliku. Dak li tikteb u tixxerja jista' jarah kulħadd. Ċerta informazzjoni u ritratti huma privati jew jappartjenu għall-familja jew grupp limitat. Għaliex għandek turi ritratt ta’ tfal kważi għarwenin ma’ Malta kollha - fejn hu r-rispett għal uliedek? Għalfejn għandek tgħid lil kulħadd li qegħdin fuq btala, u allura tinforma l-ħallelin li fid-dar m’hemm ħadd? Xi dritt għandek ixxandar informazzjoni fuq persuni oħra mingħajr il-permess tagħhom? Informazzjoni Nużaw facebook sewwa jekk bih naqsmu informazzjoni utli u ta’ għajnuna għall-ħaddieħor. Mhux frugħat u frivolità. Mhux malizzja jew tqasqis fuq in-nies. Mhux għall-ftaħir u għall-‘likes’. Personalment nuża facebook l-aktar biex nagħti informazzjoni dwar is-saħħa tat-tfal u biex naqsam kelma tajba mill-evanġelju. Dipendenza Facebook jaf ikun ‘addictive’ - jorbtok, isir v

l-Awtorità Rjali ta' Kristu

Image
Fuq it-tebut tar-reġina Eliżabetta II poġġew tlett simboli tas-setgħa rjali – il-kuruna, ix-xettru u l-isfera. L-isfera - globu tad-deheb b’salib fuqu - jissimboliżża s-setgħa sovrana ta’ Kristu; l-awtorità tar-reġina kienet mogħtija lilha minn Kristu. Il-mexxejja tagħna messhom iżommu f’moħħhom li huma sudditi tar-Rè tar-rejiet sabiex imexxu b'ġustizzja u ħniena. Minn naħa tagħna, ma ninsewx li s-setgħat huma mwaqqfin minn Alla, u aħna għandna d-dmir li nkunu suġġetti għalihom u nonorawhom. Elizabetta II kellha l-itwal renju fl-istorja Brittanika. Il-kuruna, ix-xettra u l-isfera kienu mogħtija lilha fil-koronazzjoni, fl-1953. Imma wasal il-mument li dawn is-simboli kienu meħudin mingħandha – att li jissimboliżża tmiem ir-renju tagħha. Ta’ din id-dinja kollox jiġi fi tmiemu. Mhux l-istess nistgħu ngħidu għar-renju ta’ Kristu. Is-saltna tiegħu hi eterna. Bħalma qal l-anġlu lil Marija, “Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta’ missieru David, u jsaltan għal dejjem fuq id-dar ta’ Ġakobb, u g

L-iskop ta' ħajjitna

Image
X’inhu l-iskop ta’ ħajjitna? Imħabbtin u aljenati b’ħafna ħwejjeġ, qajla nieqfu nirriflettu fuq din il-mistoqsija ewlenija. Jew forsi nibżgħu naħsbu fuqha bis-serjetà — x'valur jista' jkollha l-ħajja jekk hi biss vjaġġ qasir li jintemm fil-qabar? Xi ħaġa fina tirribella kontra prospett bħal dan. F’qalbna hemm il-ħsieb tal-eternità. Ninġibdu lejn s-sabiħ u jogħġobna t-tajjeb, u nixtiequ nibqgħu ngawduhom għal dejjem. Ruħna tixxennaq għall-imħabba, u ma tixba’ qatt minnha. Imma kif nistgħu nkunu nafu fiż-żgur? Forsi qed inħallu x-xewqat psikoloġiċi tagħna jqarrqu bina billi nivvintaw ħrejjef reliġjużi sbieħ biex nissodisfaw l-aspirazzjonijiet tagħna? Għalina li nafdaw fil-Mulej Ġesù, it-tweġiba mhix ‘l bogħod. Ġesù qal, “Jien hu t-Triq.” Din hi l-missjoni tiegħu: li jwassalna għad-destin li għalih konna maħluqin. Qalilna ċar x’inhu dan l-iskop. “Jiena t-triq, u s-sewwa, u l-ħajja: ħadd ma jiġi għand il-Missier, ħlief bija.” Li mmorru għand il-Missier - dan hu l-iskop tagħ