Posts

Inwegħdek li nħobbok u ngħożżok

Image
Ir-relazzjoni tagħna ma’ Kristu hi mxebbħa fl-Iskrittura mal-patt taż-żwieġ. Ġesù jirreferi għall-għaqda pattwali tiegħu mad-dixxipli meta waqqaf l-Ikla, “dan hu demmi tal-patt il-ġdid.”(1) Il-Bibbja ssejjaħ lil Kristu bħala r-raġel tagħna, u lilna bħala l-għarusa tiegħu.(2) Bħalma jsir fil-patt taż-żwieġ, il-Mulej għamlilna wegħdi prezzjużi. “Ara, jien dejjem magħkom, sa tmiem id-dinja… Ma nħallik qatt, u lanqas nitilqek… Iva, jien inħobbok b’imħabba ta’ dejjem: għalhekk jien komplejt inżomm għalik il-fedeltà tiegħi.”(3) Bħallikieku, bħal fir-rit tat-tieġ, Ġesù jwiegħed lilna li nafdaw fih u nħobbuh, “Jiena nieħu lilek bħala marti, fit-tajjeb u fil-ħażin, fl-għana u fil-faqar, fil-mard u fis-saħħa, u nwegħdek li nħobbok u ngħożżok…” Biss Ġesù ma jgħidx, “Sakemm il-mewt tifridna,” anżi minflok jgħid, “Għax il-mewt tiegħi fuq is-salib tgħaqqadna għal dejjem flimkien.” Ħija, oħti, fejn tinsab illum fil-mixja tiegħek? Fit-tajjeb, fil-ħażin, fl-għana, fil-faqar, fis-saħħa, fil-mard? Huma x

Il-Missier Ikbar Minni

Image
Waqt l-aħħar ċena, il-Mulej Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu, "Tħallux qalbkom tkun iddisturbata, lanqas beżgħana. Smajtu illi jien għidtilkom, ‘Sejjer, u niġi għandkom.’ Kieku ħabbejtuni, kontu tifirħu illi sejjer għand il-Missier, għax il-Missier hu ikbar minni" (Ġwann 14:27-28) Għaliex kien messhom ferħu d-dixxipli meta Ġesù qalilhom li kien sejjer għand il-Missier? Hu stess jgħidilna: kien messhom ferħu għax, qal hu, “Il-Missier akbar minni.” Akbar minnu f'liema sens? Żgur li mhux fin-natura divina, għax qabel kien tahom sinjali mirakolużi u għallimhom li hu daqs Alla; li hu u l-Missier ħaġa waħda. F'liema sens, mela, il-Missier hu akbar minn Ġesù? Il-Missier kien akbar fil-pożizzjoni eżaltata, b’kuntrast mal-pożizzjoni baxxa, umli u servili li kien fiha Ġesù. Infatti f’post ieħor, Ġesù jagħtina eżempju ta’ dan mill-ħajja ta’ kuljum. “Min hu ikbar,” jistaqsi, “min jirreklina mal-mejda jew min iservi?” X’taħseb? Ġesù jafferma li min jirreklina, dak li qiegħed mal-mejd

Il-Bniedem maħluq fix-xbieha t’Alla

Image
1. It-tfal fl-iskejjel huma inkuraġġiti biex jistmaw tajjeb lilhom infushom (self-esteem). Imma fl-istess waqt ineħħulhom minn taħt riġlejhom il-bażi tal-valur ta’ ħajjithom. Jekk l-univers beda b’kumbinazzjoni, jekk il-ħajja hi aċċident kimiku, u jekk il-bniedem hu biss annimal ieħor li evolva bla pjan u mingħajr ebda skop, allura fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja tal-bniedem m’għandha ebda valur dejjiem - tiġi u titlaq u daqshekk. Fl-Iskrittura biss insibu l-perspettiva vera dwar is-sinifikat tal-bniedem. Il-valur tal-ħajja umana u d-dinjità tal-bniedem hi mogħtija lilu minn Alla li ħalqu u sawru fix-xbieha tiegħu. Dakinhar il-Mulej ħalaq il-bniedem, bi xbihat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom, u berikhom u semma isimhom Bniedem meta nħalqu (Ġen. 5:1-2). 2. Xi tfisser il-Bibbja meta tgħid li l-bniedem kien maħluq fix-xbieha t’Alla? F’pajjiżna għandna diversi monumenti u xbihat ta’ personaġġi storiċi. Dawn l-istatwi huma magħmula jixbhu lill-persuni li jirrapreżentaw u huma intenzjonati bi

Wiċċ imb wiċċ ma’ Kristu

Image
Kien hemm żmien meta Sawl ta’ Tarsu kien jittama li jsalva ruħu bil-ħila u l-għemejjel tiegħu. Kien Lhudi devot u fiduċjuż li Alla jqisu ġust u tajjeb għax obda l-liġi. Hu kiteb hekk dwar l-attitudni tiegħu qabel iltaqa' ma' Kristu: “Jekk hemm xi ħadd li għandu għax iqiegħed it-tama tiegħu fil-ġisem, jiena għandi aktar minnu: ta' tmint ijiem għamluli ċ-ċirkonċiżjoni, twelidt fil-poplu ta' Iżrael, mit-tribù ta' Benjamin, Lhudi mil-Lhud, Fariżew fl-osservanza tal-Liġi; biż-żelu li kelli, ippersegwitajt il-Knisja; għal dik li hi ġustizzja tal-Liġi, ħadd ma sata' jgħid xejn fija” (Filippin 3:4-6). Aħna li twelidna f’pajjiż Nisrani u f’familja Nisranija nistgħu nitkellmu bħalu. Aħna wkoll trabbejna f’ambjent reliġjuż u konna mgħallmin nobdu l-liġi t’Alla. M’hemmx xi ngħidu: hi ħaġa tajba tobdi 'l Alla, imma kemm nistgħu nserrħu fuq din l-ubbidjenza biex fl-aħħar nett Alla jiġġustifikana (iqisna bħala ġusti) u jdaħħalna l-Ġenna? Telf u Qligħ Meta ltaqa’ wiċċ imb

Il-bieraħ, illum u għada

Image
Is-sena għaddiet u bdiet sena ġdida. Ejja nagħtu titwila lura u oħra ’l quddiem lejn l-akbar żewġ avvenimenti fl-istorja tad-dinja. Waħda ġrat diġà; l-oħra għad trid isseħħ. Il-ġrajja tal-passat hi l-ewwel avvent ta’ Kristu. Fil-vanġelu ta’ Ġwanni, Ġesù sikwit jirreferi għall-miġja tiegħu fid-dinja. 
(1) Ifissrilna x’kienet il-missjoni tiegħu: “Jien inżilt mis-sema,” qal Ġesù, “mhux sabiex nagħmel ir-rieda tiegħi, iżda r-rieda ta’ min bagħatni” (6:38). Ġie biex iwettaq il-missjoni fdata lilu minn Missieru. (2) U x’kien l-iskop li ġie għalih? Ġesù jgħidilna: “Jien ġejt sabiex ikollhom il-ħajja, u jkollhom bl-abbondanza” (10:10). (3) U kif kiseb il-ħajja bil-kotra għad-dixxipli tiegħu? Darba, meta kien qed joqrob lejn is-salib, Ġesù stqarr: “Issa ruħi mħawda, u x’naqbad ngħid? ‘Missier, salvani minn dis-siegħa’? Iżda minħabba f’hekk ġejt, għal dis-siegħa.” Ġesù ġie biex imut, għax kif spjega hu stess, “Jekk il-ħabba tal-qamħ li taqa’ fl-art ma tmutx, hi tibqa’ waħidha; imma jekk tmu

Jikteb b'subgħajh fl-art

Image
Kaxkruha quddiem Ġesù lil din il-povra mara maqbuda f’adulterju. Umiljawha, rexgħuha. Ġabuha ċorma skribi u fariżej, qaddisin foloz, ipokriti. Ħsiebhom ma kienx li jonorow il-liġi t’Alla, imma li jonsbu lil Ġesù. “Mosè kmandana nħaġġruhom lill-aduleri,” qalulu, “int, mela, xi tgħid?” Xtaquh kieku jikkontradixxi lil Mosè sabiex ikollhom fuq xiex jixluh. Ġesù tbaxxa mal-art, u beda jħarbex b’subgħajh fit-trab. Baqgħu jinsistu għal tweġiba. Ġesù qam bil-wieqfa u qalilhom, “Min fostkom hu bla dnub, ħa jkun l-ewwel wieħed li jixtħilha ġebla.” Reġa’ tbaxxa. Ftit wara ħares ’il fuq. Kien għad hemm biss il-mara. L-oħrajn sparixxew. Kollha bewġu ’l hemm, ibda mix-xjuħ fosthom. “Mara, fejn huma?’ qalilha Ġesù, “Ħadd ma kkundannak?” “Ħadd, Sinjur,” wiġbitu. U Ġesù, bi ħniena kbira, qaliha, “Lanqas jien ma nikkundannak; mur, u minn issa ’l quddiem tidnibx iżjed.” Ġesù ħelisha mill-passat maħmuġ u taha futur nadif. Il-fariżej u l-mara, it-tnejn ġew quddiem Ġesù; it-tnejn kienu akkużati fil-kuxjenz

Ħajja bis-sens

Image
Ifirħu ma’ min jifraħ, tgħidilna l-Iskrittura, u ibku ma’ min jibki. Mhux l-ewwel darba li jkolli nagħmel it-tnejn fl-istess jum. Issa nifraħ mal-ġenituri fit-twelid tal-ewwel tarbija tagħhom, u ftit wara nibki ma’ ġenituri oħrajn għat-telfa tat-tifel jew tifla tagħhom. Tgħallimt mill-esperjenza nifraħ u nibki fl-istess jum. Il-ħajja hi taħlita tat-tnejn, is-sabih u l-ikraħ, ta’ żfin u luttu, ta’ ħelu u morr. Ma nistgħux nistennew sakemm kollox ikun perfett qabel nitbissmu. Ikun kollu għalxejn, għax f’din id-dinja qatt mhu se jkun ‘kollox’ tajjeb. Mill-banda l-oħra, fl-għawġ u t-tbatija m’għandniex naqtgħu qalbna, għax anke fis-siegħa l-aktar mudlana, ifiġġ raġġ ta’ dawl. Aħseb fuq Ġesù. X’qawwih waqt il-passjoni? L-Iskrittura tgħidilna li kien minħabba l-ferħ imqiegħed quddiemu li Ġesu sofra s-salib. Il-ferħ ma kienx il-bogħod anke fl-agunija! Hekk hi l-ħajja. Bħal Ġob jeħtieġ nitgħallmu nilqgħu minn idejn il-Mulej sew it-tajjeb kif ukoll il-ħażin. Mhux faċli, imma żgur mhux imposs

Il-ħajja fraġli u prezzjuża

Image
Meta kellu ħames snin, it-tifel staqsiena darbtejn dwar il-mewt. Lili staqsieni jekk it-tfal imorrux għand Ġesù, jiġifieri jekk imutux. Mingħand ommu ried ikun jaf x'isir minnu u minn ħutu jekk aħna, il-ġenituri, immorru għand Ġesù. John sar konxju tal-mortalità. Ħafna nies jinjoraw din ir-realtà; jgħixu bħallikieku se jibqgħu hawn għal dejjem. Mhux aħjar inkunu onesti? Is-snin jgerbu u jgħaddu bħal żiffa riħ. Għalhekk għandna nitolbu, fi kliem is-Salmista, "għallimna ngħoddu l-jiem ta’ ħajjitna." Għallimna Mulej napprezzew kull ġurnata li jogħġbok issellifna. Illum huwa l-mument – għada jista' jkun tard wisq – li ngawdu u nħobbu lill-għeżież tagħna, u li nagħmlu l-ġid. Il-ħajja hi tant fraġli, sabiħa u prezzjuża! Dan mhux kollox. Il-Mulej Ġesù Kristu jagħtina perspettiva eterna. Meta kien qed jersaq lejn tmiem il-vjaġġ tiegħu, l-appostlu Pawlu ħares ’il quddiem b’antiċipazzjoni ta’ ħajja isbaħ. Kien jixtieq jitlaq u jkun ma’ Kristu, li hu wisq aħjar. Din hi t-tama ta

L-Indulġenzi

Image
Il-bejgħ tal-indulġenzi qanqal il-patri Agostinjan, Luteru, sabiex fit-31 ta’ Ottubru 1517, iwaħħal mal-bieb tal-knisja f’Wittenberg id-dokument imsejjaħ Il-95 Teżi. Ma felaħx jara lil niesu jkunu misruqa minn ġidhom u mqarrqin b’tama falza ta’ salvazzjoni. Kien il-bidu tar-Riforma Protestanta. Għad hemm bżonnha din il-protesta? Il-knisja Kattolika biddlet id-dottrina tagħha? Jiddsipjaċini ngħid li le; il-Knisja Kattolika għadha tgħallem illum bħalma kienet tgħallem fis-seklu sittax li l-bniedem jikseb il-maħfra ta’ dnubietu permezz ta’ Kristu u permezz tal-mertu tal-opri tajba tiegħu u bil-merti tal-qaddisin. L-Iskrittura tgħallem mod ieħor. L-Insara huma "salvati bil-grazzja permezz tal-fidi, u dan mhux minnkom infuskom, mhux mill-opri biex ħadd ma jiftaħar... mhux bl-opri tajba li konna għamilna, iżda skont il-ħniena tiegħu salvana’ (Efesin 2:8,9; Titu 3:5). Il-bniedem la jsalva lilu nnifsu bl-opri, wisq anqas jibqagħlu xi mertu "extra" biex isalva lil ħaddieħor. R

Ħolqien Ġdid

Image
Jekk inti Kristjan ġenwin, l-Iskrittura tgħid li inti “fi Kristu.” "Għalhekk, jekk xi ħadd hu fi Kristu, hu ħolqien ġdid; il-ħwejjeġ qodma għaddew; ara, saru ġodda" (2 Korintin 5:14). Mhux dejjem kont fih; kien hemm żmien meta kont mingħajr Kristu. Imma meta sejjaħlek bl-evanġelju, Alla daħħlek fi Kristu u għaqqdek miegħu. Dakinhar int sirt ħolqien ġdida! “Il-ħwejjeġ qodma għaddew; ara, saru ġodda.” Il-qalb ġeblija ta’ qabel tneħħietlek; issa għandek qalb ġdida. Qabel kont mejjet fi dnubietek; issa fi Kristu għandek ħajja ġdida. Qabel kont għadu t’Alla; issa rikonċiljat bid-demm tas-salib. Qabel kont bogħod minn Alla; issa qrib tiegħu. Qabel kont barrani; issa ta’ ġewwa, int it-tifel jew it-tifla addotta tiegħu. Qabel kont bla tama; issa għandek tama li saħanistra l-ġisem mortali tiegħek għad jitqajjem glorjuż fl-aħħar jum. Qabel il-Bibbja kienet ktieb magħluq; illum titgħaxxaq bit-tagħlim tal-Iskrittura. Qabel kont tfittex il-ħażen; issa tistkerrħu u tindem minnu. Qabel ir-r