Posts

Ma ninsik qatt

Image
Snin ilu kont tlajt Għawdex biex norqod id-dar m’ommi peress li missieri kien iddaħħal l-isptar. Minħabba x-xjuħija u l-mard, ommi kellha bżonn li xi ħadd ikun magħha. Ma kinitx għadha timxi jew tqum mis-sodda weħidha, u kellha bżonn l-għajnuna anke biex tiekol. Bilkemm kienet għadha titkellem u l-memorja tagħha kient marret lura. L-għada filgħodu qomt kmieni biex niġi lura Malta għax-xogħol. Intbaħt li ommi kienet qegħdha tipprova tqum mis-sodda avolja ma setgħetx. "Ma,” għidtilha, “għaliex ma tibqax ftit ieħor fis-sodda? Għadu lanqas sebaħ.” Weġbitni b’vuċi kiebja imma b’determinazzjoni sħiħa, “Biex nagħmillek il-kafè.” Qabżitli demgħa. Ommi nsiet id-diżabilità tagħha imma lili ma nsitnix. Ir-rieda li tibqa’ tieħu ħsiebi kienet għadha sħiħa bħal qabel. Nirringrazzja 'l Alla għal ommi għax fiha nara riflessjoni tal-imħabba tiegħu għalina. Fl-Iskrittura Alla jqabbel il-fedeltà tiegħu mad-dedikazzjoni tal-omm lejn uliedha. "Tista’ mara tinsa t-tarbija tagħha, u ma tħennx g

Minn fomm it-tfal

Image
Waqt il-laqgħa tat-talb fil-knisja, Zac, tfajjel ta' 4 snin, talab: 'Biex Ġesù jibqa’ ħaj, u biex is-suldati ma jaqbduhx.' Tbissimna. X’kien għaddej minn moħħu? Għaliex kien qed jinkwieta li Ġesù seta’ jerġa’ jmut? Konna għadna kemm għaddejna l-festi tal-Għid; fil-Ġimgħa l-Kbira sema’ kif is-suldati arrestaw u sallbu lil Ġesù, imbagħad fl-Għid sema’ li Ġesù qam mill-mewt. Nimmaġina li ħaseb bejnu u bejn ruħu, ‘Nispera li ma jerġax jiġrilu l-istess!’ Zac m’għamilx distinzzjoni bejn it-tifkira fil-festi ta’ dawn il-ġrajjiet u r-realtà tal-avvenimenti storiċi li seħħew elfejn sena ilu. Imma Zac m’għandux għalfejn jinkwieta dwar Ġesù. Ankè meta kien fid-dinja u qabduh, kien Ġesù li reħa lilu nnifsu f’idejn il-ħżiena. 'Minħabba f’hekk il-Missier iħobbni, għax jien nagħti ħajti, sabiex nerġa’ neħodha. Ħadd ma ħadha mingħandi, iżda jien nagħtiha minni nnifsi' (Ġwanni 10:17-18). Kien jeħtieġ li jmut. Għalhekk ġie fid-dinja. Ġie sabiex jagħti ħajtu b’fidwa għal ħafna. I

Id-dehra fiżika ta' Ġesù

Image
Ġesù, li minn dejjem kien ‘jeżisti fis-sura t’Alla,’ fil-milja taż-żmien ‘ħa s-sura ta’ lsir u sar fix-xebh tal-bnedmin.’ Kien fis-sura t’Alla għax hu tasssew Alla; sar fix-xebh tal-bnedmin għax sar ukoll tassew bniedem. Forsi tiġina l-kurżita kif kien jidher Ġesù bħala bniedem fil-bixra ta’ wiċċu, il-kulur t’għajnejh u l-istatura tiegħu. Fl-Iskrittura m’għandhiex deskrizzjoni tad-dehra fiżika ta’ Ġesù għajr għal ħjiel fil-profeta Isaija. Ix-xbihat ta’ Ġesù huma frott l-immaġinazzjoni tal-artisti li għamluhom. Ngħidu aħna, ipinġuh b’xagħru twil avolju l-Iskrittura tgħid li huwa diżunur u għajb li raġel iżomm xagħru twil (ara 1 Korintin 11:14). Ix-xbihat ta’ Ġesù jagħtuna impressjoni giddieba tiegħu. Mhux mill-arti nagħrfuh fis-sewwa imma mill-Kelma t’Alla. Dak li bħalissa neħtieġu nkunu nafu dwaru, l-Ispritu s-Santu rrivelahulna fl-Iskrittura Mqaddsa. Għadu mhux il-waqt li narawh wiċċ imb wiċċ. Aħna nimxu permezz tal-fidi, mhux bil-viżjoni; lil Ġesù nħobbuh għalkemm ma rajnihx; aħna

Ħadd il-Għid

Image
L-akkuza ewlenija kontra Ġesù kienet li hu Bin Alla. Sabuh ħati ta’ dawgħa. Waqt li kien fuq is-salib għajjruh. “Hu fada f’Alla; ħa jeħilsu issa, jekk iridu: għax hu qal: Jien l-Iben t’Alla” (Mattew 27:43). Dakinhar Il-Missier baqa’ sieket. Alla tkellem fit-tielet jum. “Ġesù Kristu Sidna, li ġej min-nisel ta’ David skont il-ġisem, u li skont l-Ispirtu tal-qdusija, kien iddikjarat Bin Alla bis-setgħa, bil-qawmien mill-imwiet ” (Rumani 1:3-4). Id-dixxipli emmnu x-xhieda tal-Missier. Tassew, Ġesù hu Bin Alla u għalhekk tawh qima. “In-nisa resqu u qabdulu riġlejh u qimuh ... Imbagħad il-ħdax-il dixxiplu marru fil-Galilija, fuq muntanja fejn Ġesù kien qalilhom u malli rawh, qimuh” (Mattew 27:9, 16-17). Ġesù li miet, illum qed jgħix. F’idejh u riġlejh jidhru l-marki tal-imsiemer … ma ninsew qatt li Bin Alla sar bniedem bħalna sabiex ixxerred demmu bi tpattija għal dnubietna … qalbna tfur bi gratitudni għall-imħabba li wera magħna, u fis ninżlu  għarrkopptejna  quddiemu nadurawh waqt li nistq

Sibt il-Għid

Image
Meta s-Sibt telgħet ix-xemx, qalb id-dixxipli baqgħet mudlama u kiesħa. L-eroj tagħhom kien mejjet. It-tama li jiksbilhom ħelsien indifnet miegħu. Issa kienu weħidhom. Staħbew u ssakkru ġewwa, beżgħana, konfużi u diżappuntati. Huma kienu emmnu li Ġesù hu Bin Alla, imma Alla m’għamel xejn meta l-għedewwa tiegħu qabduh u sammruh ma’ siġra. “Hu fada f’Alla,” izzikawh il-mexxejja tal-Lhud, “ħa jeħilsu issa, jekk iridu, għax hu qal, Jien l-Iben t’Alla” (Mattew 27:43). Imma Alla baqa’ passiv, ma ħelsux, ħallih imut fit-tbatija u l-għajb. Is-silenzju t’Alla, bħas-silenzju tal-qabar, kompla jżid id-disprament man-niket tagħhom. Il-qabar huwa t-tmiem kiefer tal-ħolm kollu tagħna … jekk id-difna ta’ Ġesù hija l-aħħar att tad-dramm tal-vanġelu, u jekk Alla jibqa’ sieket.

Il-Ġimgħa l-Kbira

Image
Il-Ġimgħa l-Kbira. Kien bħal-lum li l-Mulej Ġesù ta ħajtu għall-fidwa ta’ ħafna. Għal din ir-raġuni ġie fid-dinja! L-Appostlu Pawlu jfakkar l-Insara li “fih għandna l-fidwa permezz ta’ demmu, il-maħfra tad-dnubiet, skont l-għana tal-grazzja tiegħu” (Efesin 1:7). L-Insara huma mifdija - dan ifisser li dnubiethom huma maħfura. Huma meħlusin mill-ħtija, mill-ħakma u mill-kastig tad-dnub. Jgħixu liberi, mhux aktar imtaqqla bil-piż ta’ dnub fuq spallejhom. Ninnotaw tlett veritajiet dwar il-fidwa: L-ewwel: Fejn tinsab il-fidwa? Il-fidwa tinsab “fih” - fil-Maħbub t’Alla. Mhux fina nfusna. Mhux f’xi ħlejqa oħra. Imma fi Kristu. Hu biss il-Feddej.  It-tieni: X’kien il-mezz li bih inkisbet il-fidwa? “Permezz ta’ demmu.” Kristu ta’ ħajtu b’sagrifiċċju ’l Alla bi tpattija għad-dnubiet tal-poplu tiegħu u b’hekk ħelishom minn ħtijiethom. It-tielet: X’inhu s-sors tal-fidwa? Il-fidwa tiġi mill-qalb twajba u ġeneruża t’Alla, “skont l-għana tal-grazzja tiegħu.” Mhux b’mertu tagħna. Mhux bil-penitenzi t

Ħamis ix-Xirka

Image
F’Ħamis ix-Xirka Ġesù waqqaf l-Ikla sabiex nibqgħu niftakru fih … u b’mod partikolari, f’dak li għamel għalina fuq is-salib. Imma, nistaqsu, x’inhu s-sinifikat tal-mewt tiegħu? Għalfejn miet għalina? Fit-Testment il-Qadim Alla ried lil-Lhud joffru diversi sagrifiċċji ta’ annimali. It-tnixxija ta’ kuljum tad-demm fuq l-artal fit-tempju ta’ Ġerusalemm kellha tgħallem lill-poplu t’Alla żewġ veritajiet kbar. L-ewwel, Alla ried jurihom li l-ħlas tad-dnub hu l-mewt. Id-dnub, il-ksur tal-liġi t’Alla jġib konsegwenzi koroh. Sa mill-bidu nett, Alla wissa ’l Adam u ’l Eva li d-diżubbidjenza tagħhom twassal għall-mewt. Iva, ħalli ma ninsewx li aħna ħaqqna l-mewt bħala kastig għal dnubietna. It-tieni, Alla ried jurihom ukoll kif setgħu jeħilsu mill-kastig. L-annimal kien jinqatel minflok il-midneb. Kiser il-liġi wieħed u xi ħadd ieħor ipatti għal ħtijietu. Imut minfloku u b’hekk il-midneb jinħeles mill-kastig u jgħix. Din l-istampa hi ripetuta fl-ikla tal-Mulej. Il-ħobż ifakkarna li Bin Alla sar b

Sejf Jinfidlek Ruħek

Image
“Sejf jinfidlek ruħek,” kien qalilha x-xwejjaħ Xmun lil Marija meta ppreżentat lil Ġesù fit-Tempju. Issa kienu għaddew ’il fuq minn tletin sena: Marija tinsab taħt is-salib b’qalbha maqsuma, tara lil binha jsofri inġustizzja, insulti, agunija u fl-aħħar, il-mewt. Marija kienet taf li Ġesù kien bla ħtija. Kienet taf li hu l-Iben t’Alla, kif kien ħabbrilha l-anġlu. Hi kienet semgħet lil Xmun jfaħħar ’l Alla għat-tarbija tagħha, “Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek.” Marija kienet taf li Ġesù hu s-Salvatur tad-dinja. Imma kif jista’ jkun is-Salvatur ladarba issa miet? Ejja ngħidu, l-ewwelnett, li Ġesù mhux il-vittma taċ-ċirkostanzi. Hu seta’, jekk ried, jeħles mill-għedewwa, imma minflok għażel li jerħi ruħu f’idejhom. Ma kellux għalfejn ibati, wisq anqas imut, imma Ġesù għażel li jħaddan is-salib! Għax għalhekk ġie fid-dinja. Din kienet ir-rieda tal-Missier. ‘Jien ġejt,’ qal hu, ‘biex nagħti ħajti b’fidwa għal ħafna.’ Hu, il-Ġust, tgħabba bid-dnubiet ta’ ħaddieħor, u ħa l-kastig min

Il-Prinċep tal-Paċi

Image
Din il-ġimgħa rajna xeni ta’ qsim il-qalb. Rajna nisa u tfal iħallu djarhom, jinfirdu mill-għeżież tagħhom, u jaħarbu 'l barra minn pajjiżhom. Oħrajn f’xi kantina jew fl-underground, fil-ksieħ, jistkennu mill-qerda tal-bombi u missili miżrugħa mis-sema. Fuq barra, fit-toroq, tifrik u ħerba, u suldati jisparaw u joqtlu lil xulxin. Mur sabbar lill-omm Russa meta jagħtuha l-aħbar li binha kien maqtul; u kif se tfarraġ lil mara żagħżugħa Ukrena għat-telfien ta’ żewġha u missier uliedha? Il-kapitlu tal-istorja umana li qed jinkiteb fi żmienna, bħal l-oħrajn ta’ qablu, hu mċappas bid-dmugħ u bid-demm. Issib min jgħidlek, ‘Kif il-bniedem jibqa’ ma jitgħallimx? Għaliex, minkejja l-avvanzi kbar li għamel, il-bniedem ma tgħallimx jgħix fil-paċi?’ Il-problema tal-bniedem, aktarx minn nuqqas ta’ tagħlim, kienet u għada d-dnub. F’qiegħ qalbu l-bniedem hu ribelluż kontra l-Ħallieq tiegħu. U għalhekk, aktar minn għalliem, il-bniedem għandu bżonn Salvatur sabiex jirrikonċiljah m’Alla u jagħtih qal

Orbotni ma qalbek u ħudni fejn trid

Image
Ġesù jsejjaħ lilna, id-dixxipli tiegħu, “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu u jerfa’ s-salib tiegħu u jsegwini” (Mattew 16:24). Hu stess, l-għalliem, huwa l-mudell għalina, l-istudenti tiegħu, sabiex nifhmu u nagħmlu dak li qed jgħallimna. Għax hu wkoll kellu l-għażla matul ħajtu jekk ipaxxix lilu nnifsu u jinjora r-rieda ta’ Missieru, jew mill-banda l-oħra, li jiċħad lilu nnifsu u jobdih. Bniedem ieħor, l-ewwel Adam ukoll kellu l-istess għażla. Traġikament, Adam għażel lilu nnifsu qabel il-Ħallieq tiegħu; poġġa r-rieda tiegħu qabel ir-rieda t’Alla. Kien diżubbidjenti, u ġab miżerja fuqu u fuq l-umanità. Imma l-aħħar Adam, qal: “Jien inżilt mis-sema mhux sabiex nagħmel ir-rieda tiegħi, iżda r-rieda ta’ min bagħatni.” Hekk għix sal-aħħar. Fil-Ġetsemani, anke jekk dak li xtaq kien leċitu, ma nsistiex fuqu, imma issottometta ruħu għar-rieda ta’ Missieru. “Mhux ir-rieda tiegħi, iżda tiegħek,” qallu. Ħa f’idejh il-kalċi, ħaddan is-salib, kien ubbidjenti, u b’hekk ġ